วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2567 (หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 – 2569) ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์ทุน Early Bird 15,000 บาท ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สอน ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ สำหรับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ศิษย์เก่า จะได้รับส่วนลดค่าหน่วยกิต 20% ตลอดหลักสูตร ทุนวิจัย 20,000

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต) และปริญญาโท (หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2567 และส่งคลิปการสอบปฏิบัติภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02 – 7916600 – 10 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admissiononline.rsu.ac.th     #สำนักข่าวการศึกษาไทย

  เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสมัชชามหาคณิสสรเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค 5 ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร่วมประกอบพิธีเปิดศูนย์รังสีวินิจฉัย ศูนย์หัวใจและไต โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์เจิมเครื่อง CT SCAN ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมเจริญชัยมงคลคาถาประกอบพิธีดังกล่าวด้วย ในการนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหาร

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ ศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพด้านทันตแพทยศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็ง ความก้าวหน้าทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาสังคมโดยรวม จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล และ คุณวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว พร้อมด้วย รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ คุณกมลชนก

  เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 67 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี สนับสนุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับนายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี และนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว

            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (ต่อเนื่อง 2.5 ปี) ในปีการศึกษา 2567 หลักสูตรสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ มาแล้ว รับจำนวน 30 คน โดยจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และโรงพยาบาลเครือข่ายภายนอก ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี 6 เดือน และมีทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เมื่อเข้าสู่การศึกษาในชั้นปีที่ 2 คัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์           ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

                          ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะผู้ก่อตั้งหลักสูตร​ ​​ป.เอก​ การ​จัดการ​นันทนาการ​ การท่องเที่ยว​และกีฬา ม.ศิลปากร พร้อมคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.ศิลปากร ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                        ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม รองประธานหลักสูตรฯ นำคณะประธานนักศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 1-2-3  เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งของคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14

  นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง อว. ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) อย่างเป็นกันเองในงานมหกรรมเพื่อการกุศล “งานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566” ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดยมี รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในฐานะประธานร้านกาชาด มกธ. และผู้บริหาร คณาจารย์ ศิลปินนักร้อง นักแสดง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแถลงข่าว ถอดบทเรียนกรณีอุบัติเหตุการเผายา กับภูมิปัญญาการแพทย์แผนตะวันออก พร้อมเปิดแถลงการณ์จุดยืนและข้อเสนอของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดย อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดี และคณาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นการแพทย์แผนตะวันออก และให้ความรู้การใช้การรักษาโดยใช้ไฟ ในการรักษา ภายในงานมีการสาธิตการใช้ไฟและความร้อนในหัตถการภูมิปัญญาการแพทย์แผนตะวันออกอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น การเผายาแบบมังกรไฟในการแพทย์แผนจีน, การกักน้ำมันในอุณหภูมิอุ่น (Basti) ในการแพทย์อายุรเวทอินเดีย, การเผายาและทางเลือกกรรมวิธีภูมิปัญญาอื่นๆ ในการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องและปลอดภัย ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยรังสิต   แถลงการณ์ฉบับที่ 1/2566 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ถอดบทเรียนกรณีศึกษาอุบัติเหตุการเผายา