วันนี้ (1 มีนาคม 2567) นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางสาวสุวรรณา ปัญญาวงศ์อุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษา โครงการ “ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข ในรูปแบบ Onsite และ Online โดยมีผู้บริหาร คณะครู จากสถานศึกษา ตัวแทนจากหน่วยธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมพิธี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech รอบ 2  มอบทุนการศึกษาสําหรับปริญญาโทและเปิดรับทุกคน!!!! Programs ๐ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง : Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE Program 0 หลักสูตรวิศวกรรม ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง : Artificial Intelligence and Internet of Things: AloT Program ๐ หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและ ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน : Sustainable Energy and Resources Engineering : SERE

  มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 49 ปี  สร้างขวัญกำลังใจ น.ศ.-บุคลากร ในทุกช่วงวัย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดกิจกรรมสำคัญขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 50 รูป ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 49 ปีนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจ ความตั้งมั่นศรัทธา และการมีส่วนร่วมจากบุคลากร

คำแนะนำการคัดเลือกนักเรียนโครงการทุนรัฐบาลเกาหลี GKS ‘ระดับปริญญาโท-เอก’ ประจำปี 2567 สำหรับการสมัครผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย 2024년 GKS 한국정부초청 외국인 장학생 ‘대학원’ 과정 (공관전형)_태국지역 선발 계획 안내 】 *การสมัครทุนรัฐบาลเกาหลี GKS-G 2024 ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย จะดำเนินการในรูปแบบออนไลน์* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ‘ระเบียบการส่งเอกสาร’ *2024년 태국 지역 GKS 한국정부초청 외국인 장학생 대학원 과정은 온라인으로 신청 접수합니다.* 상세한

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา Universiti Malaysia Pahang คณะผู้บริหารนำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี ดร.ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี และ ตัวแทนจากคณะและวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 85 คน จาก Universiti Malaysia Pahang ประเทศมาเลเซีย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน และประชุมหารือ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อดำเนินการจัดทำภารกิจ เป้าหมายของคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานคณะกรรมการฯ นายอิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายธารา อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไอเอดดูเคชั่นโซน จำกัด นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ บรรณาธิการสำนักข่าวการศึกษาไทย และคณะผู้บริหาร เลขานุการคณะฯ

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษา ASEAN Scholarship for Thailand 2025 แก่นักเรียนไทย เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล่า (ครอบคลุมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าสอบวัดผล GCE O-Level และ A-Level และค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ) โดยทุนเรียนต่อประเทศสิงค์โปร์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ 1. Secondary 3 ระยะเวลาศึกษา 4 ปี 2. Pre-university 1 ระยะเวลาศึกษา 2 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร สัญชาติไทย –มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันแจกสนั่น!!! ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น Huayu Enrichment Scholarship (HES) จำนวน 240 เดือน เพื่อให้คุณได้ไปเรียนภาษาจีนในไต้หวัน โดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 25,000 NTD! . เงื่อนไขการสมัครทุน HES (Huayu Enrichment Scholarship) สำหรับศึกษาภาษาจีนในไต้หวัน • อายุ 18 ปีขึ้นไป • ใช้คะแนนการการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL (ไม่รับพิจารณาผลการสอบ HSK) • สำหรับผู้ที่มีผลสอบ TOCFL Level 2 (A2) ยื่นขอทุนได้ไม่เกิน 6 เดือน •

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้เริ่มโครงการนำร่องสหกิจศึกษาตั้งแต่ปี 2544 โดยเริ่มที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ต่อจากนั้นขยายไปยังทุกคณะของมหาวิทยาลัย เพราะต้องการให้แต่ละหลักสูตรได้รับประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Cooperative and Work Integrated Education ( CWIE) ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมามีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเกือบ 4 พันคน การที่มทร.ธัญบุรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทำให้การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงก่อนทำงาน ปัจจุบันมีหน่วยงานและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสหกิจ 1,500 บริษัท รวมถึงมีการขยายโครงการสหกิจไปยังต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะฝึกงานตามสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำ เช่น ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย อเมริกา โดยมหาวิทยาลัยให้ทุนกับนักศึกษาที่ไปฝึกยังต่างประเทศด้วย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา Destination Australia ประจำปี 2567 จากรัฐบาลออสเตรเลีย  ทุนโครงการนี้จะมอบเงินสนับสนุนสูงสุดถึง 15,000 เหรียญออสเตรเลีย ต่อผู้รับทุนต่อปี และในปี 2567 นี้ จะมอบทุนให้ประมาณ 550 คน ทุนการศึกษา Destination Australia เป็นทุนที่กระทรวงการศึกษาออสเตรเลียมอบให้นักศึกษาชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติ ได้ศึกษาเล่าเรียน ทำวิจัย ณ สถาบันการศึกษาในภูมิภาคท้องถิ่นของออสเตรเลีย พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในภูมิภาคท้องถิ่นของออสเตรเลียเป็นที่รู้จักและเติบโตมากยิ่งขึ้น Destination Australia  ครอบคลุมระดับคุณวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ประกาศนียบัตรระดับ 4 ถึงระดับปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องสมัครกับสถาบันการศึกษาโดยตรง สามารถศึกษาข้อมูลทุนเพิ่มเติมและค้นหารายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทุนนี้ได้ที่ https://www.education.gov.au/destination-australia