“จุฬาฯ” ยังครองที่ 1 ประเทศ ส่วน  “สวนสุนันทา”  ยังยืนตำแหน่งแชมป์ราชภัฏยาวนาน 20 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้าน ม.รังสิต ยังที่ 1 ม.เอกชนอีกครั้งจากอันดับ Webometrics Ranking Universities: July 2024  ………………………………………………………………………………………… Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนกรกฎาคม 2024  แล้ว ทั้งนี้ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ………………………………………………………………………………………. จุฬาฯยังยืนที่ 1 ประเทศไทย  อันดับรวมมหาวิทยาลัยของประเทศไทย จุฬาฯยังยืนที่ 1

Google Scholar JULY 2024 (version 18.0.0). ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา” ยังยืนผงาด ควง “มทร.ธัญบุรี” รั้งที่ 1 กลุ่มม.ราชภัฏ และ กลุ่มม.เทคโนโลยีราชมงคล ด้าน “ม.รังสิต” ครองเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนไว้ได้อีกสมัย TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles JULY 2024 (version 18.0.0).

นายกฯ สั่งการเร่งแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดระบบการศึกษา จำนวน 1.02 ล้านคน ให้เป็นศูนย์ เริ่มปฏิบัติการค้นหา กรกฎาคม 2567 นี้ มุ่งสู่ Thailand Zero Dropout ผ่าน 4 มาตรการสำคัญ เข้า “ค้นหา-ช่วยเหลือ-ส่งต่อ-ดูแล” เด็กและเยาวชน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง วันนี้ (2 กรกฎาคม 2567) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ต่ออนาคตของเยาวชนไทย ทำให้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการการทำงานแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ค้นหาช่วยเหลือเยาวชนอายุ 3 – 18 ปี ที่ไม่พบข้อมูลในระบบการศึกษา

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จํากัด ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จํากัด ชุดที่ 60 ในการประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ได้มีมติ อนุมัติจัดสรรทุนสาธารณประโยชน์เป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจําปีการศึกษา 2567 รวม 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ทุนส่งเสริมการศึกษา จัดสรรเงินทุนให้บุตรของสมาชิกที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้ 1. ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนปกติ 1.1 จํานวนเงิน แยกตามระดับการศึกษา – ระดับอนุบาล ทุนละ 1,400.-

ทุนการศึกษาเพื่อนชุมชน เปิดให้นักเรียนระดับ ม.ต้นและม.ปลายได้ศึกษาต่อ ระดับอาชีวะ จำนวน 45 ทุน และปริญญาตรี จำนวน 31 ทุน โดยเปิดรับ 2 ประเภท ทุนระดับปริญญาตรี เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 31 ทุน (กรอกใบสมัครและส่งเอกสารผ่านระบบ) ลิงก์รายละเอียด : https://www.community.or.th/blog/2024/03/10/scholarship1/ ทุนระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 45 ทุน (ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ ครูแนะแนวของสถาบันอาชีวศึกษาที่ศึกษาอยู่ได้เล้ย)

  ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการจัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพหลักนั้น จากการประกวดทั้งหมด 15 ประเภท ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายร่วมประกวดทั้งหมด 15 สถาบันการศึกษา มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมส่งเข้าประกวดทั้งหมด 11 ผลงานมทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลได้มากถึง 4 รางวัลคือ (1) ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และการจัดการได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของแผนกรับและส่งมอบโดยใช้โปรแกรมจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าของ 7-eleven โชคชัยร่วมมิตร โดย น.ส.ศุภลักษณ์ ท้าวแก้ว

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2567 เข้าร่วม “โครงการห้องเรียนสวนสุนันทา” เรียนฟรีตลอดหลักสูตร จุดเด่นของหลักสูตร เรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติการจริง ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ระยะเวลาเรียน 2 ปี 1 เทอม สถานที่เรียน กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2567 รับสมัครจํานวนจํากัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 063-878-8208 062-491-3343  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผงาดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย และ Top 200 ของเอเชีย จากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในเอเชีย THE Asia University Rankings 2024 ซึ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยอันดับของจุฬาฯ ขยับขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วถึง 102 อันดับ จากสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 739 แห่ง (ไม่นับรวมสถาบันที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือ Reporter) ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 669 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับจำนวน 19 แห่ง ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Asia University Rankings 2024

“จุฬาฯ” ยังครองที่ 1 ของประเทศไทย ส่วนมหิดล ยังอยู่ในอันดับที่ 2 ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ยังโดดเด่น ที่1 ราชภัฏ กลุ่มราชมงคล ”ราชมงคลอีสาน” ก้าวยืนที่ 1  และมหาวิทยาลัยเอกชน ปีนี้ “สถาบันวิทยสิริเมธี” ยังแรงขึ้นครองอันดับ 1 จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2024 ในส่วนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา SCImago Institutions Rankings (SIR) เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2024 (Scimago Institutions Rankings 2023) ผ่านเว็บไซต์

Google Scholar JANUARY 2024 (version 17.01). ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา” ยังยืนผงาด ควง “มทร.ธัญบุรี” รั้งที่ 1 กลุ่มม.ราชภัฏ และ กลุ่มม.เทคโนโลยีราชมงคล ด้าน “ม.รังสิต” ครองเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยเอกชนอีกสมัย TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles JANUARY 2024 (version 17.01).