120 ทุน ประกวดนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต ชิงทุน 2 ล้าน

 

ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดโครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต”  ครั้งที่ 1 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาในโรงเรียนเครือข่าย Clean Energy School รับทุนสนับสนุนจัดกิจกรรมในโรงเรียน โครงการจะต้องมีรูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าทางเลือก และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนเพื่อการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าทางเลือก โดยเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีพื้นที่เป้าหมายในโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย 4 ประเภทผลงาน  ดังนี้

 • ประเภทพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
 • ประเภทพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
 • ประเภทพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล
 • ประเภทพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

การประกวดจะแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 รอบ ได้แก่

 • รอบที่ 1 คัดเลือกระดับภาค จำนวน 100 โครงการ โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 10,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการในโรงเรียนหรือชุมชน
 • รอบที่ 2 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นจำนวน 20 โครงการ จะได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมอีกโครงการละ 50,000 บาท
  • การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ จะคัดเลือกจากโครงการที่นำเสนอ โดยแต่ละโครงการจะต้องประกอบด้วยนักเรียนอย่างน้อย 2 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 คน นักเรียนแต่ละคนสามารถส่งโครงการประกวดได้เพียง 1 โครงการ แต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงการเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน และอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายทีม
  • โรงเรียนที่มีสิทธิเสนอโครงการต้องเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่จำกัดสังกัด โดยโรงเรียนที่ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดจะได้รับสิทธิเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่าย “Clean Energy School” ด้วย
 • ทุกโครงการที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการซึ่งรับรองเกียรติบัตรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถใช้ประกอบการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ได้ และได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาทุกหลักสูตรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ภูมิภาคละ 20 ทีม 5 ภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรและเงินทุนสนับสนุน พร้อมทั้งครูที่ปรึกษาจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมเข้าร่วมอบรมครูเครือข่าย “Clean Energy School” ทีมละ 2 คน
 • หากมีการสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกทีมที่อยู่ในอันดับสำรองเพื่อรับทุนการศึกษาแทนทีมที่สละสิทธิ์ โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

ทุนสนับสนุนที่มอบในโครงการนี้มีทั้งหมด 120 ทุน แบ่งออกเป็น

 • โครงการที่ได้รับการคัดเลือก ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภาค ภาคละ 20 โครงการ รวมทุนสนับสนุนโครงการจำนวน 100 ทุนมอบทุนสนับสนุนโครงการละ 10,000 บาท
 • โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่น จำนวน 5 ภาค ภาคละ 4 โครงการ รวมทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน มอบทุนการศึกษาโครงการละ 50,000 บาท

รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • สมัครเป็นทีม โดยหนึ่งทีมจะต้องประกอบด้วยนักเรียนอย่างน้อย 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 คน
  • โครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  • โครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นมาก่อน
  • แต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงการได้มากกว่า 1 โครงการ
  • ผู้สมัครจะต้องส่งแนวคิดโครงการตามรูปแบบที่กำหนดไว้เท่านั้น และเอกสารต้องมีความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษเอสี่
  • สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ n-4-life.com
  • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาการนำเงินไปใช้เพื่อโครงการ

สมัครโดยส่งใบสมัครเข้าประกวดโครงการ สามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ https://www.n-4-life.com/  ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ป.เอก ม.ศิลปากร จัดสัมมนา “ทิศทางการพัฒนานันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬาของประเทศไทย ในวิถี Next Normal”

Sun Dec 13 , 2020
ป.เอก ม.ศิลปากร จัดสัมมนา “ทิศทางการพัฒนานันทนาการ การท่องเที่ยว และกีฬาของประเทศไทย ในวิถี Next Normal”              […]

Breaking News