สาขาวิชาการตลาด มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ ไทวัสดุ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรค้าปลีก ปีการศึกษา 2566 รอบโควต้าคณะ🎉 สมัครและยื่นเอกสารผ่าน google from ตั้งแต่วันนี้-14 มิถุนายน 2566 ตามลิงก์ 👇 https://forms.gle/EJwnJkSUKhAxSYHQA “เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำทันที” สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม: ผศ.สัญจิตา พรมโชติ 0866633559 ดร. ณฐมน บัวพรมมี 0623924459

  RSU Study Abroad วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตร Joint Master Programmes รุ่น 21 ปริญญาโทต่างประเทศด้านบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยจะเรียน Workshop ที่ประเทศไทยเป็นเวลา 3 เดือน และไปเรียนที่ต่างประเทศเป็นเวลา 8-9 เดือน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.   02-258-5159, 098-285-6114,  088-022-2701 หรือ LINE OFFICIAL: @rsustudyabroad   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ นักศึกษาและอาจารย์สนุกสนานเต็มที่     รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อม รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุเทพธนบุรี นำนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี     บรรยากาศภายในงานเป็นไปแบบกันเอง คณะผู้บริหาร

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครทุกประเภท 1. มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ o โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด o โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้ 3. เกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้สมัครประเภทสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา รอบที่ 1

ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท จำนวน 2 อัตรา (1) สาขาพืชสวน หรือสาขาการผลิตพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตพืช 1 อัตรา (2) สาขาประมง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 1 อัตรา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 กันยายน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ประธานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2565 มีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการโดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ดำเนินโครงการ เผยว่า ทาง มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มุ่งพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและชุมชนในการพัฒนาคนให้นำประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

  รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ขณะนี้มทร.ธัญบุรีได้ทำการปรับปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นจาก 20,000 บาท เป็น 25,000 บาทต่อปี เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมหากเทียบกับเกณฑ์ของค่าราชการยังถือว่าน้อยมาก และต้องการจะเพิ่มสวัสดิการให้แก่บุคลากร ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะครอบคลุมไปถึงพ่อแม่ คู่สมรส และลูก ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรีมีความตั้งใจที่จะเพิ่มให้เป็นขั้นลำดับ แต่เมื่อคำนึงถึงการดูแลให้ครอบคลุมในระยะยาว รวมถึงมีการศึกษารายละเอียดการเบิกจ่ายย้อนหลัง เชื่อว่าการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์นี้จะอยู่ในเกณฑ์งบประมาณที่มหาวิทยาลัยควบคุมได้ นอกจากนี้มทร.ธัญบุรีมีนโยบายจัดตั้งสำนักส่งเสริมสุขภาพขึ้น คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปีนี้ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษา เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและโภชนาการ ควบคู่กับการออกกำลังกาย โดยศูนย์ฯแห่งนี้จะมีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ดูแลเรื่องคอร์สหรือให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้คำแนะนำเรื่องของโภชนาการ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะการแพทย์บูรณาการ เน้นให้ความรู้เรื่องของสุขภาพ โดยในช่วงเปิดเทอมนี้ศูนย์ฯดังกล่าว จะเริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษาเป็นระยะ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “ค้นฟ้า ท้าทาย บินไกลกับ BACT” เพิ่มทักษะความรู้ และประสบการณ์ให้นักศึกษา เตรียมป้อนสู่อุตสาหกรรมการบิน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการ “Open Sky Challenging Project with BATC : ค้นฟ้า ท้าทาย บินไกลกับ BATC” โดยทางคณะศิลปศาสตร์ ได้ร่วมมือกับบริษัทบางกอกแอร์ เอวิเอชั่นเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน ถือเป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องการความเชื่อมั่นจากสาธารณชน จึงต้องผ่านการบ่มเพาะจากการเรียนในห้องเรียนและจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล หวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเห็นภาพการทำงาน เรียนรู้ และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ BATC เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินต่อไป ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี คณบดีคณะศิลปศาสตร์

วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการโลจิสติกส์แคมป์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านโลจิสติกส์ และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 สมัครด่วน เหลือ 10 ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้น การรับสมัคร สมัครได้ที่  https://forms.gle/98LKjYpuQeGzr5CeA  กำหนดการจัดแคมป์ วันเสาร์ที่ 30 ก.ค.65 สิทธิในการเข้าแคมป์ -ได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรม – ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านโลจิสติกส์ – ได้รู้จักโลจิสติกส์ สวนสุนันทามากยิ่งขึ้น ค่าสมัคร 350 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 062 491 3343 ติดตามข้อมูลเพจ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม International Day ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ของนักเรียนที่เรียนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น) ในการนี้ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อํานวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการแสดงต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงของนักเรียนบนเวที การประกวด SKR International Icon 2022 การให้รางวัลครู – บุคลากรที่แต่งกายสวยงาม เข้ากับบรรยากาศงาน และการออกบูธ เกมด้านภาษา และบูธวัฒนธรรม ณ โดมสวนฯ รังสิต