fast track สวนสุนันทาเห็นผลทันตา ผลงานตําแหน่งวิชาการทะลุเป้า รอคิวพิจารณาอีกถึง 171 คน รองวิชาการขอบคุณได้ “รศ.” แล้ว

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ตำแหน่งผลงานวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลายคณะสามารถทําได้ทะลุเป้าตามเกณฑ์ สกอ. คือร้อยละ 30 เชื่อว่าในปีนี้จะบรรลุเป้าหมายทั้งมหาวิทยาลัย โดยขณะนี้คณะวิทยาการจัดการมี รศ. 4 คน ผศ. 33 คน คิดเป็นร้อยละ 37.37 คณะครุศาสตร์มี รศ. 4 คน ผศ. 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมี รศ. 7 คน ผศ. 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ. 3 คน ผศ. 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81 วิทยาลัยพยาบาลมี รศ. 3 คน ผศ. 11 คน คิดเป็นร้อยละ 25 คณะศิลปกรรมศาสตร์มี รศ. 1 คน ผศ. 11 คน คิดเป็นร้อยละ 25 โดยภาพรวมแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีอาจารย์ที่มีตําแหน่งผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 23.89 แต่อยู่ในการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอีก 171 คน ตามโครงการ fast track ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเร่งรัดดําเนินการ

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “อธิการบดี มอบนโยบาย fast track ให้ทุนสนับสนุนในการทําผลงานตําแหน่งวิชาการแก่อาจารย์อย่างเต็มที่ จัดโครงการพี่เลี้ยงโดยหาผู้ทรงคุณวุฒิให้คําปรึกษาแก่อาจารย์ ซึ่งทันทีที่อาจารย์ส่งผลงานขอตําแหน่งทางวิชาการในโครงการ fast track จะได้ทุนสนับสนุนค่าจัดพิมพ์เอกสาร คนละ 20,000 บาท ไม่ว่าผลงานจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ และถ้าผลงานขอตําแหน่งทางวิชาการได้รับการอนุมัติ อาจารย์ที่ได้ตําแหน่ง “ผศ. ” จะได้เงินรางวัล 50,000บาท หากได้ “รศ.” ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และ “ศ.” ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท ทั้งนี้หากอาจารย์ผู้ขอผลงานตําแหน่งทางวิชาการมีพี่เลี้ยง คือผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คําปรึกษา พี่เลี้ยงจะได้รับเงินรางวัล เช่นเดียวกับผู้ขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการด้วย

“สําหรับหน่วยงานและผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขานิเทศศาสตร์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวขอบคุณในตอนท้าย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มีทุนให้เฉพาะคนไทย!! เรียน”ภาษา-สุภาษิตจีน”วันละนิด ฟิตทันโลก(ครั้งที่4)

Fri Aug 23 , 2019
มาฝึกต่อกันอีกครั้งกับการ “ฝึกภาษาจีน” แบบเข้าใจง่าย ๆ  วันละ 3-4 คำ เพื่อให้เราเป็นคนที่มีทักษะภาษาทันโลกยุคปัจจุบัน… โดยวันนี้ผมได้นำข้อมูลดี ๆ จาก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน  ซึ่งนำพานักเรียน […]

Breaking News