ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ภาคเรียนที่ 2 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น (MEXT) ประกาศมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ค่าเรียน ค่าครองชีพ และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) แก่ชาวไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ URL ด้านล่างนี้ ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) URL : https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/undergraduate.html สำหรับประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology (KOSEN) Students) และ ประเภททุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students) สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ URL : https://www.bic.moe.go.th/…/2021-08-19-21-31-57/3013-2568 ปิดรับสมัครวันที่ 24

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669 ประชาสัมพันธ์ โครงการทุน NUS-MoPH Scholarship ปีที่ 2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านสาธารณสุข ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ฟรีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตลอดหลักสูตร โครงการทุน NUS-MoPH ฟรีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตลอดหลักสูตร -ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรจนจบ -ค่าใช้จ่ายรายเดือนตามเงื่อนไข -ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ -ค่าวีซ่านักศึกษา และประกันอุบัติเหตุ คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา (ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับราชการ) ประจำองค์กรหรือสถาบันดังนี้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมอื่น ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข

นักศึกษาปีหนึ่งก็สมัครได้ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก **ขยายเวลา** แก่น้องๆ ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย ตั้งแต่วันนี้ – จนถึง 31 พฤษภาคม 2567 นี้เท่านั้น!ทุนให้อะไรบ้าง?1. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย)2. อุปกรณ์การเรียน (เช่น เครื่องแบบ หนังสือ เครื่องเขียน)3. ค่าครองชีพ (เช่น ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง)4. โน๊ตบุ๊คสำหรับใช้ในการเรียนน้องๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/…/1HiJ5pq9LSXmY2RUV6s2…/view…หรือ กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/FUoWEFZcjZariGAu5หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทางเพจ Child’s Dream Thailand Network

เปิดโอกาสทางการศึกษา ให้นักเรียน ม.6 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมัครขอรับทุนศึกษาต่อปริญญาตรี “ทุนเรียนต่อ” ใน 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แบ่งเป็น 2 สาขาวิชาหลักทุนละ 30,000-40,000 บาทต่อปี หมดเขตสมัคร 26 เมษายน 2567 ในปีนี้กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส  ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) รวม 44 ทุน ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 27 ทุน (ทุนละ 40,000 บาท/ปี) และสาขาวิชาสังคมศาสตร์

รัฐบาลอินเดียโดยสภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียเปิดให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568 สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ โดยมีสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ • Management • Engineering • Computer Applications • IT • Mass communication • Finance • Fine Arts • Philosophy • Political Sciences • etc. สาขาวัฒนธรรมอินเดีย ดังนี้

รัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโกได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา ค.ศ. ๒๐๒๔ – ๒๐๒๕ ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาชาวไทยที่ประสงค์ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเทคนิคศึกษา และอาชีวศึกษา ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก จํานวน ๑๕ ทุน โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดทุนการศึกษา ดังนี้ ๑. คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน ๑.๑ ระดับปริญญาตรี ๑) ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีผลการเรียนในระดับดีมาก (Very good) หรือระดับดี (Good/Fairly good) ๒) มีอายุระหว่าง ๑๙ – ๒๓ ปี ๓) คุณสมบัติอื่น

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาด้านยางพาราสําหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง ในระดับปริญญาตรี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกร ชาวสวนยาง โดยสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เรื่องยางพาราจากบุตรเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพการทําสวนยาง โดยการสร้างบุคลากรในท้องถิ่นของตนเอง และสร้างนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาอาชีพการทําสวนยาง ในอนาคต คุณสมบัติทั่วไปของบุตรผู้ขอรับทุนการศึกษา ๑.๑ เป็นบุตรเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ๑.๒ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ณ วันที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา ๑.๓ เป็นผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 6 ภาคเรียนที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗จากสถาบันการศึกษาที่ กยท. กําหนด ๑.๔ เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ขณะทําสัญญาและที่จะ

เปิดรับสมัครทุนกำลังใจปริญญาตรีปี 2567 . ปีนี้มูลนิธิฯ เปิดรับสมัครจำนวน 20 ทุน ทุนครู 10 ทุน ทุนหมอ 2 ทุน ทุนสกอล่าส์ (ทั่วไป) 8 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 พฤษภาคม 2567 . โดยในปีนี้จะมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม น้องม.6 หรือน้องนักศึกษาคนไหนที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code หน้าPoster หรือที่ Link https://drive.google.com/…/1bYQ0OZuYDNQN… #มูลนิธิกำลังใจ #ทุนกำลังใจ #ทุนกำลังใจปริญญาตรี #ทุนการศึกษาปริญญาตรี