“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” กำลังเปิดรับรอบที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 ทุนสายอาชีพ เรียนฟรีตั้งแต่ปริญญาตรี โดยไม่มีข้อผูกมัด เรียนจบไม่ต้องใช้ทุนคืน กสศ. เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครขอรับ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2 ซึ่งเป็นทุนแรกในประเทศไทยที่ส่งเสริมเยาวชนช้างเผือกสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาได้รับโอกาสศึกษาต่อ ทุนที่ได้รับ -ได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท, ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกินปีละ 40,000 บาท, ค่าอุปกรณ์การเรียน ไม่เกินปีละ 10,000 บาท – สนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย ไม่เกินปีละ 30,000 บาท คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% จำนวน 5 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี **รายละเอียดตามเงื่อนไข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255 อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288 นพ.วิชาญ เกิดวิชัย คณบดี 094-693-6924

. มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Stanford University กำลังเปิดชิง Fully-Funded Knight Hennessy Scholars Program ครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขา เปิดรับสมัครถึง 1 พฤศจิกายน 2022 . สิ่งควรทราบและคุณสมบัติของผู้สมัคร – เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ – เป็นผู้สมัครเรียนเต็มเวลาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ Stanford ในหลักสูตรต่าง ๆ คือ MA, MBA, MFA, MPP, MS, JSM, MLS, LLM, JD, MD, PhD, DMA,

. ทุนป.ตรี สำหรับInternational Students ที่ National Louis University, USA เป็นทุนที่มุ่งให้กับนักเรียนที่มีทักษะด้านความเป็นผู้นำที่โดดเด่นจากทั่วโลก โดยทุน YouAreWelcomeHere มีมูลค่าเป็นส่วนลดค่าเรียน 50% และสามารถต่ออายุทุนได้ 2 ปี หากมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเดทไลน์ในการรับใบสมัคร 12 กรกฎาคม 2022 . คุณสมบัติของผู้สมัคร -เป็นนักเรียนต่างชาติสมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เปิดสอนโดย NLU -ทุนการศึกษา NLU สามารถใช้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนและไม่สามารถคืนเงินให้กับนักเรียนได้ -นักศึกษาต้องรักษาสถานะเรียนเต็มเวลา(14+ credits/term) และลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง(Summer optional) -นักเรียนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำของ 2.0 -ต้องปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา NLU . อ่านเพิ่มเติม

ม.หอการค้าไทยร่วมมือกับโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมรับทุนเรียนฟรี ตลอดหลักสูตร รับสมัครแล้ว วันนี้ ถึง 31  พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการ และ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาอาจารย์ การผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม สององค์กรจึงร่วมกันผนึกกำลังสำคัญเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม ทั้งด้านวิชาการ การสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ การผลิตบัณฑิต ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมีการสนับสนุนจัดทำโครงการงานวิจัย การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมให้บริการทางวิชาชีพเพื่อการยกระดับศักยภาพของบุคลากรในทุกภาคส่วน และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร ตลอดจนด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ร่วมกับทางโรงเรียนผ่านโครงการหรือกิจกรรม​ต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรและบัณฑิตเพื่อให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธ์

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการระบาดของโรค โควิด-19 ที่ต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า 2 ปี ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดให้มีทุนการศึกษา “ทุน ดร.อรรถวิทย์ อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี เมื่อเรียนจบ 2 ปี จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย เมื่อเรียนจบ 3 ปี จะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย นำไปใช้สมัครสอบขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของสภาการแพทย์แผนไทยได้ และเมื่อขึ้นปีที่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด จับมือมอบทุนเรียนฟรี 100% และมีรายได้ระหว่างเรียน เริ่มต้น 12,000 บาท (ไม่รวมโบนัส) สมัครเรียนที่นี่…เหมือนสมัครงาน “ทุนเรียนฟรี 100% และมีรายได้ระหว่างเรียน เริ่มต้น 12,000 บาท (ไม่รวมโบนัส)” สมัครเลย… !!! โครงการทุนการศึกษา CPF ทางไกล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) …เรียนผ่านแอปพลิเคชั่น เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา อยู่ที่ไหนก็เรียนได้… โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับ

UTCC เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 เชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนง สมัครเข้าศึกษาต่อกับเรา ระดับปริญญาโท ทุนสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) มอบทุนที่เปิดโอกาสสำหรับพี่ ๆ ที่อยากเรียนปริญญาโท บอกเลยว่าคุ้ม เพราะเรามอบทุนให้ตลอดหลักสูตร สามารถเลือกศึกษาหลักสูตรที่สนใจได้ตามความฝัน จบแล้ว ไม่ต้องคืนทุกอีกด้วย  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กำหนดการ เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ : 25 –

มหาวิทยาลัยรังสิตมอบทุนการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ลดค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี คุณสมบัติ จบมัธยมด้านวิทย์-คณิต GPA >2.75 จบมัธยมด้านอื่น GPA >3.00 จำนวน 5 ทุน และลด 25% จบด้านวิทย์-คณิต GPA > 2.50 จบด้านอื่น GPA > 2.75 จำนวน 10 ทุน สอบถามรายละเอียดที่ อ.วาลุกา 085-549-6255 คณบดี นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 094-693-6924 *หลักสูตร

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ HomePro ใจดี แจกทุนเพิ่ม อีก 10 ทุน เรียนต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตร 3 ปี 🔥🔥 โค้งสุดท้าย 🔥🔥 กับ ทุน ‼️ เรียนฟรี มีงานทำ💢 📌 HomePro ใจดี แจกทุนเพิ่ม อีก 10 ทุน 📌 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตร 3 ปี – มีรายได้ระหว่างเรียน ค่าจ้างเริ่มต้น