ศธ. จับมือมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เร่งขับเคลื่อนนโยบาย Coding พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่ออนาคตเด็กไทย

 

           กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มุ่งขับเคลื่อนนโยบายโค้ดดิ้ง (Coding) เน้น ประยุกต์ใช้ในการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และเร่งให้ได้รับหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นเอกสารรับรองการปฏิบัติงานใน โรงเรียน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ คุณภูมิสรรค์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ประธาน คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยเเพร่ข้อมูล สร้างความตระหนักและการรับรู้ เพื่อการพัฒนา ขีดความสามารถ ทักษะและการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ สู่ทุกภาคส่วน ในคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดดิ้งแห่งชาติ และ นายวิชิตพล ผลโภค เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

            ในการนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้มอบนโยบายโค้ดดิ้ง (Coding) ได้ร่วมกล่าวแสดงคว ามยินดีว่า ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายโค้ดดิ้ง (Coding) อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันได้ร่วมลงนามบันทึก ความร่วมมือกับทางมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นคุณครูต้นแบบที่จะสามารถนำเอาโค้ดดิ้ง (Coding) ไปบูรณาการกับวิชาที่สอน คุณครูที่ผ่านการฝึกอบรมจะเข้าไปตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาและพัฒนาคุณครูในแต่ละโรงเรียนทั่วทั้งประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้โค้ดดิ้ง (Coding) ในการศึกษาเพื่อถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นได้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการและวัยของผู้เรียน พร้อมทั้งมีการเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ให้กับครูผู้สอนในการออกแบบการเรียนรู้และเครื่องมือชี้วัด นอกจากนี้ยังเร่งการประสานความร่วมมือเพื่อรับรองกลุ่มครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิทีช ฟอร์ไทยแลนด์ให้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเป็นเอกสารรับรองการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อไป

                 สำหรับการเรียนโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการปฏิรูปการศึกษาไทย ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรวิทยาการคำนวณ โค้ดดิ้ง (Coding) หมายถึง การเข้ารหัส อันเป็นพื้นฐานในกระบวนการเขียนโปรแกรมในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ แต่การเรียนโค้ดดิ้ง (Coding) ไม่ใช่การเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่เป็นการเรียนรู้ทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้การเปรียบเทียบ การลองผิด ลองถูก การค้นหาอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่เด็กควรได้รับพัฒนา โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดหลักสูตรให้เหมาะสมสำหรับเด็กในแต่ละชั้นปี เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตัวอย่างการเรียนโค้ดดิ้ง (Coding)ในเด็กเล็ก เช่น การเล่นเกมบันไดงู โดยให้เด็กฝึกคิดเพื่อหาทางออกทีละขั้นผ่านการใช้คำสั่งลูกศร ซ้าย ขวา หน้า หลัง เป็นต้น หลักสูตรโค้ดดิ้ง (Coding) จะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้ผู้เรียนในทุกช่วงวัยได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังมีการเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยใช้วิจารณญาณในการทำความเข้าใจปัญหาหรือข้อมูล รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์วิธีแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องอาศัยทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการอนุมาน ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น

               นายวิชิตพล ผลโภค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิทีช ฟอร์ไทยแลนด์ กล่าวว่า มูลนิธิทีช ฟอร์ไทยแลนด์ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคนผ่านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อไปเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทาย และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชนเป็นเวลาสองปีโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสามารถช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของทีช ฟอร์ไทยแลนด์ จะได้รับประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขามุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนสืบไปสำหรับในปี 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ผลิตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปแล้วจำนวนกว่า 88 คน ซึ่งมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอนาคตเด็กไทยไปแล้วจำนวนกว่า 7,441 คน และมากกว่าครึ่งของอดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ปฏิบัติงานในภาคส่วนนโยบาย ภาคส่วนผู้นำการศึกษา และภาคส่วนการขับเคลื่อนทางสังคม“ทั้งนี้เป้าหมายหลักของมูลนิธิทีช ฟอร์ไทยแลนด์ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจะทำให้เด็กไทยทุกคนมีความรู้เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ แนะนำให้เห็นถึงโอกาสสำหรับการกำหนดเส้นทางชีวิตของตนเอง ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิฯ เอง จึงได้รวบรวมคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา ความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น และยอมเสียสละเวลา 2 ปีของชีวิตมาเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อมาสอนในโรงเรียนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน รวมถึงช่วยเสริมสร้างระบบการศึกษาไทยให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น เพราะผมเชื่อว่าประโยชน์สูงสุดคือ อนาคตนักเรียนที่ดีขึ้น ครับ” นายวิชิตพล กล่าว

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เปิดรับรุ่น 2 วันนี้! หลักสูตรป.ตรี ออนไลน์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สวนสุนันทา เรียนจบได้จากที่บ้าน

Tue Aug 17 , 2021
    หลักสูตรสุดฮอต “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สวนสุนันทา” มาตามคำเรียกร้อง เปิดรับสมัครรุ่น 2 เทอม […]

Breaking News