มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พัฒนาและยกระดับศักยภาพของนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ สนับสนุนทุนออกฝึกงานสหกิจ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงผลงานและประกวด ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อหรือทํางาน โดยเปิดสนามสอบโทอิคที่มหาวิทยาลัย […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร ใหม่เพื่อสร้างจิตสำนึกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานประจำปี 2562 โดยมีผศ. ดร. คุณคมสันโสม ณ วัตรคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นวิทยากรบรรยาย# เรื่อง การเตรียมการเพื่อการเตรียมการเพื่อเตรียมรับความพร้อมในการปฏิบัติงานที่โรงแรมลองบีชชะอำจ. […]

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรายวิชาเลือกเสรี “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ประยุกต์องค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน […]

อธิบดี กรมพละ อบรมผู้นำโยคะ อสก.และผู้นำการออกกำลังกาย ์ ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้นำการออกกำลังกายโยคะ ตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย […]

จากการประชุมเรื่อง “ปลุกนวัตกรรมภาครัฐ : จากไอเดียสู่ Big Impact”  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย […]

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการจัดสอบทักษะภาษาญี่ปุ่นสำหรับโครงการเปิดรับชาวต่างชาติไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น […]

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกข้าราชการสามัญ หรือผู้ทำงานในสังกัดหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น และเป็นผู้ซึ่งจะมีบทบาทในการเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศไทย ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 […]

  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ไอเอสเต้ประเทศไทย (The International Association for the Exchange of […]

ส.คอร์ฟบอล จัดชิงแชมป์ ปทท. พร้อม รับรางวัลสมาคมกีฬาพัฒนาดีเด่นระดับโลก จาก IKF เมื่อวันที่ 23 ส.ค.62 […]

23 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” […]

Breaking News