หอมกลิ่นความดี (408) : เพลงชาวบ้านบนเวทีซิมโฟนี อ.สุกรี เจริญสุข คนต้นเรื่อง และคนทำทาง ที่คัดสรรเพลงชาวบ้าน เพลงชาวป่า เพลงโบราณ เพลงของชนชั้นสูง ขึ้นสู่เวทีไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา ทำให้งานศิลปวัฒนธรรม ด้านเพลงและดนตรี เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเสพสุนทรีย์อย่างเสมอภาคกัน   งานดนตรีในสวน ยามสนธยา 29 มค.66 ณ อาคารคีตราชนครินทร์ อันสง่างาม ริมน้ำเจ้าพระยา มีสะพานพระราม 8เป็นฉากหลัง ท่ามกลางอากาศเย็นพอเหมาะ โดยสามองค์กรเป็นเจ้าภาพ ทำให้ 19 เพลง อลังการทั้งการเรียบเรียงเสียงประสาน ทั้งนักร้องที่คัดสรรมาอย่างยอดเยี่ยม อ.สุกรี กรุณาให้ผม เล่าขานตำนานเพลง 3 เพลง

  ม.เกษตร พร้อมจัด “นนทรีเกมส์ 2567” ฉลองครบรอบ ๘๐ ปี มก. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566  ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ และนิสิต รับธงการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 พร้อมนำชุดแสดง “ภัทรนาคราชเกษตรศาสตร์ นนทรีเกมส์” ต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึง การจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม –

            ธนาคารกรุงเทพ มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศและในประเทศแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงาน และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้ และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาทรัพยากรที่มีคุณค่าในบางสาขาจากบุคคลภายนอกมาร่วมงานกับธนาคารเพิ่มเติม เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนให้กับธนาคารต่อไป นั้น                 สำหรับปี 2566 ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทแก่พนักงานและบุคคลภายนอก ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 22 ทุน รายละเอียดดังนี้   Digital & Technology    จำนวน 17 ทุน MBA                                  จำนวน   5 ทุน                   โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2566     ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.bangkokbank.com/Scholarships   ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์ จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดดังนี้ ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ก) กําลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ (ข) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๕๐ (ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕) ๑.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ก) กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับรอบ PORTFOLIO ครั้งที่ 2 ถึง 13 ม.ค.66 แฟ้มสะสมผลงาน ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (PDF) โดยจัดทําเป็นรูปเล่มความหนาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไมร่วมปกและสารบัญ)โดยมีรายละเอียดดังนี้ เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน ประวัติส่วนตัวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ข้อมูลรายละเอียดการศึกษาทางด้านทฤษฎีดนตรีและปฏิบัติดนตรี – บทเพลงที่เคยบรรเลง (repertoire) การเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านดนตรี (โปรดระบุวัน เดือน ปี ที่ร่วมกิจกรรม) รางวัลและผลงานทางด้านดนตรี (พร้อมหลักฐานประกอบ) หลักฐานการเรียนและการสอบทฤษฎีดนตรี (ถ้ามี) ความตั้งใจในการศึกษาต่อด้านดนตรีที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Statement of Purpose) แนบ QR Code ไฟล์บันทึกผลงานวิดีโอการแสดงที่อัพโหลดบน Youtube

    ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย ผู้ก่อตั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ม.ศิลปากร เผยว่า ทางบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดเปิดรับนักศึกษาใหม่ โครงการพิเศษ รอบ 2 โดยสาขาการรจัดการนันทนาการฯ จะเป็นรุ่นที่ 4 เปิดรับถึงวันที่ 5 พ.ค.2566 นี้ ก็ขอให้ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อม ทางด้านการบูรณาการ 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ทั้งด้านนันทนาการ, การท่องเที่ยว และกีฬา เชื่อว่าในปี 2566 เทรนด์ของการจัดการของ 3 ศาสตร์นี้จะมาแรง และเป็นสาขาแห่งอนาคต ขอให้ทุกท่านตั้งใจ เชื่อมั่นว่าจะได้เข้าเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์บังอร เบ็ญจาธิกุล สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 – 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี อาคารพระจอมเกล้า (ถนนโยธี) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการ ได้เข้าพบ นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เพื่อรับทราบนโยบายและประเด็นหลัก หรือประเด็นสำคัญที่กระทรวงฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เผยเส้นทางการเรียนดนตรี พร้อมเจาะลึกการเรียนดนตรีที่ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ว่ามีการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้าง เปิดสอนกี่หลักสูตร และที่สำคัญมีทุนการศึกษาให้น้อง ๆ กี่ทุน ทุนอะไรบ้าง พร้อมกับบรรยากาศงาน Open House เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่ทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดขึ้น   ผู้ที่สนใจมาเข้าเรียนที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.pgvim.ac.th/admission/ Want to be part of us? Apply now at http://www.pgvim.ac.th/admission/   ข้อมูลโดย ezreview   

  “น้องเมย์” วิ่งคบเพลิง UNIFY GAMES 2022 ฉลอง 20 ปี ม.กรุงเทพธนบุรี สายใยกลมเกลียว เมื่อวันที่ 20 พ.ย.65 ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี ทีเพิ่งทำบุญครบรอบวันเกิด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ ให้เกียริตมาเป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขัน UNIFY GAMES 2022 BANGKOKTHONBURI 20th ANNIVERSARY พร้อมคณะผู้บริหาร คณบดี และคณาจารย์ ท่ามกลางนักกีฬาจากทุกคณะของมหาวิทยาลัย