วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดพิธีการประดับเข็มการบินให้กับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนานาชาติ […]

วันที่ 22 กันยายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี […]

ผ่านพ้นไปสำหรับการค้นหาผู้อัญเชิญตราหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) โดยได้รับความสนใจมีผู้สมัครเข้าร่วมการค้นหากว่า 45 คน ซึ่งผลการตันสินจากคณะกรรมการ ผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฝ่ายหญิง ได้แก่ “เอิรน์”นางสาวนิชาภัทร มีบำรุง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน […]

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

“สวนสุนันทา” ก้าวขึ้นไปอยู่บนเวทีระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ หลังมีข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติเปิดเผยออกมาจาก SciVal ยืนอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย โดยด้านเศรษฐศาสตร์และการประกันภัยมีผลงานตีพิมพ์สูงสุดเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศไทย […]

จากมุมมองอันแหลมคม มีวิสัยทัศน์ชัดเจน และความชอบ ที่เห็นว่า “ผืนดิน…คือโต๊ะทำงานที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ และอุ้มชูมนุษย์” และการใช้ชีวิตด้วยความเป็นเกษตรกร แม้จะมีความสุขไม่มากมายนัก แต่ก็เป็นสุขอย่างยั่งยืน […]

วันนี้ (21 กันยายน 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ […]

เมื่อวันที่ 17-19 กันยายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาว ณัฐกานต์ […]

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู […]

Breaking News