ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ เรียนฟรี ปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าอุปกรณ์การเรียนให้ด้วย (ไม่ต้องใช้ทุนคืน)
09/07/2024

ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ เรียนฟรี ปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าอุปกรณ์การเรียนให้ด้วย (ไม่ต้องใช้ทุนคืน)

 

โอกาสมาแล้ว! ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าอุปกรณ์การเรียนให้ด้วย (ไม่ต้องใช้ทุนคืน)

.

กสศ. เปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2567 ทุนสำหรับนักศึกษาสายอาชีพที่จบ ปวช.  ปวส. อนุปริญญา และได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา หรือ เข้าศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีหลักสูตร ปีหลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบโอน 2–3 ปี ชั้นปีที่ ปีการศึกษา 2567

.

ในสาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

.

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครรับทุนด้วยตนเอง หรือสถานศึกษาระดับ ปวช.  ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรีเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อขอรับทุน สาขาละไม่เกิน คน

.

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบสมัครรับทุนได้ที่เว็บไซต์ของ กสศ. (www.eef.or.thตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2567 เพื่อจัดเตรียมเอกสาร

.

และระบบจะเปิดให้ยื่นแบบสมัคร/เสนอชื่อทางออนไลน์ ในวันที่ 15-30 กรกฎาคม 2567

.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.eef.or.th/…/true-potential-scholarship-06-24/

.

สายด่วน ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ 02-0795475 กด หรือ 099-3653645

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย