รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชวนชาวไทยช่วยกันเที่ยวเมืองไทย ประเดิมตลาดสามชุก ชุมชน ที่มีแนวคิดร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา ทางด้านศิลปกรรม เพื่อทำการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สิ่งที่จะสามารถทำให้ตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ฟื้นคืนสภาพหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 โดยเป็นการจัดกิจกรรมศิลปะ ที่สะท้อนถึงสัมพันธ์ของวิถีชีวิตของชาวตลาดสามชุก กับพื้นที่ชุมชน จึงนำมาสู่การสร้างสรรค์ SamChuk Street Art Project หรือผลงานศิลปกรรมในพื้นที่สาธารณะ เป็นการทำนุบำรุงรักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยให้ยืนหยัดอยู่ร่วมกับชุมชนไทยอย่างยั่งยืน และกระตุ้นการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมร่วมสมัย ร่วมกับชุมชนตลาดสามชุก ในนามภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม ที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะ การออกแบบ และการจัดการศิลปกรรม ให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะ และมีส่วนร่วมในชุมชน “คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อส่งมอบให้ตลาดสามชุก ร้อยปี จ.สุพรรณบุรี

  อธิการแม่ รศ.ดร.บังอร ชื่นมื่น ร่วมยินดีลูก ๆ จบปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เมื่อวันที่ 2-3 เม.ย.65 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 โดยตลอดระยะเวลา ทั้งก่อนงานและหลังงาน ผู้ที่เคียงข้างเหล่าบัณฑิตตลอดงานก็คือ อธิการแม่ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีทั้งกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ บัณฑิต ตลอดจน ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชน ที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตใหม่ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาทิ ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์ (จันทร์เพ็ญ

            เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโปรเฟสชั่นแนล สปอร์ต เทรนนิ่ง (Professional Sport Training) ที่เสนอโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการฝึกกีฬาแบบมืออาชีพ โดยจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งคณะฯ มีความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางการกีฬา เช่น มหาวิทยาลัยกีฬากว่างโจว, มหาวิทยาลัยพลศึกษาซีอาน, มหาวิทยาลัยกีฬาดานัง, มหาวิทยาลัยการจัดการโฮจิมินห์ แผนการเรียนมีทั้งแบบ แผน ก แบบ

            เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) ได้รับการประเมินโครงการ “สะอาด ปลอดภัยในสถานศึกษา” โดยทีมผู้ประเมินชุดที่ 9 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นำโดยนายสมใจ ผิวสา รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร, นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยกกระบัตร, นายปวัตร ศรีทานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร  ทางโรงเรียนวัดหนองสองห้อง นำโดย นางสาวจิราภรณ์ ภูอุดม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู อาจารย์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา …………………… อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เนื่องในบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION AND DECISION SCIENCES (ฐานข้อมูล Scopus-SJR Q2) ……………. #ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics www.ssru.ac.th

ก้าวทันยุค ไม่ตกเทรนด์….ป.เอก ศิลปากร จัดสัมมนา ทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬา ยุค “โลกพลิกผัน” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญภาครัฐและภาคเอกชน อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา(อสทก.) นักวิชาการ นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬาในยุค “โลกพลิกผัน” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00– 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live รับฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางการท่องเที่ยวและกีฬาในยุค

ผอ.สพป.สมุทรสาคร เล็งเพิ่มครูต้นแบบ ขยายสู่ อ.เมือง และ อ.กระทุ่มแบน                  นายชาติชาย ขันทำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เผยกับทีมข่าวสำนักข่าวการศึกษาไทยว่า จากการที่ได้เห็นถึงความตั้งใจของคุณครูทั้ง 29 โรง ของอำเภอบ้านแพ้ว ในการเข้าร่วมอบรมครูแกนนำ การใช้เครื่องมือเพื่องานวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร แล้วรู้สึกยินดีและเห็นถึงประโยชน์ของงานวิจัย และการนำวิทยากรผู้มากประสบการณ์จากหลายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะจาก ม.ศิลปากร มาร่วมอบรมและให้ความรู้ ทำให้ตนเล็งที่จะขยายโครงการนี้ไปอีกสองอำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร และ อำเภอกระทุ่มแบน โดยจะจัดสรรงบประมาณ ลงไปให้มีการอบรม

พื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีความเป็นอัตลักษณ์ทั้งวัฒนธรรมประเพณี รวมถึงด้านภูมิศาสตร์ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งคำชะโนดและทะเลบัวแดงที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศโดยจำเป็นต้องอาศัยประชาชนในพื้นถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดู แลพื้นที่พร้อมยกระดับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองทำให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เริ่มดำเนินการวิจัยการบริหารการพัฒนาอัตลักษณ์ “คำชะโนด” อนุรักษ์ “รุกขนาคา”เมืองอุดรธานีสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนร้านค้าผลิตผลคนรากหญ้า อยู่ดีมี สุขลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ เล่าถึงที่มาของดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ว่ามาจากพื้นที่ของคำชะโนดซึ่งมีความเชื่อเรื่องพญานาคที่ได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลานานมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวมีความศรัทธาต่อเจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีปทุมมาเข้ากราบสักการะทุกปีแต่งานวิจัยส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงไม่มีงานวิจัยในมิติของคุณค่าวัฒนธรรม คติชนต่าง ๆส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หรือผลกระทบจากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นบริบทรอบนอกมากกว่ารวมถึงยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์กับ “ต้นชะโนด” หรือ “รุกขนาคา” ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ด้วย จึงได้เริ่มต้นงานวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ซึ่งก็เก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2554และขยายพันธุ์ต้นชะโนดด้วยการผูกองค์ประกอบกับความเชื่อของประชาชนในพื้นถิ่นเข้าไว้ด้วยกัน เริ่มต้นจากการทำพิธีนำเมล็ดต้นชะโนดไปเพาะพันธุ์ไว้จากนั้นจึงได้นำกลับมาปลูกในเกาะคำชะโนดอีกครั้ง พร้อมประกอบพิธีบวงสรวง ซึ่งพื้นที่กลับมาปลูกนั้นก็เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในท้องถิ่น ผู้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้ไม่ถูกรบกวนจากภายนอก ซึ่งล่าสุดในปี

สพป.สมุทรสาคร จับมือ ศิลปากร-วช. สร้างครูแกนนำ ป.6 บ้านแพ้ว เตรียมเด็กสู่สังคมมัธยมฯ          เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 ผอ.ชาติชาย ขันทำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมครูแกนนำการใช้เครื่องมือเพื่องานวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยมีครูแกนนำจาก 29 โรง จาก อ.บ้านแพ้ว เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 21-22 ม.ค.65 ณ เรือนโสภา ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19          ผอ.สพป.สมุทรสาคร ยังได้กล่าวว่า ตนยินดีสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรครู ของจังหวัดสมุทรสาคร และคุณครูทุกคนต้องมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เรามีแผนที่จะสร้างครูแกนนำอีกสองเขตในจังหวัด

ป.เอก นันทนาการ ท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตรสุดฮิต เปิดรับรุ่น 3 รอบ 2 ถึง 6 พ.ค.65 (ที่นั่งจำกัด)                   ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ในฐานะผู้ก่อตั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ม.ศิลปากร เผยว่า ทางบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดเปิดรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3 รอบสอง ถึงวันที่ 6