30ทุนเอสโซ่มอบให้นักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทรัพย์ ระดับปริญญาตรี

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย (บริษัทฯ) ได้ตระหนัก ถึงความสําคัญของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ให้ได้มีโอกาสเรียนจนสําเร็จ การศึกษา เพื่อออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ บริษัทฯ กําหนดให้ทุนการศึกษา จํานวน ๓๐ ทุน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยจะมอบให้แก่นิสิต นักศึกษาผู้ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
๑. เป็นนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education)
๓. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

๔. มีความประพฤติเรียบร้อย
๕. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๒.๗๕

สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนมีรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๓. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๖. มหาวิทยาลัยมหิดล ๗. มหาวิทยาลัยศิลปากร ๘. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๙. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๑๐. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๑๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๓. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เงื่อนไขและข้อผูกพันสําหรับผู้ได้รับทุน
๑. การจ่ายเงินทุนการศึกษา จํานวน ๒๐,000 บาท บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะจัดพิธี มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา
๒. ผู้ได้รับทุนทุกคน จะต้องรายงานผลการศึกษาต่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๓. บริษัทฯ จะพิจารณาผู้รับทุนเข้ารับการฝึกงานในบริษัทตามที่เห็นสมควร และหากมี ผลการฝึกงานในระดับดี อาจจะรับบรรจุเข้าเป็นพนักงานของบริษัทต่อไป

การสมัครขอรับทุน
๑. ผู้สนใจสามารถขอรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนได้ที่กอง/งานกิจการนิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้
๒. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยตนเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเขียนข้อความบรรยาย ความจําเป็นและสาเหตุที่ต้องขอรับทุนการศึกษานี้
๓. แนบรูปถ่ายจํานวน ๑ รูป และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนา

๔. แนบใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษารับรอง และหนังสือรับรองของสถาบันอุดมศึกษา
๕. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ระบุในข้อ ๔ ผ่านคณะ/สํานักวิชา และสถาบัน อุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่

การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งหลักฐานการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้นพร้อมใบสมัคร ให้สํานักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะดําเนินการคัดเลือก

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

อาชีวะ อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

Wed Oct 2 , 2019
อาชีวะจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดอบรมสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับอาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม […]

Breaking News