คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนาวิชาการ “หัวใจการพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดผู้ป่วยระยะกลางสู่ความยั่งยืน” พร้อมเปิดมุมมองนักกายภาพบำบัด กับการพัฒนาระบบบริการกายภาพบำบัดผู้ป่วยระยะกลาง   ดร.กัลยา ก้องวัฒนากุล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานหลักสูตรระยะสั้นกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง เปิดเผยว่า สำหรับการเสวนาครั้งนี้จะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ฟังประสบการณ์จากคนที่ได้ทำงาน แล้วนำข้อมูลจากที่เรียนมาร่วมกับการที่ได้ไปดูงานโรงพยาบาลต้นแบบ และฝึกประสบการณ์การทำงานในพื้นที่โรงพยาบาลต้นแบบมาเป็นบทเรียนอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้ตกผลึกความคิดให้ชัดเจนขึ้นว่า เมื่อเขากลับไปแล้วในบริบทของโรงพยาบาลของเขาจะจัดวางระบบบริการอย่างไรให้เหมาะสม ดังนั้น จึงได้เชิญคนที่ทำงานในหลายรูปแบบ ทั้งในระดับศูนย์ความเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ จนถึงโรงพยาบาลขนาดเล็ก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมของเราที่มาจากหลากหลายโรงพยาบาลได้เห็นได้ฟังและสามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีผู้ให้ความเห็นก็จะเปิดมุมมองออกไปได้กว้างมากขึ้น   ด้าน กภ.นันทกานต์ ชุมภูพันธ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลบางบัวทอง หนึ่งในผู้ร่วมเสวนา กล่าวว่า หลังจากที่อบรมไปแล้วสามารถนำไปต่อยอดในเรื่องของการปรับระบบกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง หรือ IMC ที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งหมายถึงระบบในโรงพยาบาล การส่งต่อ การประสานงานกับสหวิชาชีพ

  สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและชุมชนในการพัฒนาคนให้นำประเทศสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษารับสนองนโยบายดังกล่าว ซึ่งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร แสงสว่าง ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เผยว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงประจำปี 2566 มีทั้งหมด 22 โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม จังหวัดปทุมธานี กิจกรรม“การทำผ้าพิมพ์ลาย เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพลงสู่นักเรียน” และโรงเรียนวัดมูลจินดาราม “การทำผ้ามัดย้อม เพื่อสร้างทักษะอาชีพ” ทั้งสองกิจกรรมเป็นการเข้าร่วมดำเนินโครงการที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่  SMART UNIVERSITY 2023 ใน 3 พื้นที่หลัก #ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ป.ตรี #SSRU2566 🏳️‍🌈ระดับมหาวิทยาลัย🏳️‍🌈 เตรียมพบกับกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SMART UNIVERSITY 2023 บน 3 พื้นที่หลัก 💙 3 ก.ค. 66 [กรุงเทพฯ] 💛 4 ก.ค. 66 [วิทยาเขตนครปฐม] 💚 13 ก.ค. 66 [วิทยาเขตสมุทรสงคราม] #น้องใหม่สวนสุนันทา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

เตรียมพบกับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ SMART UNIVERSITY 2023 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม วันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 น. ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. กิจกรรมนี้สำหรับนักศึกษารหัส 66 ภาคปกติ วิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ได้แก่ 1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 2. วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ทั้งห้องเรียน กรุงเทพฯ และห้องเรียนนครปฐม 3. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 4. วิทยาลัยการเมืองเเละการปกครอง

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ PGVIM Direct Admission หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต TCAS66 รอบ Direct สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pgvim.ac.th/admission/information_Directpgvim.php หรือ 0 2447 8597 ต่อ 2104 ————————- Princess Galyani Vadhana Institute of Music Bachelor of Music Program New Student Admission – PGVIM Direct Admission is now open. For

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2566 สาขาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่โลกของหมอไทย “ขอจงสำเร็จวิชาหมอด้วยความเข้าใจในวิชาหมอ เพราะความเป็นหมอนั้นอยู่ที่ใจเสมอ ขอจงสำเร็จเป็นหมอที่เก่ง หมอที่ประเสริฐ หมอของคนไข้ และเป็นหมอของแผ่นดิน สืบไป” เรียนวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ที่ม.รังสิต มีหลักสูตรอะไรบ้างไปดูกันจ้า หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) “นวัตกรรมสมุนไพรสร้างเศรษฐกิจ” วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2791-6000 ต่อ 5169 … ที่มาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต #การแพทย์แผนไทย #การแพทย์แผนจีน #การแพทย์แผนตะวันออก #ORMRSU #วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก #Dek66

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบศตวรรษแห่งการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณค่า พร้อมด้วยความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด เพื่อเป็นการตอกย้ำจุดยืนของหลักสูตรที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงและอัปเดตเทรนด์ความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลไปพร้อมกัน ขอเชิญเข้าร่วมงาน DiMC: DIGIMANIA Talks and Digital Meets : Utopia Thoughts & ideologies พบกับ Keynote Speakers ที่มีชื่อเสียงในแวดวงการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ร่วมด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่มาแชร์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จ เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ ตลอดผู้ที่สนใจทำธุรกิจในอนาคต สนใจเข้าร่วมกิจกรรม DIGIMANIA Talks and Digital Meets (กิจกรรมจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ) สามารถสแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และมาพบกันในวันที่

            มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมฯ คุณครู ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงาน รังสิตวิชาการ ’66 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2566 โดยเปิดรับผลงานผลงานวิชาการ ได้แก่ ประเภทที่ 1 การแข่งขันวิชาการ (Academic Competition) ประเภทที่ 2 เวทีเสวนาการมุมมองการศึกษาและนวัตกรรม (Academic Conference) ประเภทที่ 3 ผลงานสร้างสรรค์ (RSU Expo Showcase)               เพื่อชิงรางวัลกว่า 30,000 บาท ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ผลงานในการขอวิทยฐานะ ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารการศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  02-997-2222 ต่อ 6623, 6626 เวปไซต์ https://vichakan.rsu.ac.th   #สำนักข่าวการศึกษาไทย

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา PRINCESS GAMADHANA INSTITUTE OF MUSIC เปิดสั่งจอง พระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รุ่นแรก ที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมน้ำตาล ราคา 8,500 บาท เนื้อเรซิ่นเพ้นท์สี ราคา 6,500 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สํานักงานสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา โทร 02 447 8597 ต่อ 1117 http://www.pgvim.ac.th/

  ประธานาธิบดีเซาท์ซูดานและผู้อำนวยการกองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน วอนผู้ใจบุญช่วยกันบริจาคเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ                  เด็กจำนวนมากในเซาท์ซูดานกำลังเผชิญความเสี่ยงร้ายแรงอันเป็นผลมาจากความขัดแย้ง การถูกบังคับให้พลัดถิ่น ความยากจน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น เพื่อจัดการกับวิกฤตที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้โดยอาศัยพลังของการศึกษาที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ คุณซัลวา คีร์ มายาร์ดิต (Salva Kiir Mayardit) ประธานาธิบดีเซาท์ซูดาน และคุณแยสมิน เชริฟ (Yasmine Sherif) ผู้อำนวยการกองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉิน (Education Cannot Wait หรือ ECW) ได้ร่วมกันประกาศว่า ทางกองทุนได้บริจาคเงินเพิ่มเติม 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขยายโครงการช่วยเหลือระยะเวลาหลายปี (Multi-Year Resilience Programme) ในเซาท์ซูดานออกไปอีกสามปี ซึ่งส่งผลให้เงินช่วยเหลือทั้งหมดที่ทางกองทุนมอบให้แก่เซาท์ซูดานมีมูลค่าสูงกว่า 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว “รัฐบาลเซาท์ซูดานมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ในการสร้างหลักประกันว่าเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินจะมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยชีวิตเด็กหญิงและเด็กชายหลายหมื่นคนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต ทั้งนี้ เพื่อผลักดันภารกิจของเราให้ก้าวหน้า