สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม “พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP” โครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ของกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาสัมพันธ์ลายผ้า“ลายแคนแก่นคูน”อัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดขอนแก่นให้แพร่หลาย รวมทั้งเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมและOTOP […]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมหลักสูตรทันสมัยไว้รองรับนักศึกษาใหม่ ตอบรับอาชีพแห่งอนาคต ทั้งสาขาคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่  รอบที่ […]

ดร.กวาง จุดประกาย บูรณาการสื่อ จัดอีเว้นท์ ยุคดิจิตอล สร้างความแตกต่าง เพิ่มมูลค่า นศ.ป.เอก ศิลปากร เมื่อวันที่ […]

ป.เอก ศิลปากร ชวนก๊วนกอล์ฟ ออกรอบ พร้อมท่องเที่ยวเมืองพระปฐม 16 ต.ค. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.63 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก รักษาความเชื่อมั่นราชภัฏอันดับ 1 ในเวทีอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการตรวจประจำปีการศึกษา […]

  #รับตรง64 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนศ.ป.ตรี โครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – […]

เรียนจบมีงานทำ หน่วยงานราชการยอมรับในคุณภาพ กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า มีความต้องการสูง การันตีความสำเร็จในอาชีพ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี […]

ป.เอก ศิลปากร ลุยป่าชายเลน มหาชัย ลงพื้นที่พัฒนาจริง นักศึกษา ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา […]