Maybank Foundation ให้ทุนเยาวชนไทยได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำภูมิภาคอาเซียน
19/02/2024

Maybank Foundation ให้ทุนเยาวชนไทยได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำภูมิภาคอาเซียน

มูลนิธิ Maybank Foundation ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา ASEAN-Maybank Scholarship Programme 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนอาเซียนได้รับโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน

คุณสมบัติเบื้องต้นได้แก่
1. เป็นพลเมืองประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติทางด้านการศึกษาดีเยี่ยม (การเรียน/กิจกรรม)
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขั้นต่ำที่ 3.00 หรือเทียบเท่า
4. กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 1 ในมหาวิยาลัยสมาชิกเครือข่าย AUN หรือ ได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย AUN

ค่าใช้จ่ายที่ทุนครอบคลุม
1. ค่าเรียน
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน
3. ที่พักอาศัย
4. ค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
6. โอกาสในการฝึกงาน ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน / มูลนิธิอาเซียน ASEAN Foundation / มูลนิธิ Maybank

วิธีการสมัคร
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ที่ https://www.maybankfoundation.com/index.php/what-we-do/our-pillars/education/item/asean-maybank-scholaship-programme

กำหนดการปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. AMS New Poster

2. AMS New Brochure


รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ