สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  แขนงวิชาการสื่อสารดิจิทัล กับนักวิชาการ นักวิชาชีพ ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงด้านการสื่อสารดิจิทัล การสร้างคอนเทนต์ การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่พร้อมให้ความรู้ ประสบการณ์เพื่อสร้างนักนิเทศศาสตร์ มืออาชีพที่ใคร ๆ ก็เรียนได้ ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการเรียนการสอนทางไกลที่พร้อมด้วยสื่อการเรียนการ สอนทุกรูปแบบ  และพร้อมด้วยหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของยุคดิจิทัล ดังนี้ หลักสูตรประกาศนียบัตร (1 ปี*) 1.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ (ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุกระจายสียง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์) 1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (พลเมืองดิจิทัล) 1.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์ (สุขภาวะสร้างสรรค์) 1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบกิจการสื่อสารในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2566 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 85 ปีสวนสุนันทา ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดต่าง ๆ โดยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และที่สำคัญ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลาง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ เป็นการสานพลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับหน่วยงานภาคเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนับพันคน รศ.ดร.ชุติกาญน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า “การส่งเสริมให้มีกิจกรรมดี ๆ ลักษณะนี้เกิดขึ้นในสถานศึกษา

“เราได้ – เพื่อนก็ได้” คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของการติว และเป็นจุดเริ่มต้นให้ นายเตมีย์ ทับเที่ยง หรือ “ปัตร” หนุ่มวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 มทร.ธัญบุรี เลือกใช้เพื่อเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการเรียนวิศวะ จนได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี 1 ใน 48 คนทั่วประเทศ จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 นายเตมีย์ ทับเที่ยง “ปัตร” เป็นหนุ่มใต้ จ.สุราษฎร์ธานี หลังเรียนจบจากโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ก็มุ่งตรงต่อปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านครอบครัวคุณพ่อทำธุรกิจด้านอาหาร ส่วนแม่ทำงานในหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน โดยตนเป็นลูกคนกลาง

ปะการังอ่อน หรือ Soft Coral ถือเป็นปะการังที่มีความสวยงามและดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากทั่วโลกเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ความแปรปรวนของภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน รวมถึงการคุกคามจากมนุษย์ด้วยกิจกรรมต่าง ส่งผลให้จำนวนชนิดและความสมบูรณ์ของปะการังอ่อนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี . ปะการัง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือปะการังแข็ง ซึ่งมีโครงสร้างหินปูนและมีปะการังเติบโตขึ้นมา อีกประเภทหนึ่งคือปะการังอ่อน ซึ่งไม่มีโครงสร้างหินปูน ทั้งปะการังอ่อนและปะการังแข็งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เมื่อปะการังทั้งสองประเภทเจริญเติบโตจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด ทำให้ทะเลเกิดความสมบูรณ์และความหลากหลาย เป็นแหล่งของนักดำน้ำดูปะการัง รวมทั้งมีความสำคัญต่อการประมงพื้นบ้าน สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์และเลี้ยงปะการังอ่อนด้วยระบบการทำฟาร์มบนบกและในทะเล เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งที่เสื่อมโทรมในประเทศไทย รวมทั้งมุ่งหวังพัฒนาให้เป็นสัตว์ทะเลเศรษฐกิจประเภทสวยงามชนิดใหม่สำหรับธุรกิจปลาตู้น้ำทะเลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งการจำหน่ายภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ปะการังอ่อนยังมีประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วย มีรายงานว่าปะการังอ่อนบางชนิดเมื่อนำมาสกัดแล้วจะได้สารบางชนิดที่ยังยั้งเซลล์เนื้องอกและเซลล์มะเร็งได้ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยขั้นต่อยอดโดยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดงดนตรี ในบรรยากาศสบาย ๆ กลางสวนหลวงพระราม 8 “ดนตรีในสวน…เพลงชาวบ้าน” ณ สวนหลวงพระราม 8 บางยี่ขัน บางพลัด กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 17.30-19.00 น. บรรเลงโดย วงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา ควบคุมวงโดย พันเอก ดร.ประทีป สุวรรณโรจน์ และ ดร.ธีรนัย จิระสิริกุล บรรเลงบทเพลง แสงดาวแห่งศรัทธา ทะเลชีวิต ของจิตร ภูมิศักดิ์ ขอม เครือญาติ คนไทย

วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจกทุนการศึกษา เรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาที่มอบทุนการศึกษา • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) • สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี • สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์ คุณสมบัติผู้ที่ได้รับทุน 1. ทุนส่งเสริมการศึกษา – สาขาวิชาละ 2 ทุน – เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 – มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย – ศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2. ทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวน – สาขาวิชาละ

ภาพบรรยากาศ “ดนตรีในสวน…เพลงรักชาติ” ณ สวนหลวงพระราม 8 บางยี่ขัน บางพลัด กทม เวลา 17.30-19.00 น. บรรเลงโดยวงออร์เคสตรา กรมดุริยางค์ทหารบก บรรเลงบทเพลง มาร์ชกองทัพบก เกียรติศักดิ์ทหารเสือ สยามานุสสติ สามัคคีสี่เหล่า สุดแผ่นดิน สายโลหิต เมืองกังวล ทหารแห่งแผ่นดิน ทหารของแผ่นดิน ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ไร้รักไร้ผล เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย แผ่นดินของเรา (Exodus Song) แผ่นดินของเรา เพื่อผืนดินไทย บ้านเกิดเมืองนอน วาดเสียงดนตรีโดย ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินสีน้ำ . . ชมดนตรีในสวน ทุกวันอาทิตย์

” ปริญญาตรีออนไลน์ …อยู่ที่ไหนก็จบได้ “ กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) เรียน ONLINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ที่ไหนก็จบได้ เรียน ทำการบ้าน ทำแบบฝึกหัด ด้วย Aplication เสมือนเรียนในห้องเรียนจริง สมัครเลย วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2566 คลิ๊ก https://forms.gle/96s6bCAhUbZSaFpu6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-337-9466, 097-154-6151 (คุณวันทนีย์) #ssru #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน #logistics #ปริญญาตรีออนไลน์จบได้จากที่บ้าน #สวนสุนันทา

“ภาวะสมองเสื่อม” มีอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย วิทยาการความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และนวัตกรรม ด้วยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ University College London (UCL) ได้พัฒนา Application ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด ทำให้สามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสมองเสื่อมหรือไม่ ช่วยป้องกันและชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุซึ่งยังไม่สามารถรักษาให้หายได้             จากการเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 14 เรื่อง “บ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อมด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด” ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ได้นำเสนอความก้าวหน้านวัตกรรมแอปพลิเคชัน ในการตรวจภาวะสมองเสื่อมจากเสียงพูดที่ได้ยิน วิเคราะห์การแปลผลทางด้านภาษาของสมองว่ามีภาวะความเสี่ยงสมองเสื่อมหรือไม่ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศอังกฤษสร้างเป็นแอปพลิเคชันครั้งแรกในประเทศไทย

สิ้นสุดการรอคอย กับงานวิ่งกลางพระนครสุดมันส์ “วิ่งติดมันส์ รันพระนคร” เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ วิ่งวันที่ 26 มีนาคม 2566 เริ่มจุดสตาร์ทที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ ลิ้งรับสมัคร https://race.thai.run/rmutp2023 3KM. 500 บาท 5KM. 500 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อและหมายเลขวิ่ง (BIB) เหรียญ อาหารหลังเส้นชัย และยังมีลุ้นรับ #หมอนลิมิเตดสั่งทำพิเศษ สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย ชาย 25 คนแรก และหญิง 25 คนแรก ของทั้ง 2 ระยะ VIP 1,500 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ