การไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ทุนป.ตรีปี 3 เรียนจบบรรจุงาน พร้อมสิทธิเรียนต่อต่างประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษา ในชั้นปีที่ ๓ เพื่อศึกษาในชั้นปีที่ ๔ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

๑.กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติตามสาขาวิชาที่กําหนด

.มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า .๒๕

.มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ คะแนน อายุไม่เกิน ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นผลการทดสอบประเภทส่วนบุคคล (Personal) หรือเป็นผลการทดสอบในนามสถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ เท่านั้น

.ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน ยกเว้นกรณีกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) .สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) หรือไม่มีภาระผูกพัน ทางทหาร (เฉพาะเพศชาย)

๒. สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา 

๓. การให้ทุนการศึกษา
.พิจารณาจากผลการทดสอบบุคลิกภาพและคุณลักษณะนิสัย ร่วมกับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาบุคคลภายนอกระดับปริญญาตรีในประเทศ และผลการพิจารณาถือเป็นที่สุด

.ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาชั้นปีที่ ประกอบด้วย 

..ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ

..ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา เหมาจ่ายปีละ ,๕๐๐ บาท

..ค่าใช้จ่ายประจําเดือน เหมาจ่ายปีละ ๑๒๐,000 บาท 

.เมื่อสําเร็จการศึกษา และเข้าทํางานกับ กฟผ. ปี มีผลการปฏิบัติงานดี จะพิจารณาให้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนํา

.กรณีผู้รับทุนการศึกษาถูกเพิกถอนทุน หรือสละสิทธิ์การรับทุนก่อนสําเร็จการศึกษาหรือเมื่อ สําเร็จการศึกษาแล้วไม่เข้าปฏิบัติงานที่ กฟผ. ต้องชดใช้เงินทุน เท่า และเบี้ยปรับ เท่า

๔. เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา 

.ใบแสดงความประสงค์ขอรับทุนฯ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด X .นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน เดือน จํานวน 9 รูป

.สําเนาผลการเรียน หรือหนังสือรับรองที่ระบุสาขาวิชา และคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ๕ ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า .๒๕

.สําเนาผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ คะแนน อายุไม่เกิน ปี นับถึงวันที่สมัคร และเป็นผลการทดสอบประเภทส่วนบุคคล (Personal) หรือเป็นผลการทดสอบในนาม สถาบันการศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่เท่านั้น

.เรียงความ (Statement of Purpose) ประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)

๕. การรับสมัคร 

.ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม 9 มีนาคม ๒๕๖๓ .ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่คณะที่ท่านศึกษาอยู่หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง 

http://egat.co.th/recruit/studentscholarship.html โดยผู้สมัครสามารถส่ง ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่อีเมล์ egat.scholarship@egat.co.th 

๖.การทดสอบ 

ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จะต้องทําการทดสอบบุคลิกภาพและคุณลักษณะนิสัย ในวันและเวลาที่ กฟผ. กําหนด 

๗. การสอบสัมภาษณ์ 

กฟผ. จะเรียกผู้ผ่านการคัดกรองเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสรรหาและงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนา องค์การ โทรศัพท์ ๒๔๓๖ ๕๓๔๑ และ ๒๔๓๖ ๕๓๔๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.00 . เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนUTSเรียนป.โทในฮอลแลนด์

Fri Jan 24 , 2020
University Twente Scholarship กำลังเปิดรับสมัครทั้งนักศึกษายุโรปและอยู่นอกยุโรป เป็นทุน Master Degree Programme  จำนวนประมาณ 50 […]