มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Brunei Darussalam government awards for Foreign Students, 2020) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนฯ ในระดับอนุปริญญา […]

นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเลือก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ให้ดำรงตำแหน่ง […]

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มเครื่องหมายแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ จัดโดยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ […]

หลักเกณฑ์ โครงการการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ นักเรียน/นักศึกษา (เข้าร่วมการแข่งขันฯ) 1.1 เป็นเยาวชนอายุ […]

University of Cambridgeมหาวิทยาลัยชื่อดังของอังกฤษดำเนินการให้ทุนโดย Boustany Foundation  แก่ผู้สมัครจากทุกสัญชาติที่มีผลการศึกษายอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จในอาชีพที่ผ่านมาในการมาเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ ทุนมีมูลค่าเป็นค่าเรียน £23,000 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านการวิจัย […]

Charles Darwin Universityมหาวิทยาลัยของรัฐในออสเตรเลีย เสนอให้ทุนเรียนสำหรับผู้สมัครต่างชาติและท้องถิ่นที่ผลการเรียนที่ผ่านมาระดับยอดเยี่ยม โดยเป็นทุนโปรแกรมปริญญาเอก ประจำปี 2020/21.นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนแคมปัสที่ Casuarina, Waterfront หรือ […]

City University of Hong Kong มหาวิทยาลัยอันดับ 15 เอเชียโดยTHE แจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติที่มีผลการเรียนมัธยมปลายยอดเยียม ในการมาเรียนปริญญาตรี […]

ศิลปากร รับโล่เชิดชูเกียรติ ทุนพระราชทาน อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ศิลปากร รับโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน […]

Cyprus West University หรือ CWU มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ในประเทศตุรกี ประกาศให้ทุนแก่ทั้งผู้สมัครในประเทศและต่างประเทศ มีหลายรูปแบบทั้งทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ในการสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ […]

Breaking News