สถานธนานุเคราะห์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุตรของลูกค้าสถานธนานุเคราะห์ เพื่อรับทุนการศึกษา ตามโครงการ “ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี” ประจำปี พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 4) จำนวน 2 ทุน เท่านั้น รับสมัครในระบบ Google Form ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนสมัครรับทุน ได้ที่ ลิงค์การสมัครขอรับทุนการศึกษา t.ly/Kg-xG เอกสารการสมัครขอรับทุน t.ly/wZkIL คุณสมบัติของผู้รับทุน เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 – 25 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มาใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอด

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) รอบที่ 2 ตามที่ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้กำหนดการเปิดรับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬาเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการเรียนดี เพื่อพิจารณามอบทุนการศึกษาของกองทุน ตั้งแต่วันประกาศ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาในสังกัดสมาคมกีฬาทราบด้วย ทั้งนี้กองทุนฯ ได้แจ้งขยายระยะเวลาเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) รอบที่ 2 และโปรดพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬา เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2567 (ทุนใหม่) โดยจะต้องแนบเอกสารให้ครบทุกรายการ หากไม่ครบถ้วนจะถือว่า การกรอกรายละเอียดไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เสนอขอรับการสนับสนุน พร้อมทำหนังสือ แจ้งรายชื่อขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น โดยส่งให้กองทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ขอให้สมาคมกีฬากรอกรายละเอียดข้อมูลของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา

กระทรวงศึกษาธิการ วิจัย การพัฒนาและเยาวชน สาธารณรัฐสโลวัก ได้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับต่างชาติจำนวน 100 ทุน โดยมอบทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีควบปริญญาโท ในหลักสูตรเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐสโลวัก มูลค่าทุน จะมอบทุนการศึกษาละ 12,000 ยูโร ในระยะเวลา 3 ปี คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร 1. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องไม่มีถิ่นสำนักถาวรในสาธารณรัฐสโลวัก และเป็นผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวัก ในปีการศึกษา 2567 2. ต้องไม่เคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออุดมศึกษาในสาธารณรัฐสโลวักมาก่อน 3. ต้องมีผลคะแนนสอบ SAT ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://scholarships.portalvs.sk/ ผู้สมัครต้องสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ scholarships.talents@minedu.sk

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2568-2569 สำหรับอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและต้องการไปสอนภาษาไทยที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสในการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเพิ่มความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของอเมริกัน คุณสมบัติผู้สมัคร -มีสัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง -อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีและไม่เกิน 35 ปี  (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2568) -สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา -เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนหรือระดับมัธยมศึกษาของรัฐ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับทุนต้องกลับมาสอน ณ หน่วยงานต้นสังกัด -มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิ.ย. – วันศุกร์ 26 ก.ค. 2567 เวลา 16.30 น.(UTC+7)(ปิดระบบ) >>> https://scholarship.kku.ac.th ขั้นตอนการขอรับสมัครทุน https://www.youtube.com/watch?v=JhoMYA725Fw รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา(ทุนการศึกษาประเภท ก) ทุนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดการสมัคร https://kku.world/wnqfs ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา ประเภท ข มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดการสมัคร https://kku.world/21xpf เอกสารรับรองรายได้ผู้ปกครอง (บิดา มารดาหรือผู้อุปการะ)

ทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 จำนวน 50 ทุน! (ทุนในประเทศ) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสถาบันผลิตของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระดับปริญญาโททางการสอน รุ่นบรรจุปี พ.ศ.2563 จำนวน 50 ทุน มูลค่าทุนตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 289,400 บาท/ปี/คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มิถุนายน 2567 (เวลา 15.30 น.)สมัครออนไลน์ผ่านทาง https://link.buu.ac.th/kru2563เอกสารประกอบการสมัคร https://bit.ly/3JvClDZรายละเอียดหลักสูตร https://bit.ly/3WfMts3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา เป็นหลักสูตรนานาชาติ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนได้เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิด เพื่อเป็นผู้นำด้านการศึกษา

DAAD Scholarship Master’s programmes in Regional and Urban Planning in Germany ผู้สมัครทุนต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี เรียนจบปริญญาตรีมาไม่เกิน 6 ปี สามารถสมัครทุน EPOS ได้สูงสุด 3 โปรแกรม ทุน Development-Related Postgraduate Courses (EPOS) 2025/26 เป็นกลุ่มทุนที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากรในประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก โดยเปิดรับผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท (และบางหลักสูตรในระดับปริญญาเอก) ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ได้แก่ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิศวกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดการทรัพยากร  การวางผังเมือง เกษตรกรรมและป่าไม้ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เป็นต้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2568-2569 โดยผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 7 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดหรือสถาบัน/หน่วยงานวิจัยภายใต้ อว. ต้นสังกัดส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/76b4fbb3

รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (กลุ่ม 1 สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดดําเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังไม่มีที่เรียน หรือไม่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ อุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และ/หรือสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร (เป็นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษา กําหนดตามประกาศรับสมัคร) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนเงินทุนค่าครองชีพ จํานวน ๔๐,๐๐๐.- บาทต่อปีการศึกษา ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ๑. กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕

ธนาคารออมสิน “ฉลองครบรอบ 111 ปี” จัดกิจกรรม “ออมดีมีทุน” แจกทุนการศึกษา รวมมูลค่า 555,000 บาท สำหรับนักเรียน นักศึกษา  คุณสมบัติ นักเรียน/นักศึกษา สังกัดอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน เงื่อนไขการพิจารณา การพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Kids Now พร้อมสมัครใช้บริการ และผูกบัญชีกับ Line GSB Now (Line Official Account) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 มีการออมต่อเนื่อง 5 เดือน ระหว่างวันที่