นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ร่วมกับอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตดุสิต โดยเริ่มเดินตั้งแต่บริเวณถนนสุคันธารามจนถึงสำนักงานเขตดุสิต โดยมี นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว . ******************* ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการเผยแพร่วงดนตรีของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญชมคอนเสิร์ต PGVIM Chorale Harmonique Light of the Dark Hours ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา Choir master/Conductor: Puntwitt Asawadejmetakul ขับร้องโดย: วงขับร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PGVIM Choir: Chorale Harmonique) #ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสำรองที่นั่งด้านหน้าได้เลยจ้า!!! สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2447 8594-7 ต่อ 1130 Princess

โค้งสุดท้าย เปิดรับสมัคร ถึง 30 มิถุนายน 2566 นี้เท่านั้น !!! ” ปริญญาตรีออนไลน์ …อยู่ที่ไหนก็จบได้ “ กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ) เรียน ONLINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ที่ไหนก็จบได้ เรียน ทำการบ้าน ทำแบบฝึกหัด ด้วย Aplication เสมือนเรียนในห้องเรียนจริง สมัครเลย วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 คลิ๊ก https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfpQwGQfihuNO…/viewform สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-337-9466,

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 4 ประจําปีการศึกษา 2566 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาดนตรีหรือเกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนดี (คะแนน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระบบฐานคะแนนเต็ม 4.00) หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีในระดับสูง เช่น เคยได้รับ รางวัลการประกวด แข่งขัน หรือจัดแสดงผลงานในระดับชาติ นานาชาติ ฯลฯ โดยผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) พร้อมทั้งหัวข้อการศึกษาที่สนใจ (Topic Statement) เป็นหลักฐานประกอบการสมัครด้วย 1.2 มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี โดยมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เทียบแล้วไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ ตามประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ 21

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ PGVIM Direct Admission แล้ว เปิดรับวันนี้ถึง 26 มิ.ย.นี้เท่านั้น หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต TCAS66 รอบ Direct สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pgvim.ac.th/admission/information_Directpgvim.php หรือ 0 2447 8597 ต่อ 2104 … Princess Galyani Vadhana Institute of Music Bachelor of Music Program New Student Admission – PGVIM Direct Admission

ภาพบรรยากาศการแสดง Musique de la Vie series#3: Connecting Bridge โดยอาจารย์ ดร. พงษ์เทพ จิตดวงเปรม ที่นำเสียงวิโอลามาร้อยเรียงเชื่อมสัมพันธ์ผู้คน ผ่านบทเพลงที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติ วัฒนธรรม พื้นที่ และชีวิต ร่วมกับศิลปินรับเชิญที่มาร่วมสร้างสรรค์เสียงเพลงให้กับผู้คน ชุมชน พื้นที่พระราม 8 บางยี่ขันแห่งนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และขอขอบคุณสำนักงานเขตบางพลัด มา ณ โอกาสนี้ด้วย คอนเสิร์ต Connecting Bridge by Pongthep Jitduangprem เป็นคอนเสิร์ตที่ออกจากห้องแสดงสู่ใต้สะพานพระราม 8 แนวคิดจากผู้ประสานงานสุดล้ำ Nusamol

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ต้อนรับนักศึกษาด้วยบายศรีผ้าใยกล้วยหนึ่งเดียวในโลก (นวัตกรรมศิลปประดิษฐ์) ประดิษฐ์จากผ้าใยกล้วย เป็นการบูรณาการผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ด้วยศิลปวัฒนธรรมผสมผสานบูรณาการกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา สู่การออกแบบและประดิษฐ์สร้างสรรค์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตร สนหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม นายธีร์คณาธิป ไพฑูรย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชานวัตกรรมศิลปประดิษฐ์สร้างสรรค์ นายธันยพงศ์ ประทิป ณ ถลาง ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมศิลปประดิษฐ์สร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร ยังเผยอีกว่า “พาขวัญร่วมสมัย กัฑลีไทยสู่การพัฒนา” บายศรีผ้าใยกล้วยหนึ่งเดียวในโลก เป็นบายศรีรูปแบบดั้งเดิมด้วยแนวคิดใหม่ จากผลิตภัณฑ์งานวิจัยผ้าใยกล้วย บูรณาการสู่กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ ผสมผสานแนวความคิดเข้ากับวัสดุที่หลากหลายในการประดิษฐ์สร้างสรรค์งานฝีมือด้วยวัสดุสมัยใหม่เช่น วัสดุสังเคราะห์ ลูกปัด เลื่อม

  สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและชุมชนในการพัฒนาคนให้นำประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษารับสนองนโยบายดังกล่าว ซึ่งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เผยว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปี 2566 มีทั้งหมด 22 โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม จังหวัดปทุมธานี กิจกรรม“การทำผ้าพิมพ์ลาย เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพลงสู่นักเรียน” และโรงเรียนวัดมูลจินดาราม “การทำผ้ามัดย้อม เพื่อสร้างทักษะอาชีพ” ทั้งสองกิจกรรมเป็นการเข้าร่วมดำเนินโครงการที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่  SMART UNIVERSITY 2023 ใน 3 พื้นที่หลัก #ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ป.ตรี #SSRU2566 🏳️‍🌈ระดับมหาวิทยาลัย🏳️‍🌈 เตรียมพบกับกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SMART UNIVERSITY 2023 บน 3 พื้นที่หลัก 💙 3 ก.ค. 66 [กรุงเทพฯ] 💛 4 ก.ค. 66 [วิทยาเขตนครปฐม] 💚 13 ก.ค. 66 [วิทยาเขตสมุทรสงคราม] #น้องใหม่สวนสุนันทา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

เตรียมพบกับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ SMART UNIVERSITY 2023 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 น. ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. กิจกรรมนี้สำหรับนักศึกษารหัส 66 ภาคปกติ วิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้แก่ 1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ทั้งห้องเรียน กรุงเทพฯ และห้องเรียนนครปฐม 3. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 4. วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง