วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำการบันทึกเทปวีดีทัศน์ (VDO) แสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ดังนี้ …………….. “เนื่องในวโรกาส อันเป็นมหามงคลยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ยังความปลื้มปิติยินดีแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ  9 ท่าน  และบัณฑิตใหม่

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดกำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3 Admission) จำนวนรับ 3,920 คน กำหนดการ  จำนวนรับสมัครของคณะ/วิทยาลัย คณะครุศาสตร์ จำนวนรับ 65 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับ 15 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับ 740 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนรับ 255 คน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ 240 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 270 คน คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครรอบ 2 “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” (ระบบการศึกษาทางไกล) เรียนจบด้วยวุฒิอะไรมา ม.6 ปวช ปวส กศน. ฯลฯ ก็สามารถเรียนได้ มิติใหม่ของการเรียนรู้ ปริญญาตรี จบได้จากที่บ้าน ด้วยการเรียนรู้ผ่าน Application บนอุปกรณ์ที่คุณสะดวกใช้งาน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง (Video On Demand) ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ เรียนจบด้วยวุฒิอะไรมา (ม.6 ปวช ปวส กศน. ฯลฯ) ก็สามารถเรียนรู้ไปกับเราได้ ที่นี่ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผลงาน Ups and downs ของ “น้องตั๊ก” นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) คว้ารางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ การออกแบบเครื่องประดับ การประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่ ในงานไทยทะยาน “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีผลงานเข้าประกวดกว่า 280 ผลงานจากทั่วประเทศ โดย นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง เล่าว่า ผลงาน

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในสาขาวิชาต่างๆ โดย QS World University Rankings by Subject 2022 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 6 เมษายน  2565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยเช่นเดียวกับปีที่แล้ว โดยในปีนี้จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยรวมทั้งสิ้น 26 สาขา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครองอันดับ 1 ของไทยใน 4 กลุ่มสาขา (Broad Subjects) และอันดับ 1 ของไทยใน 26 สาขาย่อย ดังนี้ กลุ่มสาขา Art & Humanities 5 สาขา ได้แก่ Architecture /

SCImago Institutions Rankings (SIR) 2022 จัดอันดับ “จุฬาฯ” ก้าวขึ้นครองที่ 1 ของประเทศไทย ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สวนสุนันทา” ยังโดดเด่น เป็นหนึ่งเดียวที่ติดอันดับ ด้าน”ราชมงคลอีสาน” ก้าวยืนที่ 1 ของกลุ่มราชมงคล และมหาวิทยาลัยเอกชน ปีนี้ “สถาบันวิทยสิริเมธี” แรงสุดพุ่งขึ้นครองอันดับ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองคลัง และกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อบรมการใช้งานระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcript การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล วันที่ 25 มี.ค. 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองคลัง และกองบริการการศึกษา จัดการอบรม “การใช้งานระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา เพื่อรองรับการใช้งาน Digital Transcript การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล” โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานระบบ ผ่าน google meet สำหรับระบบ Digital Transcript เป็นการให้บริการสำหรับการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้กับนักศึกษา และอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบ Digital และมีการรับรองตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ม.ศิลปากร ยกระดับตลาดนัดอินดี้ สู่ตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา อธิการ ลงตรวจงาน สั่งการตลาดนี้เพื่อชาวศิลปากร                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงมือตรวจงาน ติดตามความคืบหน้า การจัดสร้างตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษา (ตลาดนัดอินดี้) ด้วยตนเอง พร้อมกับ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร               “เราสร้างตลาดนัดนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและบริการสวัสดิการ ให้กับนักศึกษา บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย และจะเป็นการดูแลสวัสดิภาพนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัย และนักศึกษา บุคลากรผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการตลาดนัดสวัสดิการนักศึกษาในยามเย็น

Bu, interfeysə də aiddir – 100% uyğun gəlir. Rəsm ilə bir xətt eynidir – öz turnirləri, matçları, tədbirləri təqdim olunur. VPN xidmətləri coğrafi baxımdan bir neçə uzaq şəbəkəni birləşdirən proqramlardır. Bu üsul müştəri və onun IP ünvanı haqqında məlumatları təhrif

Kasyno zyskało również dużo zaufania w oczach graczy, bowiem wspiera ono pomoc osobom czującym, hdy są uzależnione od momentu hazardu. Vulkan Vegas nawiązało kontakt wraz z organizacjami, które pomagają takim osobom w ciągu pośrednictwem kasyna, do którego można się zwrócić