ฟุลไบร์ทขยายเวลาให้ทุนสำหรับครู อาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและต้องการไปสอนภาษาไทยที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา
04/06/2024

ฟุลไบร์ทขยายเวลาให้ทุนสำหรับครู อาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและต้องการไปสอนภาษาไทยที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบร์ท) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปี 2568-2569 สำหรับอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยและต้องการไปสอนภาษาไทยที่สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา เพื่อเปิดโอกาสในการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเพิ่มความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมของอเมริกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีสัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง
-อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีและไม่เกิน 35 ปี  (นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2568)
-สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และไม่เคยศึกษาระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
-เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนหรือระดับมัธยมศึกษาของรัฐ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับทุนต้องกลับมาสอน ณ หน่วยงานต้นสังกัด
-มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ IELTS อย่างน้อย 6.0
-มีความเป็นผู้นำและพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
-ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายจะได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพและค่าเดินทาง โดยสถาบันเข้าภาพในสหรัฐอเมริกาจะยกเว้นค่าเล่าเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครออนไลน์ภายในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย) กรุณาส่งใบสมัครทางออนไลน์เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถส่งอีเมล tusef@fulbrightthai.org หรือโทร 02 285 0581/2 ต่อ 104 ระหว่างเวลา 8.00 – 16.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์

Announcement and relevant information can be viewed here:

FLTA Announcement

FLTA Online Application Instructions

FLTA Application Checklist-Thailand

Fulbright Thailand Plagiarism Policy

ที่มา : https://www.fulbrightthai.org/

‍TAGS: ทุน FULBRIGHT, ทุนเรียนต่ออเมริกา, เรียนต่ออเมริกา