เปิด 21 คณะ/สาขา “โลจิสติกส์” ในประเทศไทย พร้อมมีหลักสูตรการศึกษาทางไกลให้เรียนแล้ว
20/08/2021

เปิด 21 คณะ/สาขา “โลจิสติกส์” ในประเทศไทย พร้อมมีหลักสูตรการศึกษาทางไกลให้เรียนแล้ว

“โลจิสติกส์” คณะ/สาขาด้านโลจิสติกส์ เป็นคณะที่ศึกษาถึงการจัดการระบบขนส่ง การเคลื่อนย้ายทั้งสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ และนอกจากการขนส่งสินค้าแล้ว ยังศึกษาไปถึงวิธีการ กระบวนการ การควบคุม และการจัดเก็บอีกด้วย โดยคณะโลจิสติกส์ในปัจจุบันนั้นมีสถาบันในประเทศไทยที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีด้วยกันถึง 21 สถาบัน ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

-สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://commerce.cbs.chula.ac.th/?page_id=62

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศโลจิสติกส์และการขนส่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://www.tbs.tu.ac.th/iblt-home/iblt-about-us/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)

คณะวิทยาการจัดการ

-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.ku.ac.th/th/ac-in-faculty-of-management-science/

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.su.ac.th/th/faculty-engineering.php

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://buulog.com/index.php/course/bsc-logistics-management/

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาการจัดการ

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.mfu.ac.th/education/program/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

-สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://academic.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7848

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

-การจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://soctech.sut.ac.th/mt/

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
– แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> https://cls.ssru.ac.th/

หลักสูตรยอดฮิต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)”

สวนสุนันทา  เปิดรับสมัครรุ่น 2 เทอม 2/64 แล้ววันนี้

หลักสูตรปริญญาตรี ออนไลน์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา B.B.A. Online
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

เหมาะสำหรับคนทำงาน
เรียนจบได้จากที่บ้าน
สะดวกลดการเดินทาง
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่
 เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
เทียบโอนหน่วยกิตได้
 จบ ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถจบได้ภายใน 2 ปี
#Logisticsonline #CLS #SSRU #จบโลจิสติกส์ไม่ตกงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียน
https://cls.ssru.ac.th/page/coursedistance

ข้อมูลเพิ่มเติม https://lin.ee/KSyMQSy

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะบริหารธุรกิจ

-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.facebook.com/bba.logisticsscm.ru/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ

-วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.fms.psu.ac.th/all-course/all-bachelor-degree/bba-course/lsm/

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

-สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://kmutnb.ac.th/faculty-and-agencies/rayong-campus/

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://ba.hcu.ac.th/

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาการจัดการ

-สาขาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://management.wu.ac.th/?page_id=3149

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต

-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.tni.ac.th/bg_trans_credits/lm_program/

มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://business.dbsrsu.com/logistic.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.spu.ac.th/fac/logistics/

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://www.northbkk.ac.th/ba/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C/

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://business.utcc.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://kbu.ac.th/admin/

มหาวิทยาลัยธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> http://lm.thonburi-u.ac.th/

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะบริหารธุรกิจ

-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>> https://bkkthon.ac.th/home/th/faculty/faculty-14/department-34

สำหรับผู้ที่สนใจอยากศึกษาต่อด้านโลจิสติกส์ในต่างประเทศสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ >>> สาขา Supply Chain & Logistics น่าเรียนของ 3 มหาวิทยาลัยในอเมริกา

ที่มา www.eduzones.com