ทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมี และ เทคนิคพลังงาน (iPEC) วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เปิดรับสมัครฟรี!! ตั้งแต่วันนี้-31 ม.ค. 2566 (สมัครทางออนไลน์เท่านั้น) ผ่านลิงค์ระบบการรับสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeKsPjEiKbj…/closedform รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ (ทุนการศึกษา 100%) ปีการศึกษา 2566 สมัครฟรี!!!! 4 สาขาวิชา 1. เคมีอุตสาหกรรม 2. ปิโตรเคมี 3. เทคนิคพลังงาน 4. เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบ ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม 2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)

ทุนนักกีฬา Dek’66 ที่จะเรียนต่อปริญญาตรี  หรือ ปริญญาโท เตรียมตัวให้พร้อม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC เปิดรับสมัครคัดเลือก “ทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ประเภททุนนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ Portfolio” แล้ว   11 ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร : เชียร์, เทควันโด, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เพาะกาย, ฟุตซอล, ยูยิตสู, อีสปอร์ต, เปตอง, ยูโด, เทเบิลเทนนิส เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.utcc.ac.th/

สมัครด่วน! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AIT ก่อนหมดเขตรับสมัครกับทุนรัฐบาลไทยที่ให้แบบเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อผูกมัด! ทุนรัฐบาลไทย (Royal Thai Government: RTG) คือทุนที่ให้แบบเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดก็ได้สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย รายละเอียด ดังนี้ – เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น – ไม่จำกัดหลักสูตร – ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก – เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ – Truly international university in Thailand รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566 สมัครเลย :https://ait.ac.th/apply-online/ รายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติม: https://bit.ly/3G5bGKv Academic programs: https://ait.ac.th/academics/programs/ #AIT

รัฐบาลฮังการีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2023-2024 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร มีดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2548 3. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://applystipendiumhungaricum.hu จนถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 . ที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2565 (ชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2565) ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 4 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน) ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2566 จำนวน 43 ทุน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 จำนวน

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครขอทุนสายอาชีพ ประจำปี 2566 ให้นักเรียนชั้นม.3 ฐานะยากจนต้องการเรียนต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 – ปวช.3 . โปรดอ่านรายละเอียด โครงการทุนการศึกษา ก่อนส่งสมัครขอทุน https://bit.ly/3DCCQbG ……………………………………………. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครขอทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ • นักเรียนต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 • ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่มั่นคง และมีปัจจัยฉุกเฉินของครอบครัวที่ส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะหยุดเรียนกลางคัน • ไม่เป็นบุตรหลานของผู้บริหาร ครู หรือพนักงานประจำ หรือผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน • สถานศึกษาที่นักเรียนจะศึกษาต่อ ต้องไม่เป็นสถานศึกษาสังกัดเอกชน • นักเรียนที่ขอทุนจะต้องไม่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ หรือองค์กรอื่นๆ หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากมูลนิธิฯ

กสศ. ขอเชิญสถานศึกษาที่มีแนวคิดส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่ความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยื่นข้อเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2566” เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา หรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ และส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามความถนัด และศักยภาพของตนเอง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายประเทศไทย 4.0 โดย กสศ. จะคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดตามเกณฑ์เพื่อจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีกำหนดรับนักศึกษาเข้าสู่โครงการเริ่มในปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พร้อมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถผลิตกำลังคนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา และจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา จำนวนประมาณ 200 ทุน

ทุน Franco-Thai Young Talent 2022-2023 เปิดแล้ว! *ชื่อเดิม Junior Research Fellowship ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ทุนระดับ หลังปริญญาเอก (Post-doc) สำหรับทุกสาขาวิชา (ไม่จำกัดสาขา) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) *ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ปริญญาเอก) จำเป็นต้องสำเร็จไม่เกิน February 2023 เท่านั้น เปิดรับเอกสาร วันนี้ ถึง 30

National Taiwan University (NTU) ประกาศมอบทุนการศึกษา ” National Taiwan University Scholarship 2023″ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ไต้หวัน ทุนการศึกษาโครงการนี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มจำนวน โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียนสูงสุด TWD 40,000 (ประมาณ 47,000 บาท) พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมทั้งมีเบี้ยเลี้ยงรายเดือน TWD30,000 (ประมาณ 35,000 บาท) ข้อมูลทุนการศึกษา National Taiwan University เป็นทุนที่มอบให้ทุกสาขาที่เปิดสอนในสถาบัน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุม ค่าเล่าเรียนสูงสุด TWD 40,000 (ประมาณ 47,000 บาท) ตั๋วเครื่องบินไปกลับ และมีเบี้ยเลี้ยงรายเดือน

เปิดรับสมัคร ทุนเรียนดี 70 ปีมหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2566         พิเศษสุดๆ สำหรับ #Dek66 #ทุนเรียนดี70ปีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นทุนเรียนดีที่ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยในการสมัครสอบชิงทุน เน้นรับนักศึกษาเรียนดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย เรียนฟรี 100% ตลอดหลักสูตร          สมัครวันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2566          สมัครทุน : https://admission.krirk.ac.th/scholarship-apply/ *เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด  สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)  โทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 065 6546185, 065 6546189 หรือ