สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และ โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนรอบแรกดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์โดยใช้ข้อสอบเดียวกัน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566 สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.mwit.ac.th สอบถามเกี่ยวกับระบบสมัครสอบที่อีเมล admission@mwit.ac.th ทั้งนี้ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 ทุน  สำหรับโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2567 จัดสรรให้ศึกษา ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท.จำนวน 10 แห่ง ศูนย์ละไม่เกิน 30 คน คือ โรงเรียนบดินทรเดชา

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร “โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (𝐎𝐮𝐭𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦: 𝐎𝐒𝐏)” ปีการศึกษา 2567 . สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป มี 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ (เลือกเข้าสาขาวิชาเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1) 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์อัจฉริยะ 7. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทุนการศึกษาประเทศออสเตรเลีย เพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของออสเตรเลียมีจำนวนมากและหลายประเภท ทั้งทุนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ และทุนของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ศึกษาข้อมูล แล้วเตรียมพร้อมขอทุนเรียนต่อกันได้เลย… Discover your future with the opportunity to study in Australia. Find more information about scholarships, courses, and institutions in Australia. Destination Australia https://www.education.gov.au/destination-australia The APEC – Australia Women in Research Fellowship https://www.apec.org.au/apec-australia-women-in-research Australian Government Research Training

มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย ในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University) ประจําปีการศึกษา ค.ศ. 2023 – 2024 ประกอบด้วย สาขา (1) วิศวกรรมศาสตร์และปิโตรเลียม จํานวน 5 ทุน และ (2) ศิลปศาสตร์ (คณะชารีอะห์และอิสลาม ศึกษา/ คณะครุศาสตร์ / คณะสังคมศาสตร์/ คณะอักษรศาสตร์) จํานวน 2 ทุน โดยจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนกันยายน 2566 กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกและกําหนดวิธีการคัดเลือก ดังนี้

วิทยาลัยดุสิตธานีจะดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีหลายโครงการเปิดรับดังนี้ ทุนที่เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา 100% ทุนการศึกษา “คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย” ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับสาขาวิชา : หลักสูตรภาษาไทย ทุกสาขาวิชา … ทุนการศึกษา 100% & 50% ทุนการศึกษา “ดุสิตธานี” ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับสาขาวิชา : ทุกสาขาวิชา … ทุนการศึกษา 100% & 50% ทุนการศึกษา “ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย” ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับสาขาวิชา :

บริติช เคานซิล องค์กรเพื่อความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและโอกาสทางการศึกษาจากสหราชอาณาจักร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา IELTS Prize 2023 สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่ใช้ผลคะแนนสอบ IELTS ในการสมัคร โดยทุนการศึกษาในปีนี้มีมูลค่าสูงสุดกว่า 220,000 บาท (หรือ 5,000 ปอนด์) ในปีนี้ทุน IELTS Prize เปิดโอกาสให้ผู้สอบที่พักอาศัยอยู่ใน 15 ประเทศทั่วเอเชียรวมถึงประเทศไทยได้สมัครเข้าร่วม ซึ่งผู้สมัครจะต้องทำการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่มีกำหนดเริ่มการเรียนการสอนในระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงมีนาคม 2567 และผู้สมัครจะต้องได้รับผลคะแนนสอบระดับ 5.5 ขึ้นไปจากการสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS Prize จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

#ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี #มหาวิทยาลัย​ #UniversitasLambungMakurat (ULM) ประเทศอินโดนีเซีย#เปิดรับสมัครแล้ว (รอบด่วนพิเศษ) ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ Universitas Lambung Makurat (ULM) ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC (มูลนิธิวากัฟอัลฮีดายะฮ์) เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2566/2023 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดต่อไปนี้ • #ประเภททุนการศึกษา 1. ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 2. ค่าครองชีพ 3. ค่าวีซ่าในประเทศอินโดนีเซีย​ (ITAS/KITAS) 4. คอร์สเตรียมภาษา 5. ประกันสุขภาพ • #ระยะเวลารับสมัคร :

ทุนการศึกษาชีฟนิ่งประจำปีการศึกษา 2566/67  เตรียมเปิดรับสมัครในเดือนสิงหาคม 2023 ที่จะถึงนี้แล้ว Applications for 2024/2025 scholarships will open in August 2023.  ผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาชีฟนิ่งจะต้องเป็นผู้ที่สามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำและมีประวัติการศึกษาที่โดดเด่น ทุนชีฟนิ่งให้การสนับสนุนทางการเงินเต็มจำนวนแก่ผู้มีศักยภาพจะเป็นผู้นำในอนาคต เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยใดก็ได้ในสหราชอาณาจักร พร้อมโอกาสสัมผัสประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวัฒนธรรมต่างๆ ที่หาไม่ได้ทั่วไปในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา มีผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นจากทั่วโลกกว่า 50,000 คนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในสหราชอาณาจักรผ่านทุนชีฟนิ่ง ในปีการศึกษา 2565/2566 นี้ รัฐบาล สหราชอาณาจักรจะมอบทุนการศึกษากว่า 1,500 ทุนทั่วโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องของสหราชอาณาจักรในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อจะเป็นผู้นำของโลกในอนาคต ในปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับทุนชีฟนิ่งจากประเทศไทยจำนวน 22 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 โดยมี นายศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เป็นประธานในพิธี ร่วมกับประธานคณะกรรมการมูลนิธิ และผู้บริหารกลุ่มทิสโก้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนของชาติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ซึ่งมีนักเรียนและนักศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้รับทุนทั้งสิ้นจำนวน 925 ทุน จากสถานศึกษา 106 แห่ง รวมมูลค่า 4,507,000 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทุนการศึกษาในครั้งต่อไประบบจะเปิดให้ทำการสมัครในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 มกราคม ที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 นี้

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกำหนดยื่นหนังสือขอทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลเพิ่มเติม https://nsdf.or.th/17005/