มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 62 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/51385 ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ https://rmutt.thaijobjob.com/ ……………………….. ที่มา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #รับสมัครอาจารย์ #สมัครงาน #อบบรรจุ #RMUTT #มทร_ธัญบุรี

กระทรวงแรงงาน สั่งขับเคลื่อน 2 อุตสาหกรรม “หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม-การบินและโลจิสติกส์” รัฐเร่งผลิตด่วน บุคลากรป้อนอุตสาหกรรม S-curve ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายเอสเคิร์ฟ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณาแผนพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ.2565 – 2570) ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ทั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ของ 2 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้ผ่านการ Workshops สำรวจความต้องการ และหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว อุตสาหกรรมแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตหุ่นยนต์ กลุ่มผู้ใช้หุ่นยนต์ กลุ่มนักบูรณาการระบบ และกลุ่มผู้สร้างเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ส่วนอุตสาหกรรมที่สอง

  ความคืบหน้าของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ล่าสุด กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  ได้เปิดเผยผลการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ ที่ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ว่า ได้ดําเนินการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและสถาบันผลิตแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา แพทยศาสตร์ เสร็จสิ้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริหาร สมพ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้มีมติดังนี้ การรับรองหลักสูตร เห็นชอบ (รับรองมาตรฐานถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2570) โดยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ วุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เริ่มวันนี้จนถึง 31 ต.ค. นี้ สมัครเรียน!!! ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา  …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เลือกเรียนได้ทั้ง กรุงเทพฯ หรือ นครปฐม….  เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน  ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ  ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน  สามารถเทียบโอนได้  มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน

สวนสุนันทา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์-เวชภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 วชิรพยาบาล มูลค่ากว่า 800,000 บาท วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประธานโครงการฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้บริหาร เข้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลค่า 800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, ผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ ผู้อำนวยการวชิรพยาบาล และรศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล ผู้ช่วยคณบดี

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College of Hospitality Industry Management, Suan Sunandha Rajabhat University เปิดรับตรงประจำปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้ ! สามารถมาสมัครได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา9.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) .. สมัครได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร ของวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม ในหลักสูตรในสาขาดังต่อไปนี้ สมัครได้ที่ >> Click << โดยมีหลักสูตรดังต่อไปนี้ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) – B.B.A. (Digital International Business)

เรียนโลจิสติกส์ที่ BTU – มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีคณะบริหารธุรกิจ ที่เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้ทุกคนได้เปิดโลกของโลจิสติกส์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาเป็นคนในวงการขนส่งสินค้าและบริการ ที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไป รู้จักโลจิสติกส์ – การนำสินค้า ข้อมูล หรือสิ่งของจากต้นทางไปสู่ปลายทางอย่างคุ้มค่า คุ้มทุน และต้องไม่เกิดความผิดพลาดทั้งเรื่องของเวลา จำนวนเงิน และสถานที่ พูดมาขนาดนี้เห็นเลยว่าระบบโลจิสติกส์มีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจไทยและทั่วโลก เพราะทุกธุรกิจต้องอาศัยโลจิสติกส์เข้ามาช่วยในการขนส่งสินค้าและบริการ โลจิสติกส์ เรียนอะไรบ้าง – แน่นอนว่าโลจิสติกส์นั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะขนส่งทางทั้งภาคพื้นดิน ทางอากาศ หรือทางเรือ แต่โลกของโลจิสติกส์ไม่ได้มีแค่นั้น เพราะเด็กสาขานี้ต้องรู้ไปถึงเรื่องของการจัดเก็บ ควบคุม บริหาร และการวางแผนคลังสินค้า ไปจนถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด และการเงินในการทำธุรกิจอีกด้วย คนแบบไหนใช่โลจิสติกส์ – พื้นฐานของชาวโลจิสติกส์จะต้องเป็นคนมีเหตุผล

ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ “วันนี้” มันก็เป็นไปแล้ว กับเรื่องของการ “เรียนที่ไหนก็ได้” ในทุกมุมโลก แม้ประเด็นเรื่อง “เรียนออนไลน์” จะมีการริเริ่ม พัฒนา ถกเถียง มาไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ก็ยังมีจุดด้อยเรื่อง “คุณภาพ” ผ่านมาถึงวันนี้ จุดด้อยที่ว่ากลายมาเป็น “จุดเด่น” … เพราะคนที่เรียนออนไลน์ กลายเป็นคน “ทันยุค” ไม่หยุดนิ่ง รู้จักหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ผ่านแพลตฟอร์มที่ตอบสนองโลกยุคดิจิทัลอย่างลงตัว ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ สถานการณ์ “โควิด” กลายเป็นตัวเร่งหนึ่งให้การเรียนการสอนระบบ “ทางไกล” ก้าวกระโดด เมื่อทุกมุมโลกหันมาพัฒนาเต็มกำลัง จุดด้อยด้านลบต่างๆ ก็เริ่มจางหายไป เดี๋ยวนี้มีแต่โชว์คุณภาพว่า ของใครเจ๋งกว่า ซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะต่อไปจะไม่มีใครเอาของห่วย ๆ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกาศรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปีการศึกษา 2565 ระยะเวลาเรียน 1 ปี 6 เดือน การเรียน วันศุกร์(17.00 – 20.00น.) วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00 – 16.00น.) คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี 2. อายุ 18 – 40 ปี 3. น้ําหนักมากกว่า 40 กก. ไม่เกิน 70 กก. หรือBMI

รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564  เป็นต้นไป ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท คุณสมบัติการสมัคร 1.จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ คณิตย์, ศิลป์ภาษาและศิลป์คำนวณ 2.เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 3.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก. 4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ผู้พิการ หรือ เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา สอบรอบที่ 1 วันที่ 24 ตุลาคม2564 สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย เวลา 9.00-15.00 รายวิชาที่สอบคัดเลือก  ความรอบคอบ – ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ