ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท จำนวน 2 อัตรา (1) สาขาพืชสวน หรือสาขาการผลิตพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตพืช 1 อัตรา (2) สาขาประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประธานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2565 มีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ดำเนินโครงการ เผยว่า ทาง มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มุ่งพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและชุมชนในการพัฒนาคนให้นำประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

  รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ขณะนี้มทร.ธัญบุรีได้ทำการปรับปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจาก 20,000 บาท เป็น 25,000 บาทต่อปี เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมหากเทียบกับเกณฑ์ของค่าราชการยังถือว่าน้อยมาก และต้องการจะเพิ่มสวัสดิการให้แก่บุคลากร ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงพ่อแม่ คู่สมรส และลูก ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรีมีความตั้งใจที่จะเพิ่มให้เป็นขั้นลำดับ แต่เมื่อคำนึงถึงการดูแลให้ครอบคลุมในระยะยาว รวมถึงมีการศึกษารายละเอียดการเบิกจ่ายย้อนหลัง เชื่อว่าการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์นี้จะอยู่ในเกณฑ์งบประมาณที่มหาวิทยาลัยควบคุมได้ นอกจากนี้มทร.ธัญบุรีมีนโยบายจัดตั้งสำนักส่งเสริมสุขภาพขึ้น คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษา เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ควบคู่กับการออกกำลังกาย โดยศูนย์ฯแห่งนี้จะมีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ดูแลเรื่องคอร์สหรือให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้คำแนะนำเรื่องของโภชนาการ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะการแพทย์บูรณาการ เน้นให้ความรู้เรื่องของสุขภาพ โดยในช่วงเปิดเทอมนี้ศูนย์ฯดังกล่าว จะเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษาเป็นระยะ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “ค้นฟ้า ท้าทาย บินไกลกับ BACT” เพิ่มทักษะความรู้ และประสบการณ์ให้นักศึกษา เตรียมป้อนสู่อุตสาหกรรมการบิน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการ “Open Sky Challenging Project with BATC : ค้นฟ้า ท้าทาย บินไกลกับ BATC” โดยทางคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมมือกับบริษัทบางกอกแอร์ เอวิเอชั่นเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ถือเป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องการความเชื่อมั่นจากสาธารณชน จึงต้องผ่านการบ่มเพาะจากการเรียนในห้องเรียนและจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล หวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเห็นภาพการทำงาน เรียนรู้ และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ BATC เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินต่อไป ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโลจิสติกส์แคมป์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 สมัครด่วน เหลือ 10 ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้น การรับสมัคร สมัครได้ที่  https://forms.gle/98LKjYpuQeGzr5CeA  กำหนดการจัดแคมป์ วันเสาร์ที่ 30 ก.ค.65 สิทธิในการเข้าแคมป์ -ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม – ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์ – ได้รู้จักโลจิสติกส์ สวนสุนันทามากยิ่งขึ้น ค่าสมัคร 350 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 062 491 3343 ติดตามข้อมูลเพจ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม International Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น) ในการนี้ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อํานวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการแสดงต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงของนักเรียนบนเวที การประกวด SKR International Icon 2022 การให้รางวัลครู – บุคลากรที่แต่งกายสวยงาม เข้ากับบรรยากาศงาน และการออกบูธ เกมด้านภาษา และบูธวัฒนธรรม ณ โดมสวนฯ รังสิต

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา และถ่ายทอดสดผ่านเพจ facebook มีนักศึกษาใหม่จากทุกคณะและวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมและชมการถ่ายทอดสดหลายพันคน ทั้งนี้ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับด้วยชุดสีสันสดใสต้อนรับน้องใหม่อย่างเป็นกันเองและอบอุ่นอธิการบดี กล่าวต้อนรับน้องๆ มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “พี่ ๆ สวนสุนันทาทุกคน ขอต้อนรับน้องใหม่ด้วยความยินดียิ่ง และพร้อมดูแลน้องๆ ให้มีความสุขกับการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วสวนสุนันทา เรามีเพื่อน มีพี่อยู่รวมกันในสังคมใหม่ อยากให้น้องๆ ทุกคนได้มีความสุขในรั้วสวนสุนันทาแห่งนี้ และเราไม่ได้มีเพื่อนเพียงเท่านี้ เรายังมีเพื่อน ๆ พี่ ๆ

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มีบุคลากรทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อนำนโยบายการขับเคลื่อนปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในภาพรวม อีกทั้งนโยบายการดำเนินงานด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร ได้แก่ ด้าน “แผนงาน ประกันคุณภาพและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขํา รองอธิการบดฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ด้านงานวิจัย “สวนสุนันทากับเป้าหมายการวิจัยสู่ World class

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University) แบบฟอร์มใบสมัครรับทุนการศึกษา Click.. ข้อมูล : ปาตีฮะห์ ดอเลาะ จิตรลดา จันทร์แหยม กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก เปิดให้ทุนการศึกษาไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ-ศิลปวัฒนธรรม ที่ประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรป สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565     ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ ใบสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 👉กิจกรรม 1 : การนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) 👉(Presentation) 👉กิจกรรม 2 : การนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film) 👉(Short Film) 👉กิจกรรม 3 : การนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) 👉(Drawing)   👉รายละเอียดรางวัล โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก   รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ