ข่าวดี!! ถึงน้องๆ #DEK65 ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้ว เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว!! ตั้งแต่วันนี้ […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio รวม 520 […]

สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย”  มุ่งหวังเผยแพร่หลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการทำวิจัยที่ดี โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา […]

มูลนิธิเพื่อสังคมไทยจัดโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ปี 2564 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา […]

เป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้วที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้สร้างสรรค์เว็บไซต์และเฟซบุ๊กเฟจ Be You LIFE ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และความสามารถของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ และเพื่อกระตุ้นเร้าผู้อ่านทั้งที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ […]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 ที่นั่ง เริ่มแล้ววันนี้ การรับสมัคร […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทำบุญทอดกฐินในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยอธิการบดีพร้อมผู้บริหาร […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio รวม 520 […]

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ออกหนังสือรับทราบการแต่งตั้ง นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ ในสาขาวิชรัฐประศาสนศาสตร์ […]

Breaking News