วิทยาลัยทองสุขได้รับอนุญาตจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ให้จัดการอบรม “ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ใช้ระยะเวลาอบรมจำนวน 42 ชั่วโมง เป็นจำนวน 6 วัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงยุติธรรมเป็นวิทยากร กำหนดการอบรมรุ่น 2 จำนวน 6 วัน เสาร์-อาทิตย์ที่ 6-7,13-14 และ 20-21 สิงหาคม 2565 สถานที่อบรม วิทยาลัยทองสุข รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมคนละ 6,900 บาท ผู้เข้าอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียน(license) เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ของกระทรวงยุติธรรม สมัครและติดต่อสอบถามตามข้อมูลด้านล่าง  

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2023 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยอีกครั้ง เป็นการครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2009) และติดอันดับ 224 ของโลก QS World University Rankings 2023 จัดโดย QS Quacquarelli Symonds สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเมื่อ 9 มิถุนายน 2565 มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมการจัดอันดับ 1,422 แห่งจากทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 122 แห่ง โดยตัวชี้วัดในด้านสัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งอาจารย์ประจำในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย โดยต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน 2. มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 3. ไม่จำกัดอายุ/เพศ 4. อัธยาศัยดี มีน้ำใจ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ 5. รักการสอน สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี 6. พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที             ทั้งนี้ หากมีความเชี่ยวชาญด้านทุยหนา มีความชื่นชอบด้านการทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ และ/หรือมีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ             สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามและขอใบสมัครได้ที่ ID Line: gegee555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัคร และหมดเขตส่งเอกสารสมัครงานวันที่ 17 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ด้วยหลักสูตรการศึกษาทางไกลล้ำยุค ตอบทุกโจทย์การศึกษาที่มีปัญหายืดเยื้อยาวนาน เรียนจบ งบไม่เกินแสน ได้วุฒิปริญญาตรี เรียนได้ทุกที่ที่สะดวก มิติใหม่ของการเรียนรู้ ปริญญาตรี จบได้จากที่บ้าน ด้วยการเรียนรู้ผ่าน Application บนอุปกรณ์ที่คุณสะดวกใช้งาน เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ท่านสะดวก เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องรอเช็คชื่อ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ เรียนจบด้วยวุฒิอะไรมา (ม.6 ปวช ปวส กศน. ฯลฯ) จะว่างงาน หรือ ทำงาน จะอยู่ไทย หรือ อยู่ต่างประเทศ ก็สามารถเรียนรู้ไปกับเราได้ ที่นี่ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 มิถุนายน 2565 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือมีหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 2.25 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต่อการปฏิบัติวิชาชีพ รวมถึงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการกำหนด ผู้ที่สนใจสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่

นักวิจัยจุฬาฯ ระดมความร่วมมือนักวิจัยสหสาขาวิชา หาอัตลักษณ์และทัศนคติของชาวดิจิทัลไทย หวังลดช่องว่างระหว่างวัย สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม “มนุษย์ป้า” ถ้อยคำที่อาจสะเทือนใจใครหลายคน แต่สำหรับรองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คำสั้นๆ นี้ช่วยเปิดพื้นที่การสนทนาระหว่างอาจารย์กับนิสิตเมื่อ 3 ปีก่อน จนทำให้ได้ร่างความคิดยาว 3-4 หน้ากระดาษ อันเป็นที่มาของงานวิจัย “การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรมและทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย”         ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมาก สาขาสังคมวิทยา ประจำปี 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) “ชาวดิจิทัลไทยคืออนาคตของชาติ พวกเขาเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นทั้งกำลังคน เป็นผู้กำหนดทิศทางการเมือง ระบบการศึกษา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม        ชาวดิจิทัลไทยในปัจจุบันจะเป็นผู้ส่งผ่านแนวคิดและทัศนคติไปสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคต” รศ.ดร.จุลนี เผยถึงความสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ งานวิจัยชิ้นนี้ให้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับกระบวนการคิด ทัศนคติ

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับศิลปวัฒนธรรม “สืบสานงานศิลป์ สู่นวัตกรรมชุมชน” คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายสภามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ดร.ชุมพล พรประภา  และ รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ พร้อมผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมงาน ซึ่งนายจักรพงศ์ ปิติพรสัมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสุวรรณเกลียวทอง จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ธาราบางคล้า ริเวียร่า รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.สาคร เผยว่า

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตร 4 ปี ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 50% 5 ทุน ลดค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25% 10 ทุน ตลอดหลักสูตร 4 ปี **รายละเอียดตามเงื่อนไข สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.วาลุกา พลายงาม หัวหน้าหลักสูตร 085-549-6255 อ.ละลิตา จุลศิริ รองคณบดี 02-791-6000 ต่อ 5169 มือถือ: 085-092-2288 นพ.วิชาญ

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เตือนวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ที่กำลังจะปลูกกัญชาภายหลังการยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 แต่จะมีพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ…… ซึ่งยังไม่ผ่านรัฐสภาและยังไม่ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ออกมาควบคุม เพราะฉะนั้นยังเป็นช่วงสุญญากาศ ยังไม่มีความแน่นอน หากจะลงทุนปลูกกัญชาจะต้องตอบให้ได้เสียก่อนว่าการปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ทำได้แล้วหรือยัง ปลูกแล้วจะไปขายใคร ราคาที่เท่าไร เชื่อถือได้แค่ไหน ใครรับซื้อ ใครประกันราคากัญชาไม่ว่าจะเป็นช่อดอก เมล็ดพันธุ์ ใบ กิ่ง ก้าน ราก ลำต้น ทุกวันนี้ช่อดอกและเมล็ดพันธุ์ก็ยังขายไม่ได้ อย่าวิ่งตามกระแส แต่ต้องไตร่ตรองและวางแผนให้รอบคอบ ควรรวมตัวเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ เป็นสมาคมหรือองค์การที่มีอำนาจในการต่อรองทั้งด้านกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ และกลไกทางการตลาด

วิทยาลัยทองสุข สถาบันการศึกษาแห่งคุณภาพและความอบอุ่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรที่เปิดรับ -หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาการบัญชี -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต -นิติศาสตรบัณฑิต -สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต INTERNATIONAL PROGRAM BA Tesol Bachelor Business Management ระดับปริญญาโท #หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต #รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต #ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  English Program Master of Education (M.Ed) ติดต่อสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติม …คลิก วิทยาลัยทองสุข 99/79 ถนนบรมราชชนนี ใกล้ต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร