ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ 96 ทุน สำหรับบุคคลทั่วไป ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14/12/2022

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้ 96 ทุน สำหรับบุคคลทั่วไป ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

 ประเภท และจำนวนทุน
๑. ระดับปริญญาเอก
๑.๑ เพื่อพัฒนาอาจารย์ แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ ทุน
๑.๒ เพื่อพัฒนาอาจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๓๒ ทุน
๑.๓ เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านภัยพิบัติ/ ฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน ๑๕ ทุน
๒. หลังปริญญาเอก (Postdoc) เพื่อส่งเสริมการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓๙ ทุน

งบประมาณ และระยะเวลาศึกษา
กำหนดให้ทุนการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
๑. ระดับปริญญาเอก
๑.๑ เพื่อพัฒนาอาจารย์ แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
งบประมาณทุนละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปี
๑.๒ เพื่อพัฒนาอาจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์
งบประมาณทุนละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปี
๑.๓ เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านภัยพิบัติ/ ฉุกเฉินการแพทย์
งบประมาณทุนละ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปี

๒. หลังปริญญาเอก (Postdoc) เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
งบประมาณทุนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๒ ปี

กำหนดการรับสรั มัคร และวิธีวิการสมัคร
๑. รับสมัครระหว่างว่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ http://www.pccms.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวจริยา เสนากูล เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐๒ ๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๗๑๒ โทร. ๐๖ ๔๕๘๖ ๒๔๓๑ หรือ E-mail : jariya.san@cra.ac.th

๒. ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น ๓ มุม D เลขที่ ๙๐๖ ถนนก แพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ข้อมูลเพิ่มเติม

1.ประกาศรับสมัครทุนฯ

2.ใบสมัครทุนฯ-1