กมธ.อุดมศึกษาฯ เดินทางศึกษาดูงาน “การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม”
14/09/2023

กมธ.อุดมศึกษาฯ เดินทางศึกษาดูงาน “การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม”

“กมธ.อุดมศึกษาฯ เดินทางศึกษาดูงาน “การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม” ณ จังหวัดนครพนม”

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดนครพนม คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการและคณะเข้าร่วมการเดินทาง

โดยมี ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ให้การต้อนรับ และได้บรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และพัฒนาการของของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการวิจัยและบริการวิชาการ การนำองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ นอกจากนั้น ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หลักสูตรการบินนานาชาติ งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ จากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม อาทิ โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดสายโซ่ ผลิตภัณฑ์กะละแมโบราณนครพนมด้วยกลไกขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่บนฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่น โครงการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าอุปทานปลาตากแห้งน้ำสงครามตอนล่าง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผงเห็ดป่า โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานที่สำคัญ (แปรรูปสับปะรด) ฯลฯ

หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาแนวทางการบูรณะภาพเขียนโบราณซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านด้วยการใช้สีธรรมชาติ (โครงการก่อสร้างสิมวัดวังไฮ) ณ วัดวังไฮ ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาพเขียนจิตรกรรมสีฝุ่นแบบโบราณ (งานเขียนฮูปแต้ม) โดยใช้สีดินจากธรรมชาติ สีจากดินจากหิน การใช้ดินการใช้ยาง ซึ่งมีความสำคัญและมีคุณค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนําข้อมูลที่ได้รับนําไปสู่การจัดทําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป