ทุนรัฐบาลไต้หวัน MOE ประจำปี 2567 (ทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ▲ โควต้าสำหรับนักเรียนไทย จำนวน 18 ทุน ▲ เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 รายละเอียดทุน เงินสนับสนุนค่าเทอม 40,000 NTD./เทอม (หากสมัครมหาวิทยาลัย 33 แห่งในรายชื่อตามเอกสารแนบ ทางมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้) https://drive.google.com/…/1fjzjdFqNlyfZk39ApXkpfaSz… เงินสนับสนุนรายเดือน ปริญญาตรี : 15,000 NTD/เดือน ปริญญาโท/ ปริญญาเอก : 20,000 NTD/เดือน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

  ศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีนโยบายมุ่งส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีการเปิดดำเนินการเรียนการสอนในคณะและหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง นักศึกษา ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต   จากความสำคัญของนโยบายดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้เปิดโครงการเปิดบ้านคณะแพทย์ (Open House) ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 โดยมี ศ. เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับ

  วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต พร้อมปั้นผู้นำยุคใหม่ที่มีทั้ง Soft Skills และ Mindset ที่ดี กับคลาสเรียน ปริญญาตรีหลักสูตรผู้นำ ที่ตอบโจทย์อนาคตอย่างก้าวทันโลก ครอบคลุมทั้งมิติสังคม ธุรกิจ เเละการเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของวิทยาลัยว่า ในห้วงเวลาที่โลกเปลี่ยนรอบด้านไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทำให้สังคม รวมทั้งองค์กรต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เรียกว่า “VUCA World” วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมจึงให้ความสนใจกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้ โดยได้มีการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้น และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุค VUCA World ให้เป็นผู้นำที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ตลอดชีวิตและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง “จากกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน จึงคิดว่าการออกแบบร่วมกันทั้งในบทบาทผู้นำและผู้ตาม

  หมวดวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนมัธยมปลาย และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม ANATOMY CAMP กายวิจักษ์รังสิต ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (อาคาร 4/2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเปิดรับจำนวนจำกัด (ขอสงวนสิทธิในการปิดรับสมัคร หากมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว) ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างร่างกายมนุษย์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาโครงสร้างต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ผ่านชิ้นส่วนอวัยวะ ร่างอาจารย์ใหญ่ โมเดล

  เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “การดูแลสุขภาพและวิถีชีวิตใหม่ของผู้สูงอายุ“ โดยมี นางกิตติ์ธัญญา วาจาดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรองประธานกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นประธานเปิดงาน และ นางตวงทิพย์ จินตะเวชในฐานะรองประธานกรรมาธิการฯร่วมการสัมมนา การสัมมนาครั้งนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ ได้กล่าวเน้นย้ำในเรื่องการเตือนกลุ่มผู้สูงอายุให้ระวังการหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพในหลายๆรูปแบบ โดยเน้นหลักการง่ายๆคือการไม่โลภ เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในการป้องกันตน ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุต่างๆอาทิเช่น กิจกรรมบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพโดย

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ประสานงานทุนการศึกษาอินโดนีเซีย-ISCC (มูลนิธิวากัฟอัลฮีดายะฮ์) เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจทุนการศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย ประจำปี 2567/2024 สามารถอ่านรายละเอียดต่อไปนี้ • #ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี • #ประเภททุนการศึกษา : 100% , 75% , 50% • #ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ 30 เมษายน​ 2567 • #คุณสมบัติผู้สมัคร – ต้องมีสัญชาติไทย – มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาที่จะสมัครและมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย – ต้องไม่เป็นผู้สละสิทธิ์ หากเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา – ต้องไม่อยู่ในการรับทุนหรือสมัครทุนอื่นใด – ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาปีการศึกษา 2567 หลักสูตรได้รับรองจากคุรุสภา สามารถขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้   ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 – 4 ปี มี 2 แผนการศึกษาให้เลือก (วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์) ค่าเล่าเรียน 24,500 บาท และ ค่าธรรมเนียมเฉพาะหลักสูตรนอกเวลา เทอม 1 – 4 เทอมละ 31,500 เทอมที่ 5 เป็นต้นไป เทอมละ 10,000 บาท รับจำนวนจำกัด ในเวลาจำนวน 10 คน นอกเวลาจำนวน

            วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต) และปริญญาโท (หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 พร้อมชิงทุนการศึกษาทุกสาขา ผู้สนใจสามารถส่งคลิปผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2567และหมดเขตสมัครออนไลน์วันที่ 26 มกราคม 2567 สอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02 – 7916600 – 10 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admissiononline.rsu.ac.th     #สำนักข่าวการศึกษาไทย

  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสัญลักษณ์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา 2566 และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบหมวก ตราสัญลักษณ์ และดวงประทีปแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 15 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญ คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาล และเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมให้นักศึกษารักและเคารพในวิชาชีพพยาบาล อีกทั้งยังสะท้อนถึงเครื่องหมายเตือนใจว่าเป็นก้าวแรกของนักศึกษาสู่วิชาชีพพยาบาลต่อไป ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Lifelong Learning Center: KLLC ) จัดงาน ‘Kids University by KMITL:Season4 หรือ ‘มหาวิทยาลัยเด็กเล็ก’ เพื่อเปิดโลกให้น้องๆ สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในแบบมหาวิทยาลัย ทดสอบและฝึกทักษะ ได้เตรียมความพร้อม ซ้อมความถนัด ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก ณ KLLC รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ นอกจากพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ดีที่สุด ในระดับ ป.ตรี