สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ
22/08/2023

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ตําแหน่งอาจารย์ประจํา

ตามประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประเภทวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ประจํา จํานวน ๑ อัตรา สังกัดสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยให้รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ประเภทวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ประจํา จํานวน ๑ อัตรา สังกัดสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยขยายระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ทั้งนี้ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาในการรับสมัครสอบคัดเลือก ฯออกไปจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ตําาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ตําแหน่งอาจารย์ประจํา จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างคุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างขั้นต่ําเดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์การทํางาน อาจจะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ตามความเหมาะสม

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

๒.๑ ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการแสดงดนตรีศึกษา หรือสาขาที่ เกี่ยวข้องที่เชี่ยวชาญด้านเชลโล (Cello) หรือดับเบิ้ลเบส (Double Bass) ภายในวันที่เริ่มต้นปฏิบัติงาน

๒.๒ ไม่จํากัดสัญชาติผู้สมัครสอบ

๒.๓ ผู้สมัครควรมีประสบการณ์ทํางานด้านดนตรีอย่างมืออาชีพอย่างน้อย ๓ ปี ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

๒.๔ มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย ๓ ปี ๒.๕ มีความมุ่งมั่นและรักในการสอน ในการพัฒนาผู้เรียน

๒.๖ มีความสามารถในการให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในการดําเนินโครงการของนักศึกษาและสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนในบริบทต่าง ๆ

๒.๗ มีความเปิดกว้างและมีความสามารถในการทํางานบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ๒.๘ แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองที่จะบรรลุเป้าหมายเพื่อที่จะบรรลุผลสําเร็จหน้าที่การงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๙ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ที่นําไปสู่การทํางานร่วมกับกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๑๐ รักษาจริยธรรมด้านการสอน การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๑๑ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและดําเนินโครงการหรือกิจกรรมดนตรี

๒.๑๒ มีความสามารถในการริเริ่มและดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

๒.๑๓ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สํานักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ๒๐๑๐ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๙๗ – ๘ หรือส่งทางอีเมลล์ที่ hr.pgvim.ac.th และ kotchaporn@pgyim.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม