เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายธงไชย แมคอินไตย์ เข้าร่วมซ้อมใหญ่ พร้อมร่วมอวยพร ให้กับบัณฑิต มทร.ธัญบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งในวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายธงไชย แมคอินไตย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา)จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ล่าสุด เบิร์ด – ธงไชย ได้โพสต์ภาพตนเองสวมชุดครุยขณะกำลังซ้อมรับปริญญา ในเพจ Bird Thongchai พร้อมเขียนข้อความว่า… “กราบขอบพระคุณทางสภามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คณาจารย์ทุกๆ ท่านที่มอบเกียรติที่ยิ่งใหญ่ให้กับเบิร์ด…นักร้องตัวน่อย สิได้เป็นด็อกเตอร์แล้วเด้อ ป๊ากับแม่ของเบิร์ดต้องยิ้มแก้มปริ #วันซ้อมครับ #เบิร์ดกราบขอบพระคุณครับ” . . #พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่35 #ราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารจี ทาวเวอร์แกรนด์ พระรามเก้า กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา นำโดย นายจเด็จ อินสว่าง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พร้อมทั้งคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่

จุฬาฯ ร่วมมือกับ มจธ. และ สวทช. แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบและป้องปรามการลอกเลียนวรรณกรรม ส่งเสริมคุณภาพหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและงานวิจัยไทยสู่มาตรฐานสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมผ่านระบบอักขราวิสุทธิ์ พัฒนากลไกมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของประเทศ พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างรศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.วรินธร สงคศิริ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา  จุฬาฯ โดยมี รศ.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ ดร.อลิสา คงทน รักษาการรองผู้อำนวยการ 

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบหนังสือรวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฯลฯ จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี จากนางสาวขวัญลดา จันทร์ทรงกลด รักษาการรองผู้อำนวยการ หน่วยงานข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมทีมงาน เดินทางเข้ามอบหนังสือดังกล่าว เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการต่อยอดผลงานวิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ณ ห้องรับรอง อาคาร 32 ชั้น 1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 . . ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : ข่าว สโรชา

คณะกมธ.วิฯศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี และโรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม เพื่อนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี กล่าวต้อนรับ จากนั้นคณะรับฟังการบรรยายสรุป รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพรของจังหวัดราชบุรี รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรจังหวัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอความกรุณาผู้ใช้เส้นทาง ถ.รังสิต – นครนายก กม.13 (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี โปรดเลี่ยงเส้นทาง ในวันที่ 17 ถึง 24 มีนาคม 2565 ขออภัยในความไม่สะดวก #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล #โปรดเลี่ยงเส้นทาง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบยาฟ้าทะลายโจร จํานวน ๕๐๐ ขวด จากคุณปรินดา ตั้งวิรุฬธรรม ผู้จัดการบริษัทฉมา แอ็สเซ็ท ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพของบุคลากร และประชาชนทั่วไปในคลินิคแพทย์แผนไทยวังสวนสุนันทา สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru #ssru #ssruswitch เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การเขียนแบบประเมินค่างาน” เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet . สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ #prssru #ssru #ssruswitch เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของการปฏิรูปอุดมศึกษา กับโครงการ “ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ” (National Credit Bank) รองรับสำหรับคนทุกวัย เรียนมหาวิทยาลัยไหนก็ได้ น่าสนใจอย่างมาก ซึ่งต่อจากนี้น้องๆนักศึกษาสามารถสะสมหน่วยกิต ที่ลงเรียนจากม.อื่นๆได้ โดยไม่มีข้อจำกัดของสถาบันการศึกษา แค่สะสมหน่วยกิตครบ ก็สามารถแลกปริญญาได้เลย นอกจากนี้วัยทำงานและวัยเกษียณก็สามารถลงเรียนในหลักสูตรต่างๆได้ เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป เพียงนำหน่วยกิตมาเก็บสะสมไว้ในธนาคารกลางแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก อว. โดยเมื่อสะสมหน่วยกิตได้ถึงระดับหนึ่งจะสามารถแลกรับใบประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ หรือปริญญาบัตรได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานและการทำธุรกิจต่อไป สั่งสมองค์ความรู้ได้ตลอดไม่ว่าจะวัยไหน #โฆษกอว #อว

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะวิฯ ศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เยี่ยมชมโครงการหนองเสือเมืองสมุนไพร โรงพยาบาลหนองเสือ จ.ปทุมธานี รับฟังโครงการหนองเสือเมืองสมุนไพร การดำเนินการด้านการผลิต การแปรรูป และการนำไปใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของโรงพยาบาลหนองเสือให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล พร้อมรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทนเครือข่ายเกษตรกร ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัย เกษตรจังหวัด วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยมี นายแพทย์วิโรจน์ ตั้งเจริญดี นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเสือ