หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับคัดเลือกทุนการศึกษา “โครงการผลิตครูรังสิตโมเดล” ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยครูสุริยเทพ โทร. 02-997-2200 ต่อ 1275, 1276   รังสิตโมเดลปฏิรูปครูคืออะไร รังสิตโมเดลปฏิรูปครูคือความคิดริเริ่มของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต โมเดลนี้เริ่มดำเนินการเป็นรูปธรรมเมื่อปีการศึกษา 2548 โดยมีหลักการดังนี้ • ครูเก่งจะต้องจบปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะที่ระดับ GPA ไม่น้อยกว่า 3.50 • ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต • เข้าใจนวัตกรรม

มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษา แก่เยาวชนที่มีความสามารถ มีความตั้งใจ และมีความประพฤติดี มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสความสำเร็จทางด้านการศึกษา ทางมูลนิธิฯ มีความตั้งใจส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ สร้างโอกาสและความมุ่งมั่นทางด้านการศึกษา ทั้งการปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนรักและเห็นคุณค่า ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา สนับสนุนเยาวชนที่มีความตั้งใจเรียน มีความสามารถ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมตอบแทนและช่วยเหลือสังคม ทุนรอบที่ 2  เปิดรับสมัครในวันที่ 20 มิถุนายน – 25 กันยายน 2567  ทุนการศึกษามูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทุนการศึกษาในระดับ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา(เฉพาะระดับปริญญาตรี)ซึ่งศึกษาอยู่ภายในประเทศไทย ระดับทุนการศึกษาที่สนับสนุน (เฉพาะสถานศึกษาภายในประเทศไทย) – ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) – ระดับอาชีวศึกษา (ระดับปวส.

University of Brunei Darussalam มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี โทและปริญญาเอก ประจำปี 2025 โครงการนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาให้แบบเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาของหลักสูตร ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก เงินสมทบการวิจัย เบี้ยเลี้ยง และอื่นๆ ข้อมูลทุนการศึกษา เป็นทุนเต็มจำนวน มอบให้ในระดับปริญญาตรี โท และเอก ระยะเวลา 3  ปี มีค่าครองชีพเดือนละ BND 500 (ประมาณ 13,600 บาท) นาน 36 เดือน ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าที่พักในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 36 เดือน และมีเบี้ยเลี้ยงสำหรับการวิจัยภาคสนาม Scholarship Summary Level of

มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ ณ สถานศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนดี และมีฐานะยากจน เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีโอกาสในการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระแก่ผู้ปกครองในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยากลําบากในปัจจุบัน และการมอบทุนการศึกษาเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1) รายละเอียดของทุนการศึกษา ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติและผลการเรียนผ่าน เกณฑ์ที่กําหนดไว้ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา โดยรายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้ ข้อมูลทุน 1.ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ทุนละ 2,500 บาท 2.ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) ทุนละ  3,500 บาท 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ทุนละ  4,000 บาท 4.ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ทุนละ  4,000 บาท 5.ระดับประกาศนียบัตร (ปวส.) ทุนละ 

สถานธนานุเคราะห์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุตรของลูกค้าสถานธนานุเคราะห์ เพื่อรับทุนการศึกษา ตามโครงการ “ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี” ประจำปี พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 4) จำนวน 2 ทุน เท่านั้น รับสมัครในระบบ Google Form ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนสมัครรับทุน ได้ที่ ลิงค์การสมัครขอรับทุนการศึกษา t.ly/Kg-xG เอกสารการสมัครขอรับทุน t.ly/wZkIL คุณสมบัติของผู้รับทุน เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 – 25 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มาใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) รอบที่ 2 ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษาของกองทุน ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาทราบด้วย ทั้งนี้กองทุนฯ ได้แจ้งขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) รอบที่ 2 และโปรดพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) โดยจะต้องแนบเอกสารให้ครบทุกรายการ หากไม่ครบถ้วนจะถือว่า การกรอกรายละเอียดไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เสนอขอรับการสนับสนุน พร้อมทำหนังสือ แจ้งรายชื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น โดยส่งให้กองทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ขอให้สมาคมกีฬากรอกรายละเอียดข้อมูลของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

กระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชน สาธารณรัฐสโลวัก ได้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับต่างชาติจำนวน 100 ทุน โดยมอบทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีควบปริญญาโท ในหลักสูตรเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสโลวัก มูลค่าทุน จะมอบทุนการศึกษาละ 12,000 ยูโร ในระยะเวลา 3 ปี คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร 1. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องไม่มีถิ่นสำนักถาวรในสาธารณรัฐสโลวัก และเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวัก ในปีการศึกษา 2567 2. ต้องไม่เคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวักมาก่อน 3. ต้องมีผลคะแนนสอบ SAT ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://scholarships.portalvs.sk/ ผู้สมัครต้องสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scholarships.talents@minedu.sk

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2568-2569 สำหรับอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและต้องการไปสอนภาษาไทยที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสในการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเพิ่มความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของอเมริกัน คุณสมบัติผู้สมัคร -มีสัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง -อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีและไม่เกิน 35 ปี  (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2568) -สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา -เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนหรือระดับมัธยมศึกษาของรัฐ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับทุนต้องกลับมาสอน ณ หน่วยงานต้นสังกัด -มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิ.ย. – วันศุกร์ 26 ก.ค. 2567 เวลา 16.30 น.(UTC+7)(ปิดระบบ) >>> https://scholarship.kku.ac.th ขั้นตอนการขอรับสมัครทุน https://www.youtube.com/watch?v=JhoMYA725Fw รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา(ทุนการศึกษาประเภท ก) ทุนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดการสมัคร https://kku.world/wnqfs ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประเภท ข มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดการสมัคร https://kku.world/21xpf เอกสารรับรองรายได้ผู้ปกครอง (บิดา มารดาหรือผู้อุปการะ)

ทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 จำนวน 50 ทุน! (ทุนในประเทศ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสถาบันผลิตของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับปริญญาโททางการสอน รุ่นบรรจุปี พ.ศ.2563 จำนวน 50 ทุน มูลค่าทุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 289,400 บาท/ปี/คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.30 น.)สมัครออนไลน์ผ่านทาง https://link.buu.ac.th/kru2563เอกสารประกอบการสมัคร https://bit.ly/3JvClDZรายละเอียดหลักสูตร https://bit.ly/3WfMts3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เป็นหลักสูตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนได้เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด เพื่อเป็นผู้นำด้านการศึกษา