คณบดีโลจิสติกส์สวนสุนันทาติวเข้มบุคลากรพัฒนาด้านข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้อง 81207 ชั้น 2 อาคาร 81 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

การสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว พัฒนาการของเทคโนโลยีจะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมของบุคคลและองค์กรทั้งหลายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการและการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กร เพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

10คำถาม10คำตอบ…สำหรับผู้สนใจหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ สวนสุนันทา

Fri Aug 16 , 2019
ผู้สนใจหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแสดงความจำนงเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตาม Link ด้านล่างนี้ […]

Breaking News