DAAD Scholarship Master’s programmes in Regional and Urban Planning in Germany ผู้สมัครทุนต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี เรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี สามารถสมัครทุน EPOS ได้สูงสุด 3 โปรแกรม ทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2025/26 เป็นกลุ่มทุนที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก โดยเปิดรับผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท (และบางหลักสูตรในระดับปริญญาเอก) ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ได้แก่ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิศวกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการทรัพยากร  การวางผังเมือง เกษตรกรรมและป่าไม้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เป็นต้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2568-2569 โดยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 7 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดหรือสถาบัน/หน่วยงานวิจัยภายใต้ อว. ต้นสังกัดส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/76b4fbb3

รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (กลุ่ม 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดดําเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และ/หรือสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษา กําหนดตามประกาศรับสมัคร) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จํานวน ๔๐,๐๐๐.- บาทต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ๑. กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕

ธนาคารออมสิน “ฉลองครบรอบ 111 ปี” จัดกิจกรรม “ออมดีมีทุน” แจกทุนการศึกษา รวมมูลค่า 555,000 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา  คุณสมบัติ นักเรียน/นักศึกษา สังกัดอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน เงื่อนไขการพิจารณา การพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Kids Now พร้อมสมัครใช้บริการ และผูกบัญชีกับ Line GSB Now (Line Official Account) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 มีการออมต่อเนื่อง 5 เดือน ระหว่างวันที่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท สมัครสอบชิงทุนการศึกษา ‘CIMB ASEAN Scholarship 2024’ซึ่งสนับสนุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการศึกษา ได้แก่ ค่าเทอม ค่าประกัน ค่าครองชีพ และค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมเปิดกว้างให้ผู้สมัครเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาใดก็ได้ ไม่จำกัดและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่มีเครือข่ายในประเทศต่างๆทั่วอาเซียน ภายใต้โปรแกรม The Complete Banker.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567.ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.cimb.com/cas.#CIMBTHAI15Years #GrowingForward #CIMBTHAIBANK#ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย #MOVINGFORWARDWITHYOU #CIMBASEANScholarship2024

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะมอบทุนการศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ แก่นักเรียนที่กําลัง ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ ๓ – ๔ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังต่อไปนี้ ๑.ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ๒. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง ๓. ทุนการศึกษาที่จะให้ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้จังหวัดละ ๑ ทุน ยกเว้น กรุงเทพมหานคร จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี จังหวัดละ ๒ ทุน และให้นักเรียนซึ่งกําลังศึกษา ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่

สสวท. รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวนทุนการศึกษาและสาขาวิชาที่ให้เลือกศึกษา 1) จำนวนทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 มีจำนวน 35 ทุน จำแนกระดับทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 15 ทุน (รวมทุกสาขาวิชา) ทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 20 ทุน (รวมทุกสาขาวิชา) 2) สาขาวิชาที่ให้เลือกศึกษา

  โครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ สานต่อความสำเร็จปีที่ 22 เปิดรับสมัครนักวิจัยสตรีไทย อายุไม่เกิน 40 ปี ผู้เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เดินหน้ามอบทุนสูงสุดจำนวน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท และโล่เกียรติคุณ พร้อมจัดงาน Conversations with the Fellows ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อกระชับมิตรครอบครัวนักวิจัยสตรีไทยที่ได้รับทุน เสริมเครือข่ายนักวิจัยสตรีไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเชิดชูเกียรติสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์และสนับสนุนงานด้านการค้นคว้าและวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย   นางสาวอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรและสื่อสารสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย

𝐀𝐈𝐒 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐟𝐨𝐫 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐬 Applicants for the Master’s program can apply to Data Science and Artificial Intelligence (DSAI) and Internet of Things (IoT) from the AIT School of Engineering and Technology (SET). Don’t miss this opportunity and APPLY NOW

The Royal Thai Government Fellowship (RTG Fellowship) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในขณะนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของโมเดลนี้ คือ การสร้าง ประชากรไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0) หมายความว่า ประชากรไทยทุกคนตัองได้รับโอกาสในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพของตนเอง เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน