โลจิสติกส์ สวนสุนันทา แจกทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 6 สาขาอาชีพแห่งอนาคต
24/01/2023

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา แจกทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 6 สาขาอาชีพแห่งอนาคต

วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แจกทุนการศึกษา เรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาที่มอบทุนการศึกษา
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
• สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
• สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง
• สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
• สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจออนไลน์

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับทุน
1. ทุนส่งเสริมการศึกษา
– สาขาวิชาละ 2 ทุน
– เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
– มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย
– ศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2. ทุนการศึกษาแบบเต็มจํานวน
– สาขาวิชาละ 1 ทุน เกรคเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
-ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ หรือมีทักษะการพูดประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี
– มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย
– ศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ T.065-626-6909  และ 062-491-3343 เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.cls.ssru.ac.th