สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เริ่มวันนี้จนถึง 31 ต.ค. นี้ สมัครเรียน!!! ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา  …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม….  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน  สามารถเทียบโอนได้  มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน

สวนสุนันทา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์-เวชภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 วชิรพยาบาล มูลค่ากว่า 800,000 บาท วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประธานโครงการฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้บริหาร เข้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลค่า 800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, ผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ ผู้อำนวยการวชิรพยาบาล และรศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล ผู้ช่วยคณบดี

ม.ศิลปากร เปิด ป.โท การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา             เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2564 ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร เป็นประธานในการสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP DISCUSSION)ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.ดร.นิวัฒน์ บุญสม ประธานสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะประธานหลักสูตรฯ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรม

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Hospitality Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat University เปิดรับตรงประจำปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้ ! สามารถมาสมัครได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา9.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) .. สมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร ของวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม ในหลักสูตรในสาขาดังต่อไปนี้ สมัครได้ที่ >> Click << โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) – B.B.A. (Digital International Business)

เรียนโลจิสติกส์ที่ BTU – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีคณะบริหารธุรกิจ ที่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้ทุกคนได้เปิดโลกของโลจิสติกส์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นคนในวงการขนส่งสินค้าและบริการ ที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไป รู้จักโลจิสติกส์ – การนำสินค้า ข้อมูล หรือสิ่งของจากต้นทางไปสู่ปลายทางอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน และต้องไม่เกิดความผิดพลาดทั้งเรื่องของเวลา จำนวนเงิน และสถานที่ พูดมาขนาดนี้เห็นเลยว่าระบบโลจิสติกส์มีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจไทยและทั่วโลก เพราะทุกธุรกิจต้องอาศัยโลจิสติกส์เข้ามาช่วยในการขนส่งสินค้าและบริการ โลจิสติกส์ เรียนอะไรบ้าง – แน่นอนว่าโลจิสติกส์นั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะขนส่งทางทั้งภาคพื้นดิน ทางอากาศ หรือทางเรือ แต่โลกของโลจิสติกส์ไม่ได้มีแค่นั้น เพราะเด็กสาขานี้ต้องรู้ไปถึงเรื่องของการจัดเก็บ ควบคุม บริหาร และการวางแผนคลังสินค้า ไปจนถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด และการเงินในการทำธุรกิจอีกด้วย คนแบบไหนใช่โลจิสติกส์ – พื้นฐานของชาวโลจิสติกส์จะต้องเป็นคนมีเหตุผล

ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ “วันนี้” มันก็เป็นไปแล้ว กับเรื่องของการ “เรียนที่ไหนก็ได้” ในทุกมุมโลก แม้ประเด็นเรื่อง “เรียนออนไลน์” จะมีการริเริ่ม พัฒนา ถกเถียง มาไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ก็ยังมีจุดด้อยเรื่อง “คุณภาพ” ผ่านมาถึงวันนี้ จุดด้อยที่ว่ากลายมาเป็น “จุดเด่น” … เพราะคนที่เรียนออนไลน์ กลายเป็นคน “ทันยุค” ไม่หยุดนิ่ง รู้จักหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ผ่านแพลตฟอร์มที่ตอบสนองโลกยุคดิจิทัลอย่างลงตัว ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ สถานการณ์ “โควิด” กลายเป็นตัวเร่งหนึ่งให้การเรียนการสอนระบบ “ทางไกล” ก้าวกระโดด เมื่อทุกมุมโลกหันมาพัฒนาเต็มกำลัง จุดด้อยด้านลบต่างๆ ก็เริ่มจางหายไป เดี๋ยวนี้มีแต่โชว์คุณภาพว่า ของใครเจ๋งกว่า ซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะต่อไปจะไม่มีใครเอาของห่วย ๆ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปีการศึกษา 2565 ระยะเวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน การเรียน วันศุกร์(17.00 – 20.00น.) วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00 – 16.00น.) คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 2. อายุ 18 – 40 ปี 3. น้ําหนักมากกว่า 40 กก. ไม่เกิน 70 กก. หรือBMI

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564  เป็นต้นไป ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท คุณสมบัติการสมัคร 1.จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ คณิตย์, ศิลป์ภาษาและศิลป์คำนวณ 2.เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 3.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก. 4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้พิการ หรือ เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สอบรอบที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม2564 สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย เวลา 9.00-15.00 รายวิชาที่สอบคัดเลือก  ความรอบคอบ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

“โลจิสติกส์” คณะ/สาขาด้านโลจิสติกส์ เป็นคณะที่ศึกษาถึงการจัดการระบบขนส่ง การเคลื่อนย้ายทั้งสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ และนอกจากการขนส่งสินค้าแล้ว ยังศึกษาไปถึงวิธีการ กระบวนการ การควบคุม และการจัดเก็บอีกด้วย โดยคณะโลจิสติกส์ในปัจจุบันนั้นมีสถาบันในประเทศไทยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีด้วยกันถึง 21 สถาบัน ดังนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี -สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://commerce.cbs.chula.ac.th/?page_id=62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี -สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://www.tbs.tu.ac.th/iblt-home/iblt-about-us/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) คณะวิทยาการจัดการ -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.ku.ac.th/th/ac-in-faculty-of-management-science/ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม -สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.su.ac.th/th/faculty-engineering.php มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์

“สวนสุนันทา” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมอบทุน ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ในช่วงเช้าของวันนี้ (๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยการมอบทุนในครั้งนี้ ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานโครงการหลักสูตร HIDA พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ ๑.ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ประธานนักศึกษาหลักสูตร HIDA รุ่น ๑