สวนสุนันทา ร่วมต้อนรับ คณะทูต ครอบครัว และผู้แทนกว่า 40 ประเทศ ในงาน The Diplomat Splash 2024 สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล วันที่ 4 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 แก่คณะทูตและครอบครัว เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีสงกรานต์ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล กิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตขนมไทย

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เดินหน้านำข้อมูลเด็ดออกสู่สังคม ทั้งเรื่องราวดี ๆ ของบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อ รวมทั้งศิษย์เก่าที่ล้วนมีผลงานสุดยอด เตรียมนำเสนอผ่านทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้สังคมรับรู้และมีส่วนร่วมต่อไป คณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดการประชุมครั้งที่ 2 /2567   เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน   2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสวัดิ์ สุวรรณนที  อาคารศึกษาศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ

รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน ปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2567 ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 10 ทุน ปิดรับสมัคร 28 มิถุนายน 2567 ข้อมูลเพิ่มเติม https://jti.coj.go.th/th/content/category/detail/id/21/iid/408052  

  ลงสรงพระสุพรรณกัลยา นางสาวสยาม แต่งหย้องคัวงาม แม่หญิงล้านนา คอนหาม ข้ามท่ง เสาหลักบ้าน ศาลหลักเมือง และโคกพนมดี 6 ชุดการแสดง โครงการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน (ประเมินสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์รายวิชานาฏประดิษฐ์) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางค์ศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอหนองเสือ ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแสดงในครั้งนี้ ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล็ก เผยว่า คณาจารย์และนักศึกษาสาชาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

#ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น #ประเภทนักศึกษาวิจัย (Research Students) ประจำปีการศึกษา 2568 เปิดรับสมัครแล้ว กระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (ค่าเรียน,ค่าครองชีพและตั๋วเครื่องบิน) ให้แก่ชาวไทย เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่น คุณสมบัติผู้สมัคร • สัญชาติไทย • อายุไม่เกิน 35 ปี ( ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568) • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้ว หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบการศึกษาภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 • GPAX ระดับปริญญาตรี 3.25 ขึ้นไป หรือ GPAX ระดับปริญญาตรี

สถาบันวิทยาศาตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) ร่วมกิจกรรม INTERNATIONAL UTKISIC TALKS แนะนำการเปิดหลักสูตรพุทธศาสนาในโลก (หลักสูตรนานาชาติ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการมทร.กรุงเทพ ลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย     กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร และบุคลากรในวงการศึกษาประเทศอินโดนีเซียสนใจมาร่วมงานจำนวนมาก โดย รศ.ชาญ ถนัดงาน นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มทร.กรุงเทพ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันด้วย  

กสศ.ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และมีความสนใจที่จะเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ สมัครได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือแสดงความจำนงผ่านระบบ คลิก ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “โครงการครุศาสตร์เพชรวลัย” ประจำปีการศึกษา 2567 โดยพิจารณาจากคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) แฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) คลิปสั้น และสอบสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรทุน รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีภูมิลำเนา หรือศึกษาอยู่ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษามีความ เสมอภาคทางเพศในการรับเข้าศึกษา มีสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับทุกเพศสภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเพศหญิงได้มีโอกาสเรียนรู ้และพัฒนาเท่าเทียมกับเพศสภาพอื่น 1.การรับสมัคร 1. วิธีการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รอบที่2 โควตาพื้นที่ ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา “โครงการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 มูลค่าทุนละ 10,000 บาท สนใจสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 พฤษภาคม 2567 ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://cmu.to/ah8Mi

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครชาวไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรับทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาญี่ปุ่น โดยมีทุนทั้งหมด 7 ประเภท ในเดือนพฤษภาคม มีกำหนดการรับสมัครทุน 4 ประเภท ตั้งแต่ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมได้ตามข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 1.ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.ชั้นปี 3 และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม ของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา ระยะเวลารับทุนการศึกษา 5 ปี หรือ 7 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา (รวมระยะเวลาศึกษาภาษาญี่ปุ่น 1