ศอ.บต.ร่วมซีพี ออลล์ เปิดให้ 400 ทุน เยาวชนชายแดนใต้ ระดับ ปวช.- ปวส.และปริญญาตรี
18/11/2023

ศอ.บต.ร่วมซีพี ออลล์ เปิดให้ 400 ทุน เยาวชนชายแดนใต้ ระดับ ปวช.- ปวส.และปริญญาตรี


ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการ รับสมัครและคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน ๑๕๐ ทุน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน ๑๐๐ ทุน และระดับ ปริญญาตรี จํานวน ๑๕๐ ทุน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗

 รายละเอียดทุนการศึกษา
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจ ค้าปลีกสมัยใหม่ และสาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
๑) ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
๒) ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๓) อายุเป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา
๔) มีความขยัน หมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์ และมีใจรักด้านการบริการ
๕) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาได้

๖) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด
๗) ต้องมีผู้ค้ําประกันในการทําสัญญาเข้ารับทุนการศึกษา
๘) หากเป็นบุตรหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเป็นบุตรของผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ได้รับผลกระทบจะพิจารณาเป็นอันดับต้น

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
๑) ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
๒) ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
๓) อายุเป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา
๔) มีความขยัน หมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์ และมีใจรักด้านการบริการ

๕) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาได้
๖) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด

๗) ต้องมีผู้ค้ําประกันในการทําสัญญาเข้ารับทุนการศึกษา
๘) หากเป็นบุตรหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเป็นบุตรของผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ได้รับผลกระทบจะพิจารณาเป็นอันดับต้น

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑) ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
๒) ต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
๓) อายุเป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา
๔) มีความขยัน หมั่นเพียร อดทน ซื่อสัตย์ และมีใจรักด้านการบริการ
๕) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรการศึกษาได้

๖) ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด
๗) ต้องมีผู้ค้ําประกันในการทําสัญญาเข้ารับทุนการศึกษา
๘) หากเป็นบุตรหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเป็นบุตรของผู้ที่อยู่ในอุปการะของผู้ได้รับผลกระทบจะพิจารณาเป็นอันดับต้น

๔. หลักฐานในการยื่นสมัครเข้ารับทุนการศึกษา (ซีพี ออลล์)
เยาวชนที่ยื่นเข้ารับสมัครทุนการศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารในข้อ ๑ – ๓ ยื่นสมัครเพื่อเตรียม ความพร้อมในการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ณ สถานศึกษาที่ดําเนินการรับสมัคร ดังนี้
๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดํา และถ่ายไม่เกิน 5 เดือน จํานวน ๑ รูป (แปะติดไว้ในใบสมัครเข้ารับทุนการศึกษา จํานวน ๑ รูป )
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๓) สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ

๕. สิทธิประโยชน์ของผู้เข้ารับทุนการศึกษา (ซีพี ออลล์)
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) จะให้การสนับสนุนเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาในสถานศึกษา ที่อยู่ในเครืออย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑) ทุนการศึกษาจากสถานศึกษาที่ทําความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
(ตามระเบียบการสนับสนุนทุนการศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ)
๒) ระหว่างเรียนมีการฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตร และระหว่างฝึกปฏิบัติงานได้รับเบี้ยเลี้ยง (ตามระเบียบของบริษัท) และค่าที่พัก เดือนละ ๑,๕๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร
๓) ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ๔) มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๕) สามารถปฏิบัติงานเพื่อหารายได้พิเศษในระหว่างศึกษา

๖. สถานศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษา (ซีพี ออลล์)
เยาวชนที่ต้องการยื่นใบสมัครเข้ารับทุนการศึกษา ให้เลือกสถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ พร้อมกรอกรายละเอียดแจ้งสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษาอย่างชัดเจน ดังนี้
๖.๑ สถานศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน ๑๕๐ ทุน ประกอบด้วย
๑) ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน ๘๐ ทุน

๒) ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน ๑๐ ทุน

๓) วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน ๓๐ ทุน

๔) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน ๓๐ ทุน

๖.๒ สถานศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน ๑๐๐ ทุน ประกอบด้วย
๑) วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน ๒๐ ทุน ๒) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน ๒๐ ทุน ๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน ๒๐ ทุน ๔) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จํานวน ๒๐ ทุน ๕) วิทยาลัยการอาชีพเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา จํานวน ๒๐ ทุน

๖.๓ สถานศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๕๐ ทุน ประกอบด้วย
๑) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน ๘๐ ทุน ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จํานวน ๑๐ ทุน ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จํานวน ๔๐ ทุน ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน ๒๐ ทุน

วัน เวลา สถานที่ และประกาศผู้เข้ารับสมัครทุนการศึกษา
การขอยื่นสมัครเข้ารับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๗ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ดังนี้

สถานที่รับสมัครทุนการศึกษาทุกระดับช่วงชั้น
สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับทุนการศึกษา ๒๕๖๗ ณ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๒) ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓) วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๔) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
๕) วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
๖) วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

๗) วิทยาลัยการอาชีพเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
๘) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนรู้สงขลา (หาดใหญ่)

๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

ที่มา https://www.sbpac.go.th/?p=122952