สาวนักตบ น้องนุ่น-รัตนาพร นาบำรุง นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัพระราชทาน ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ผอ.สมจิต บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณามาให้กำลังใจ ในการประเมินฯ 🔺นางสาวรัตนาพร นาบำรุง น้องนุ่น นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 🎈เป็นเด็กดีมีจิตอาสา เคยได้รับรางวัลเพชรวิเศษ 🎈ผลการเรียนเฉลี่ย ดีเด่น 3.54 📍ผลงานด้านกีฬายอดเยี่ยม 📣ระดับนานาชาติ

                      ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วย อ.เสถียร มนต์คงธรรม ประธานบริหารบริษัท ไทยเทนนิสแม็กกาซีน จำกัด ร่วมลงนามในพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อวงการกีฬาเทนนิสประเทศไทย ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ภาพและข่าว : ไทยเทนนิสแม็กกาซีน #สำนักข่าวการศึกษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันแจกสนั่น!!! ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น Huayu Enrichment Scholarship (HES) จำนวน 240 เดือน เพื่อให้คุณได้ไปเรียนภาษาจีนในไต้หวัน โดยสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 25,000 NTD! . เงื่อนไขการสมัครทุน HES (Huayu Enrichment Scholarship) สำหรับศึกษาภาษาจีนในไต้หวัน • อายุ 18 ปีขึ้นไป • ใช้คะแนนการการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน TOCFL (ไม่รับพิจารณาผลการสอบ HSK) • สำหรับผู้ที่มีผลสอบ TOCFL Level 2 (A2) ยื่นขอทุนได้ไม่เกิน 6 เดือน •

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้เริ่มโครงการนำร่องสหกิจศึกษาตั้งแต่ปี 2544 โดยเริ่มที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ต่อจากนั้นขยายไปยังทุกคณะของมหาวิทยาลัย เพราะต้องการให้แต่ละหลักสูตรได้รับประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Cooperative and Work Integrated Education ( CWIE) ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมามีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเกือบ 4 พันคน การที่มทร.ธัญบุรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทำให้การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงก่อนทำงาน ปัจจุบันมีหน่วยงานและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสหกิจ 1,500 บริษัท รวมถึงมีการขยายโครงการสหกิจไปยังต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะฝึกงานตามสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำ เช่น ญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย อเมริกา โดยมหาวิทยาลัยให้ทุนกับนักศึกษาที่ไปฝึกยังต่างประเทศด้วย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา Destination Australia ประจำปี 2567 จากรัฐบาลออสเตรเลีย  ทุนโครงการนี้จะมอบเงินสนับสนุนสูงสุดถึง 15,000 เหรียญออสเตรเลีย ต่อผู้รับทุนต่อปี และในปี 2567 นี้ จะมอบทุนให้ประมาณ 550 คน ทุนการศึกษา Destination Australia เป็นทุนที่กระทรวงการศึกษาออสเตรเลียมอบให้นักศึกษาชาวออสเตรเลียและชาวต่างชาติ ได้ศึกษาเล่าเรียน ทำวิจัย ณ สถาบันการศึกษาในภูมิภาคท้องถิ่นของออสเตรเลีย พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในภูมิภาคท้องถิ่นของออสเตรเลียเป็นที่รู้จักและเติบโตมากยิ่งขึ้น Destination Australia  ครอบคลุมระดับคุณวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ประกาศนียบัตรระดับ 4 ถึงระดับปริญญาเอก ผู้สมัครจะต้องสมัครกับสถาบันการศึกษาโดยตรง สามารถศึกษาข้อมูลทุนเพิ่มเติมและค้นหารายชื่อสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทุนนี้ได้ที่ https://www.education.gov.au/destination-australia

สวนสุนันทา จับมือ ไทย ไลออน ส่งเสริมอนาคตนักศึกษาจบไปมีงานทำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ บริษัท ไทย ไลออน เมนทารี่ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการสามารถเข้าทำงานได้จริงหลังจบการศึกษา อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางด้านบุคลากรและทางบริการวิชาการ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ณ บริษัท ไทย ไลออน เมนทารี่ จำกัด … ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม #ssru #student #university #สวนสุนันทา

  จากผลสำรวจนอร์ทกรุงเทพโพล ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนตัวอย่าง 1,100 ตัวอย่าง พบว่า คนไทยยุคใหม่ยังมีความเชื่อเรื่องกรรมดี กรรมชั่ว ว่าบาปบุญมีจริง และยังเห็นความสำคัญของวันของวันมาฆบูชา โดยผลสำรวจมีดังนี้ ความเชื่อเรื่องกรรมดี-กรรมชั่ว พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 40.7 มีความเชื่อในระดับค่อนข้างมาก ร้อยละ 39.9 มีความเชื่ออยู่ในระดับมาก ร้อยละ 14.5 เชื่อค่อนข้างน้อย และ ร้อยละ 4.9 ไม่เชื่อเลย การทราบความเป็นมาและความสำคัญของวันมาฆบูชา พบว่า ร้อยละ 62.9 ทราบเป็นอย่างดี ร้อยละ 32. 5 ทราบบ้าง

  สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดแสดงศิลปวิทยานิพนธ์ “Warehouse 34” ภายใต้คอนเซปต์แวร์เฮาส์หรือโกดังเก็บสินค้า โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและสร้างเครือข่ายนักสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ Open Space @TCDC ให้กลุ่มคนครีเอทีฟได้แสดงศักยภาพ ด้วยการจัดแสดงผลงานและกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ ภายในนิทรรศการจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์ ไอเดียการออกแบบสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ สินค้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ Branding กว่า 24 ชิ้นงาน โดยนิทรรศการเปิดให้ร่วมเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ณ ชั้น

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 ณ พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 4 วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสาววรางคณา

  พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.ดง(กิตต์) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร, ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหิธรปุระ วัดป่าละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา โดยมีสาธุชน ผุ้มีจิตศรัทธา และชาวละหานทราย มาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง โดยพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระมหาธาตุเจดีย์ ศรีมหิธรปุระ ได้มีขบวนและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จาก ๙ ประเทศ อัญเชิญด้วยช้าง ๑๓ เชือก นางรำ ๕๐๐ คน ณ วัดป่าละหานทราย ต.ละหานทราย