วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา และถ่ายทอดสดผ่านเพจ facebook มีนักศึกษาใหม่จากทุกคณะและวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมและชมการถ่ายทอดสดหลายพันคน ทั้งนี้ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับด้วยชุดสีสันสดใสต้อนรับน้องใหม่อย่างเป็นกันเองและอบอุ่นอธิการบดี กล่าวต้อนรับน้องๆ มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “พี่ ๆ สวนสุนันทาทุกคน ขอต้อนรับน้องใหม่ด้วยความยินดียิ่ง และพร้อมดูแลน้องๆ ให้มีความสุขกับการเรียนและการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วสวนสุนันทา เรามีเพื่อน มีพี่อยู่รวมกันในสังคมใหม่ อยากให้น้องๆ ทุกคนได้มีความสุขในรั้วสวนสุนันทาแห่งนี้ และเราไม่ได้มีเพื่อนเพียงเท่านี้ เรายังมีเพื่อน ๆ พี่ ๆ

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มีบุคลากรทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสายวิชาการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อนำนโยบายการขับเคลื่อนปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในภาพรวม อีกทั้งนโยบายการดำเนินงานด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร ได้แก่ ด้าน “แผนงาน ประกันคุณภาพและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขํา รองอธิการบดฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ด้านงานวิจัย “สวนสุนันทากับเป้าหมายการวิจัยสู่ World class

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University) แบบฟอร์มใบสมัครรับทุนการศึกษา Click.. ข้อมูล : ปาตีฮะห์ ดอเลาะ จิตรลดา จันทร์แหยม กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก เปิดให้ทุนการศึกษาไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ-ศิลปวัฒนธรรม ที่ประเทศเยอรมนีและประเทศใกล้เคียงในยุโรป สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565     ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ ใบสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 👉กิจกรรม 1 : การนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) 👉(Presentation) 👉กิจกรรม 2 : การนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film) 👉(Short Film) 👉กิจกรรม 3 : การนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) 👉(Drawing)   👉รายละเอียดรางวัล โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก   รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษารูปแบบใหม่ ก้าวนำคนรุ่นใหม่สู่โลกแห่งอนาคต โดย “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” ร่วมกับ “ศรีบุณยานนท์” ออกแบบหลักสูตร SANDBOX MODEL สอดรับการศึกษาสมัยใหม่ ผลิตบุคลากรเพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจโลจิสติกส์ ฉีกกรอบการเรียนแบบเดิม ๆ ก้าวสู่การเรียนรูปแบบใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จริงจากสถานประกอบการชั้นนำระดับชาติ ” วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” โดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดี จับมือเปิดศักราชนำร่องกับ โรงเรียนศรีบุญยานนท์ หนึ่งในหน่วยร่วมในโครงการพัฒนาหลักสูตรระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ที่มุ่งเน้นการปลูกฝัง DNA โลจิสติกส์ให้กับน้องๆ ระดับมัธยมปลาย ได้ลองเรียนรู้ระบบโลจิสติกส์ ได้มองเห็นภาพรวมของการทำงาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการค้นหาสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ใช่ นายสัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญยานนท์ จ.นนทบุรี รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญยานนท์

5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  เป็นวันที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ Concept “SSRU NEXT FUTURE 2022” รวมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้กว่า 2,000 คน โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้ง 4 วิทยาลัยร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม รูปแบบของกิจกรรมเน้นความสนุนสนาน เป็นกันเอง แต่เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ช่วงบ่าย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรด้วยการวิจัยและนวัตกรรม บรรยายหัวข้อ “พลิกโฉมสมุนไพรไทยด้านวิจัยและนวัตกรรม” ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 👉จากนั้น ร่วมรับฟังการเสวนาในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 19 หัวข้อ: ประเทศไทยจะก้าวสู่แนวหน้าอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยวิจัยและนวัตกรรมอย่างไร ในการนี้ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย 👉และร่วมรับฟังหัวข้อ มุมมองแพทย์แผนตะวันตก แพทย์แผนตะวันออก ภาคเอกชน และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการยกระดับพัฒนา อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย จัดโดย​ คณะกรรมาธิการวิสามัญ ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทย​ และสกสว.

นายเอกปกรณ์ ฐีตะธรรมานนท์ หัวหน้างานลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รับมอบหมายจาก นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อํานวยการลูกเสือโรงเรียน นําลูกเสือเนตรนารีหน่วยพิเศษต้านภัยยาเสพติด พร้อมด้วย ธงลูกเสือเนตรนารีต้านยาเสพติด จํานวน 1 กอง เข้าร่วมเดินสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในความสําคัญของการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ ทำเนียบอุปทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ซาอุดีอาระเบีย นำโดย พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง (ส.ว.) ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ซาอุดีอาระเบีย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ (ส.ว.) กรรมการ นายเฉลียว เกาะแก้ว (ส.ว.) กรรมการ และนายจัตุรงค์ เสริมสุข (ส.ว.) กรรมการ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ตามคำเชิญของ Mr. Essam Saleh Al Getale อุปทูตราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ Concept “SSRU NEXT FUTURE 2022” รวมนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้นับพันคน โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทั้ง 4 วิทยาลัยร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม รูปแบบของกิจกรรมเน้นความสนุนสนาน เป็นกันเอง ผู้บริหารเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งมีกิจกรรมแจกรางวัลให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกตลอดการจัดงาน ซึ่งความแตกต่างของกิจกรรมรูปแบบการปฐมนิเทศเปลี่ยนไปจากเดิม