ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2565 (ชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2565) ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 4 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน) ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2566 จำนวน 43 ทุน ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 จำนวน

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครขอทุนสายอาชีพ ประจำปี 2566 ให้นักเรียนชั้นม.3 ฐานะยากจนต้องการเรียนต่อสายอาชีพ ระดับ ปวช.1 – ปวช.3 . โปรดอ่านรายละเอียด โครงการทุนการศึกษา ก่อนส่งสมัครขอทุน https://bit.ly/3DCCQbG ……………………………………………. คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครขอทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ • นักเรียนต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 • ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่มั่นคง และมีปัจจัยฉุกเฉินของครอบครัวที่ส่งผลให้นักเรียนมีความเสี่ยงที่จะหยุดเรียนกลางคัน • ไม่เป็นบุตรหลานของผู้บริหาร ครู หรือพนักงานประจำ หรือผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการคัดเลือกของโรงเรียน • สถานศึกษาที่นักเรียนจะศึกษาต่อ ต้องไม่เป็นสถานศึกษาสังกัดเอกชน • นักเรียนที่ขอทุนจะต้องไม่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯ หรือองค์กรอื่นๆ หรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากมูลนิธิฯ

กสศ. ขอเชิญสถานศึกษาที่มีแนวคิดส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่ความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยื่นข้อเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2566” เพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา หรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ และส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตามความถนัด และศักยภาพของตนเอง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายประเทศไทย 4.0 โดย กสศ. จะคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุดตามเกณฑ์เพื่อจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีกำหนดรับนักศึกษาเข้าสู่โครงการเริ่มในปีการศึกษา 2566 สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และทุนการศึกษาแก่นักศึกษา พร้อมกิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้สามารถผลิตกำลังคนที่สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตและภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมการทำงานระหว่างสถานศึกษา และจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา จำนวนประมาณ 200 ทุน

ทุน Franco-Thai Young Talent 2022-2023 เปิดแล้ว! *ชื่อเดิม Junior Research Fellowship ทุนวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ ประเทศฝรั่งเศส ทุนระดับ หลังปริญญาเอก (Post-doc) สำหรับทุกสาขาวิชา (ไม่จำกัดสาขา) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) *ผู้สมัครที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ปริญญาเอก) จำเป็นต้องสำเร็จไม่เกิน February 2023 เท่านั้น เปิดรับเอกสาร วันนี้ ถึง 30

National Taiwan University (NTU) ประกาศมอบทุนการศึกษา ” National Taiwan University Scholarship 2023″ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ไต้หวัน ทุนการศึกษาโครงการนี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มจำนวน โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียนสูงสุด TWD 40,000 (ประมาณ 47,000 บาท) พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ รวมทั้งมีเบี้ยเลี้ยงรายเดือน TWD30,000 (ประมาณ 35,000 บาท) ข้อมูลทุนการศึกษา National Taiwan University เป็นทุนที่มอบให้ทุกสาขาที่เปิดสอนในสถาบัน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุม ค่าเล่าเรียนสูงสุด TWD 40,000 (ประมาณ 47,000 บาท) ตั๋วเครื่องบินไปกลับ และมีเบี้ยเลี้ยงรายเดือน

เปิดรับสมัคร ทุนเรียนดี 70 ปีมหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2566         พิเศษสุดๆ สำหรับ #Dek66 #ทุนเรียนดี70ปีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นทุนเรียนดีที่ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยในการสมัครสอบชิงทุน เน้นรับนักศึกษาเรียนดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย เรียนฟรี 100% ตลอดหลักสูตร          สมัครวันนี้ – 10 กุมภาพันธ์ 2566          สมัครทุน : https://admission.krirk.ac.th/scholarship-apply/ *เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด  สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)  โทรสอบถามเพิ่มเติมที่ 065 6546185, 065 6546189 หรือ

ปั้นนักจัดการเกษตรรุ่นใหม่ สู่การเป็นผู้จัดการสาขา Lotus’s ในอนาคต Lotus’s ให้ทุนจัดเต็ม 100% จำนวน 50 ทุน มูลค่าทุนละ 284,000 บาท คณะเกษตรนวัตและการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ #DEK66 รีบคว้าโอกาส! ก้าวสู่อาชีพที่มั่นคง ด้วยหลักสูตรล้ำสมัยที่บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตรนวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ และการตลาดเชิงธุรกิจ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์มืออาชีพมากประสบการณ์ของคณะเกษตรนวัตและการจัดการ ฝึกปฏิบัติงานจริงใน Lotus’s ธุรกิจค้าปลีก Modern Trade ระดับโลก และโอกาสในการพัฒนาสู่การเป็นผู้จัดการสาขาหลังเรียนจบ Highlight : ทุน Lotus’s -ทุนเรียนฟรี 100% จำนวน 50 ทุน

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลตามสาขาที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 17 เพื่อรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สำหรับระดับอาชีวศึกษา และถึง 13 มกราคม 2566 สำหรับระดับอุดมศึกษา โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่ >>https://www.dropbox.com/sh/svcv5ysk9l8h7m6/AAAkI0YKwU8243tAvJPSTHXXa?dl=0&fbclid=IwAR1E_UqitdzShjTGrWhP13z5cziNSCRg9W1IPQQnat55z_wBLnoVFC6UEE0 วิดีโอขั้นตอนการสมัครทุน >> https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR19mTvgFHfN3JOFGFudhwZnaz2Cs8qk2qQssdxDYKKTv-SCFe8_Fq8bjrU&v=c7X7UaEbTnY&feature=youtu.be คลิก>>> ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2565 คลิก>>> ดาวน์โหลดขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage: Help Student to Graduate

#ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2566 สมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566 คำเตือน : กรุณาอ่าน *ระเบียบการขอทุนการศึกษา* ให้ละเอียดก่อนสมัคร ที่ www.tiscofoundation.org/thai/download.html —————————————————————————– วิธีการสมัคร (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) 1. เขียนแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา ส่งมาทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาได้ที่ www.tiscofoundation.org *(ต้องใช้แบบฟอร์มฉบับล่าสุด มุมขวาล่าง ลงวันที่ 21/6/2565 เท่านั้น)* 2. สมัครทางออนไลน์ ได้ที่ www.scholarship.tiscofoundation.org ที่มา TISCO

TEP-TEPE International Programs เปิดรับสมัคร รอบ Inter Portfolio 1 (พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษา TEPE) หลักสูตร TEP รับ 60 คน หลักสูตร TEPE รับสาขาละ 10 คน ดังนี้ 1. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล (Electrical and Data Engineering) 2. สาขาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Civil Engineering and Real Estate Development) 3. สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการจัดการอุตสาหกรรม (Mechanical Engineering and