เรียนจบมีงานทำ หน่วยงานราชการยอมรับในคุณภาพ กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า มีความต้องการสูง การันตีความสำเร็จในอาชีพ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี […]

ป.เอก ศิลปากร ลุยป่าชายเลน มหาชัย ลงพื้นที่พัฒนาจริง นักศึกษา ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา […]

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้บริการรักษาทางทันตกรรมฟรี อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2563 […]

ก้าวสู่ความเป็นที่ 1 เรียนที่ “ราชภัฏอันดับ1” เปิดรับรอบที่ 1 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักเรียนรุ่นใหม่ต้องเลือกเรียนในสาขาที่จบมาแล้วรายได้ดี มีงานทำนำความสำเร็จสู่ชีวิต ทุกสาขาวิชาของสวนสุนันทา […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวศศิประภา ปภนธีร์ธนาภูมิ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ได้รับตำแหน่งพร้อมมงกุฎมิสแกรนด์ขอนแก่น […]

7 เหตุผล !! ทำไมต้องเรียน ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา กำลังเปิดรับรอบแรก portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 […]

ณ ห้อง Ballroom ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดระบบรับรอบที่ 1 แล้ววันนี้ !!! รอบแรก portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 […]

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับแต่งตั้งจากรักษาราชการอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ให้ไปรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ […]

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นักศึกษานิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด เข้าร่วมกิจกรรม G-Youth โครงการที่สร้างกลุ่มนักสื่อสารรุ่นใหม่ให้เป็น […]

Breaking News