“จุฬาฯ” ยังครองที่ 1 ประเทศ ส่วน  “สวนสุนันทา”  ยังยืนตำแหน่งแชมป์ราชภัฏยาวนาน 20 สมัย “มทร.อีสาน” ครองที่ 1 ราชมงคล ด้าน ม.รังสิต ยังที่ 1 ม.เอกชนอีกครั้งจากอันดับ Webometrics Ranking Universities: July 2024  ………………………………………………………………………………………… Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนกรกฎาคม 2024  แล้ว ทั้งนี้ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ………………………………………………………………………………………. จุฬาฯยังยืนที่ 1 ประเทศไทย  อันดับรวมมหาวิทยาลัยของประเทศไทย จุฬาฯยังยืนที่ 1

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นทุนการศึกษาที่นำดอกเบี้ยมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษายื่นขอรับทุนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษากับมหาวิทยาลัย มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับทุน 1.1 เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 1.2 มีสัญชาติไทย 1.3 ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน 1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วในขณะขอรับทุนการศึกษา 1.5 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท 1.6 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย (2) เงื่อนไขการให้ทุน 2.1 มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าบำรุง การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าวัสดุการศึกษาเท่านั้น 2.2 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีแรกแล้ว อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไปจน จบการศึกษาถ้าหากนักศึกษายังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) (แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยื่นแบบคำขอรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวนสุนันทาร่วมทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมจิตอาสา ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 18 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมจิตอาสา ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ภายใต้ โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น4 และบริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Onsite และ Online พร้อมกัน 38 ราชภัฏ

ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ เปิดสถิติ ในมิติสถาบันกับจำนวนผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีและคิดเป็นร้อยละจากผู้เข้าสอบของสถาบัน ในการสอบ #ครูผู้ช่วย2567 #สพฐ #ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าสอบ4,069 ผ่าน1,276  = 31.36% 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าสอบ3,356 ผ่าน1,244 = 37.07% 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าสอบ4,208 ผ่าน1,227 =  29.16% 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าสอบ5,191 ผ่าน1,200 =  23.12% 5.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เข้าสอบ6,399 ผ่าน1,187 =  18.55% 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าสอบ3,480 ผ่าน1,173 =  33.71% 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าสอบ3,864 ผ่าน1,162

วิศวกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรี จัดประชุม ‘วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย’ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพทางวิศวกรรม เน้นส่งเสริมนวัตกรรม และความร่วมมืออย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย The Conference on Mechanical Engineering Network of Thailand (ME-NETT) ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 16-19 ก.ค. 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

มทร.ธัญบุรี ขนทัพผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ที่สร้างผลกระทบที่มีคุณค่าต่อสาธารณชน เกิดผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม กว่า 200 ผลงาน มาจัดแสดงในงานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร. ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ‘RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2024’ ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน (RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable

“รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” สถาปนา 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี ร่วมกับ คณะผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จัดงานสถาปนา 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ ภายใต้ชื่องาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างหอประวัติศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ มอบเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาปัจจุบัน และการสร้างวัตถุมงคลเหรียญพระพุทธสิหิงค์ พระวิษณุกรรม ในงานช่วงเช้าประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมงาน ในช่วงบ่ายคณะผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดี กับ “นายจิรศักดิ์ วาทีรักษ์” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น #เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเป็นประจําทุกปี ในปี 2567 นี้ ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการศึกษา หัวข้อ “คุณธรรม…สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร” โดยเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “คุณธรรม…สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร” แบ่งเป็น 3 ระดับ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประเภทของทุน – ระดับประถมศึกษา เป็นทุนให้เปล่าสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบไม่ต่อเนื่อง โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน จํานวน 55 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมมูลค่า 220,000 บาท – ระดับมัธยมศึกษา เป็นทุนให้เปล่าสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา