ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หัวข้อ “สติ X สตรอง” มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “สติ X สตรอง” โดยแบ่งเป็นประเภทนักเรียน และนักศึกษา ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้าง สนับสนุน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มิติทางจิตใจอันดีงาม และเข้าใจคุณค่าในตัวเองอย่างมีสติ ส่งผลต่อเนื่องถึงสังคมที่เข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถรวมทีม โดยมีจำนวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน (1 ทีมสามารถส่งได้ 1 ผลงาน) สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมประกวดทุกทีม สามารถส่งใบสมัครและ Upload ผลงานได้ที่ https://bit.ly/RSUmovie65 สอบถามข้อมูล สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.02-997-2200 ต่อ 3921 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/News-ShortFilm65   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565 *โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาตามความเหมาะสม TCAS65 #1: (Portfolio) Audition A ขั้นตอนการพิจารณา #รายละเอียดกำหนดการ 01 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) สัดส่วนคะแนน 30% 02 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) เข้าสอบสัมภาษณ์ด้านทักษณะคติ วัดแววความเป็นนักดนตรี สัดส่วนคะแนน 70% แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย 1.จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากอาจารย์ผู้สอนเครื่องมือเอก และอาจารย์ที่ปรึกษา 2.เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงคุณสมบัติพื้นฐาน

นักกีฬา และบุคลากรกีฬา ขอทุนเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมฯ ถึง ปริญญาเอก ถึง 30 พ.ย.64             กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 ยื่นขอได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า, ปริญญาโท , ปริญญาเอก                ด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์มเมอร์ จํากัด (มหาชน)รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อทุน ป.ตรี จํานวน 60 ทุน (60คน) หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษา (เทียบโอน ผลการเรียน) คุณสมบัติ -ต้องเป็นนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร, วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม, วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี, สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา -สําเร็จการศึกษา ปวส. เมคคาทรอนิกส์ -เกรดเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 -ไม่มีภาระผูกผันทางทหาร (ผ่านการเรียน รด.)

  กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาแพทย์ ในทุกระดับชั้นปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด สมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ligimgiew.or.th หรือ Facebook : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-3355555 ต่อ 3324     #สำนักข่าวการศึกษาไทย

นศ.กัมพูชา ทุนพระราชทานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์)           ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ นำคณะบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากัมพูชา ทุนพระราชทานฯ จำนวน 28 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักศึกษาทุนพระราชทาน ณ วังสระปทุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ (ออนไลน์) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.ดร มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์,