ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 โดยมี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายณัฐชัย ดารากร ณ อยุธยา คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย ผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และทัพนักกีฬาตะกร้อเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวด้วย ในการนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มอบรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาตะกร้อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬารายการดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เมื่อวันที่ 8

ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย เผยถึง…..ครูต้นแบบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     #สำนักข่าวการศึกษาไทย

  กระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร โดยมี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย พลเอก พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร เจ้ากรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม และดร.ณัฐพล เนื่องชมภู อาจารย์แนะแนวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามในโอกาสนี้ด้วย การลงนามบันทึกความร่วมมือข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความก้าวหน้าทางด้านการเรียนการสอน การสนับสนุนทางด้านวิชาการและการศึกษา อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมถึงการประสานความร่วมมือในการส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ดูแลดี นวัตกรรมการบริการในสถานศึกษา” ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในระดับคณะและสำนักต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวปฏิบัติด้านการบริการที่ดีและพึงประสงค์ของสถานศึกษา เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ด้านต่าง ๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีเป้าหมายการเพิ่มสมรรถนะในงานบริการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการทุกระดับ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ดูแลดี นวัตกรรมการบริการในสถานศึกษา” ดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าประสงค์ที่สำคัญ เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และยกระดับขีดความสามารถให้กับบุคลากรสายสนับสนุนด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมในการให้บริการด้วยความประทับใจแก่ผู้ที่มารับบริการ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถทั้งในเชิงแนวคิด เทคนิค และกลวิธี เช่น เทคนิคการสื่อสารในการให้บริการด้านการศึกษา ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการ

วันที่ 2 มีนาคม 2567 วิทยาลัยทองสุข จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 109 วิทยาลัยทองสุข โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้อบรม ในการนี้ ดร.นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ เป็นผู้ดำเนินรายการ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมระงับข้อพิพาท ไกล่เกลี่ยเชิงรุก บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการไกล่เกลี่ยและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชรินทร์ คานิเยาว์ ผู้อบรมรุ่น 4 วิทยาลัยทองสุข กล่าวทักทายและต้อนรับนักศึกษาผู้อบรมรุ่น 5

                ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ และขอบคุณนักกีฬาคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ ขึ้นกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ในการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยทำได้ 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง พร้อมด้วย ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานหลักสูตร ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะ ผจก.ทีมกอล์ฟ ม.ศิลปากร

  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) กล่าวแสดงความยินดีกับคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬา พร้อมทั้งมอบเงินรางวัลอัดฉีดรวม 15,485,000 บาท แก่ทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี พ.ต.อ.ดร.สมชาย วิมลสุข หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา และ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตันแชมป์โลกหลายรายการเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้ารับมอบเงินรางวัลดังกล่าว ในงานฉลองแชมป์สมัยที่ 5 จากการส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากทุกประเภทการแข่งขันกีฬา โดยมี รศ. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ฝึกสอน และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาที่ได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยฯ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัด “การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ประเภทปีกหมุนประลองปัญญา(Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 ”เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่เด็กและเยาวชน ให้มีพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยได้ทำการอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศและศึกษาพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือก สนามที่ 1 และจากการแข่งขันของทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจาก 100 ทีมเหลือ 40 ทีม เพื่อเข้าสู่การชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปตรวจเยี่ยมและร่วมให้กำลังใจแก่ทัพนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้ร่วมชมและส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถึงขอบสนามการแข่งขันกีฬาหลายรายการ เช่น เทควันโด แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง ยูยิตสู เป็นต้น พร้อมทั้งให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึกแก่นักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ชนะเลิศการแข่งกันในโอกาสดังกล่าว ทั้งนี้ ทัพนักกีฬาทุกประเภทของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับกำลังใจแรงเชียร์อย่างต่อเนื่องทุกวันจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์

ม.กรุงเทพธนบุรี ประกาศสู้ศึกป้องกันแชมป์เจ้าเหรียญทองสมัยที่ 5 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานให้โอวาท ทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกว่า 400 คน ที่จะร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยระบุว่า การแข่งขันคร้ังนี้เป็นการป้องกันแชมป์เจ้าเหรียญทองครั้งที่ 49 ของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมด้านวิชาการ กิจกรรม และกีฬาอย่างเต็มที่มาโดยตลอด มั่นใจว่าจะได้แชมป์อีกครั้ง เพราะนักกีฬาทุกคนมีความเพียรพยายาม และขยันฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ ในวันนี้ 25