อธิการบดี มจพ. แถลงข่าวข้อเท็จจริงจากการถูกพาดพิงงานวิจัยในสื่อสังคมออนไลน์   ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน จบการศึกษาจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมวัสดุศาสตร์ และเป็นนักวิจัยภายหลังจบปริญญาเอก (Post doctoral) ที่ Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา รวม 5 มหาวิทยาลัย และได้ทำงานวิจัยทางด้านงานวัสดุ และ composite อย่างต่อเนื่องภายหลังจบการศึกษา มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในทุกปีจากสถิติในฐานข้อมูล Scopus ที่ได้ถูกแสดงใน Facebook ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่มีจำนวนงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเกิดจากการทำงานวิจัยร่วมกัน    เป็นทีมกับคณะนักวิจัยจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นนักวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (full time researchers) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รวมถึงนักวิจัยต่างชาติ และยังมีโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์บังอร เบ็ญจาธิกุล สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

                 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนครู นักเรียน และผู้สนใจอบรมออนไลน์ฟรี AI For Schools level 1 Awareness ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI รู้จัก AI ในชีวิตประจำวัน และรู้เท่าทัน AI ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) AI ที่พบในชีวิตประจำวัน และการใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลจาก AI เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและใช้งานอย่างรู้เท่าทัน นอกจากนี้ยังให้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ AI ผ่านกิจกรรมแบบใช้คอมพิวเตอร์และไม่ใช้คอมพิวเตอร์ จำนวนเรียน 8 ชั่วโมง ผ่านการรับรองหลักสูตรจาก ก.ค.ศ.แล้ว สมัครและอบรมได้จนถึง 15 ธันวาคม 2565 ที่ https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/courses สอบถามได้ที่อีเมล c4t@ipst.ac.th   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

ป.เอก ศิลปากร ร่วมยินดี ศ.กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ รับรางวัล ผู้นำองค์กรดีเด่น 2565                   ศาสตราจารย์​ ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา, นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ ในโอกาสที่เข้ารับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี

                คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่งตั้ง ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ นั่งประธาน และ รศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม รองประธาน หลักสูตร ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่งตั้ง ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ม.ศิลปากร อีกสมัย พร้อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร

  รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ขณะนี้มทร.ธัญบุรีได้ทำการปรับปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจาก 20,000 บาท เป็น 25,000 บาทต่อปี เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมหากเทียบกับเกณฑ์ของค่าราชการยังถือว่าน้อยมาก และต้องการจะเพิ่มสวัสดิการให้แก่บุคลากร ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงพ่อแม่ คู่สมรส และลูก ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรีมีความตั้งใจที่จะเพิ่มให้เป็นขั้นลำดับ แต่เมื่อคำนึงถึงการดูแลให้ครอบคลุมในระยะยาว รวมถึงมีการศึกษารายละเอียดการเบิกจ่ายย้อนหลัง เชื่อว่าการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์นี้จะอยู่ในเกณฑ์งบประมาณที่มหาวิทยาลัยควบคุมได้ นอกจากนี้มทร.ธัญบุรีมีนโยบายจัดตั้งสำนักส่งเสริมสุขภาพขึ้น คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษา เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ควบคู่กับการออกกำลังกาย โดยศูนย์ฯแห่งนี้จะมีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ดูแลเรื่องคอร์สหรือให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้คำแนะนำเรื่องของโภชนาการ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะการแพทย์บูรณาการ เน้นให้ความรู้เรื่องของสุขภาพ โดยในช่วงเปิดเทอมนี้ศูนย์ฯดังกล่าว จะเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษาเป็นระยะ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ผลงานสร้างชื่อ รศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม ร่วมพัฒนา ป.เอก ม.ศิลปากร             รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬา ม.ศิลปากร รับรางวัลในปี 2565 มีดังนี้ 1. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 รับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ วังสระปทุม 2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2565

  รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชวนชาวไทยช่วยกันเที่ยวเมืองไทย ประเดิมตลาดสามชุก ชุมชน ที่มีแนวคิดร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา ทางด้านศิลปกรรม เพื่อทำการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สิ่งที่จะสามารถทำให้ตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ฟื้นคืนสภาพหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 โดยเป็นการจัดกิจกรรมศิลปะ ที่สะท้อนถึงสัมพันธ์ของวิถีชีวิตของชาวตลาดสามชุก กับพื้นที่ชุมชน จึงนำมาสู่การสร้างสรรค์ SamChuk Street Art Project หรือผลงานศิลปกรรมในพื้นที่สาธารณะ เป็นการทำนุบำรุงรักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยให้ยืนหยัดอยู่ร่วมกับชุมชนไทยอย่างยั่งยืน และกระตุ้นการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมร่วมสมัย ร่วมกับชุมชนตลาดสามชุก ในนามภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม ที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะ การออกแบบ และการจัดการศิลปกรรม ให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะ และมีส่วนร่วมในชุมชน “คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม เพื่อส่งมอบให้ตลาดสามชุก ร้อยปี จ.สุพรรณบุรี

  อธิการแม่ รศ.ดร.บังอร ชื่นมื่น ร่วมยินดีลูก ๆ จบปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เมื่อวันที่ 2-3 เม.ย.65 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 โดยตลอดระยะเวลา ทั้งก่อนงานและหลังงาน ผู้ที่เคียงข้างเหล่าบัณฑิตตลอดงานก็คือ อธิการแม่ รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีทั้งกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ บัณฑิต ตลอดจน ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง สื่อมวลชน ที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตใหม่ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาทิ ฮาย-อาภาพร นครสวรรค์ (จันทร์เพ็ญ

            เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโปรเฟสชั่นแนล สปอร์ต เทรนนิ่ง (Professional Sport Training) ที่เสนอโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการฝึกกีฬาแบบมืออาชีพ โดยจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งคณะฯ มีความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทางการกีฬา เช่น มหาวิทยาลัยกีฬากว่างโจว, มหาวิทยาลัยพลศึกษาซีอาน, มหาวิทยาลัยกีฬาดานัง, มหาวิทยาลัยการจัดการโฮจิมินห์ แผนการเรียนมีทั้งแบบ แผน ก แบบ