ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัย วิชาการ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ภายใต้หัวข้อ “วิจัย เทคโนโลยี […]

ศึกษาศาสตร์ ศิลปากร ฉลอง 50 ปี สู่องค์กรสร้างมืออาชีพ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธุ์ […]

        ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เข้าประชุมหารือในความร่วมมือแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ภายในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ […]

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำเครือข่ายครู ศึกษางานอุตสาหกรรมชีวภาพต่อยอดพัฒนาศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับกลุ่มมิตรผล จัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายครูเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล […]

  ศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Security Management […]

สภาฯ ม.ศิลปากร ร่วมยินดี ป.เอก นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว […]

อธิการ ศิลปากร ขอพรปีใหม่ นายกสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และผู้บริหารคณะวิชา / […]

ศรีปทุม ฉลองครบ 50 ปี จัดพิธีทิศาบูชาเทพเทวา ฉลองครบรอบ 50ปี “ม.ศรีปทุม” จัดพิธีทิศาบูชาเทพเทวา เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรสืบไป […]

Breaking News