วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พัฒนาเยาวชน การศึกษา และการวิจัย
22/09/2023

วิศวะมหิดล ผนึกความร่วมมือกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พัฒนาเยาวชน การศึกษา และการวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้ร่วมลงนาม นับเป็นความร่วมมือระหว่าง องค์กรการศึกษาชั้นนำของประเทศ ทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัยพัฒนาซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและยกระดับการศึกษาไทย

รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การผนึกความร่วมมือในครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะสนับสนุนการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ โดยมีคณาจารย์และนักวิชาการวิศวะมหิดลร่วมเป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์แก่เยาวชนนักเรียนของโรงเรียนและเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนทรัพยากรในการทำโครงการด้านวิศวกรรมให้กับนักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตามความเหมาะสม สนับสนุนการออกแบบและช่วยพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นที่ปรึกษาแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งพิจารณานักเรียนของโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับคณะครู คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนอีกด้วย

           ทางด้านโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีขอบเขตการดำเนินงาน อาทิ จัดทำข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียนเพื่อพัฒนาแผนการเรียนและการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมเยาวชนนักเรียนที่มีความสนใจร่วมโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนความร่วมมือต่างๆ เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน 

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย