Google Scholar January 2021จัดอันดับ “จุฬาฯ” ที่ 1 ประเทศ “สวนสุนันทา-มทร.ธัญบุรี-ม.รังสิต” ยังยืน 1 ของกลุ่ม

Google Scholar January 2021 version 11.1.1 BETA ประกาศผลการจัดอันดับ “จุฬาฯ” ยังอยู่ที่ 1 ประเทศ ‘สวนสุนันทา’ ยืนหยัดผู้นำราชภัฏ ด้าน “มทร.ธัญบุรี” รั้งที่ 1 ราชมงคล ด้าน “ม.รังสิต” มาเดี่ยว ครองเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน

TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles Eleventh Edition (January 2021 version 11.1.1 beta). ทำการประกาศผลครั้งแรกของปี 2021

ทั้งนี้ข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบกันต่อไป

การประกาศผลการจัดอันดับนี้เป็นการแสดงผลในส่วนของมหาวิทยาลัยที่มีการ citations ใน google scholar สูงที่สุด

ตรวจสอบได้ที่ http://www.webometrics.info/en/transparent

จุฬาฯที่ 1 ของประเทศ โดยมีอันดับ 1-10 ดังนี้

1 Chulalongkorn University           CITATIONS 344895

2 Mahidol University                       CITATIONS 217142

3 Chiang Mai University                  CITATIONS 85093

4 Kasetsart University                     CITATIONS 82920

5 Khon Kaen University                   CITATIONS 62240

6 Prince of Songkla University      CITATIONS 48048

7 King Mongkut’s University of Technology Thonburi         CITATIONS 47446

8 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok             CITATIONS 45595

9 Thammasat University                 CITATIONS 44123

10 Mae Fah Luang University                      CITATIONS 28137

สวนสุนันทา อันดับดีขึ้น และครองอันดับ 1 ราชภัฏเช่นเดิม

ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ “สวนสุนันทา” ยังครองอันดับ 1 ไว้ได้อย่างมั่นคง อยู่ในอันดับที่ 18 ของประเทศ (เดิมอันดับที่19)

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฎอื่น ๆ ที่ติดอันดับมีดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อันดับที่ 24

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อันดับที่ 25

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อันดับที่ 28

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อันดับที่ 29

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อันดับที่ 30

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อันดับที่ 33

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครองที่1กลุ่มราชมงคล

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับ ที่ 12 ของประเทศ ดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วซึ่งอยู่ที่อันดับ 15

ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตามมาเป็นที่ 2 ของกลุ่มนี้ และอยู่อันดับที่ 22 ของประเทศ

ด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ 3 ของกลุ่ม ติดอันดับที่ 26 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 4 ของกลุ่ม อยู่อันดับที่ 32

โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 5 ของกุ่มราชมงคล อยู่อันดับที่ 34 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต มาเดี่ยวครองที่ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน

ส่วนสถาบันเอกชน “มหาวิทยาลัยรังสิต” ครองอันดับ 1 อยู่ในอันดับ 11  ของประเทศ ดีขึ้นจากเดิมที่อยู่อันดับ 13 ของประเทศโดยกลุ่มนี้มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับในปี 2021 นี้

ที่มาของการจัดอันดับ

การจัดอันดับจะพิจารณาจากการ Citation งานวิจัย ที่อยู่ใน Google Scholar ซึ่งหลาย ๆ มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบอออนไลน์มากขึ้น

สำหรับ Google Scholar นั้นเป็นอีกบริการหนึ่งของ Google ที่จะให้บริการในการสืบค้นงานเขียน และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความต้องการในการสืบค้นงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นจากงานวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือบทความในวารสารวิชาการต่างๆ โดยผู้สืบค้นนั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เหล่านั้นออกมาได้ อาทิ บทความวิชาการ บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ฯลฯ

หมายเหตุ:การจัดอันดับผลรวม 4 ด้าน โดย Webometrics ของ January 2021 ยังไม่ประกาศ โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับประกอบไปด้วย 4 ตัวชี้วัด

1.presence คือจำนวนเว็บเพจทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนหลักของมหาวิทยาลัย 5%

2.visibility (impact) คือจำนวนการเชื่อมโยงจากลิงค์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย 50%

3.openness คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10% (อันดับที่นำเสนอครั้งนี้)

4.excellence คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago 35%

………………….

ผลการจัดอันดับประเทศไทย 2021

1 Chulalongkorn University จำนวน CITATIONS       344895

2 Mahidol University                       จำนวน CITATIONS 217142

3 Chiang Mai University                  จำนวน CITATIONS 85093

4 Kasetsart University                     จำนวน CITATIONS 82920

5 Khon Kaen University                   จำนวน CITATIONS 62240

6 Prince of Songkla University         จำนวน CITATIONS 48048

7 King Mongkut’s University of Technology Thonburi     จำนวน CITATIONS 47446

8 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok   จำนวน CITATIONS 45595

9 Thammasat University       จำนวน CITATIONS 44123

10 Mae Fah Luang University    จำนวน CITATIONS 28137

11 Rangsit University    จำนวน CITATIONS 20522

12 Rajamangala University of Technology Thanyaburi       จำนวน CITATIONS      18368

13 Asian Institute of Technology Thailand    จำนวน CITATIONS     17991

14 srinakharinwirot University       จำนวน CITATIONS 17318

15 Naresuan University      จำนวน CITATIONS 15765

16 Suranaree University of Technology    จำนวน CITATIONS 13299

17 Walailak University   จำนวน CITATIONS 1171

18 Suan Sunandha Rajabhat University   จำนวน CITATIONS    10126

19 Burapha University      จำนวน CITATIONS 6922

20 University of Phayao    จำนวน CITATIONS 6485

21 Ubon Ratchathani University    จำนวน CITATIONS 6111

22 Rajamangala University of Technology Isan    จำนวน CITATIONS 4952

23 National Institute of Development Administration     จำนวน CITATIONS 4897

24 Nakhon Pathom Rajabhat University จำนวน CITATIONS 3378

25 Phetchaburi Rajabhat University    จำนวน CITATIONS   3019

26 Rajamangala University of Technology Rattanakosin   จำนวน CITATIONS    2285

27 Suan Dusit University   จำนวน CITATIONS 1982

28 Udon Thani Rajabhat University      จำนวน CITATIONS    1822

29 Pibulsongkram Rajabhat University    จำนวน CITATIONS   1810

30 Chiang Mai Rajabhat University     จำนวน CITATIONS1781

31 Maejo University   จำนวน CITATIONSจำนวน CITATIONS1679

32 Rajamangala University of Technology Lanna     1422

33 Suratthani Rajabhat University     จำนวน CITATIONS1379

34 Rajamangala University of Technology Srivijaya จำนวน CITATIONS 1097

ที่มา http://www.webometrics.info/en/transparent

#GoogleScholarjanuary2021

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ม.ศิลปากร รับ ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา 20 คน

Sat Jan 9 , 2021
ม.ศิลปากร รับ ป.เอก การจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา 20 คน       […]

Breaking News