ฝีมือดีมีทุนให้ “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” รับตรง TCAS’65 รอบที่ 1 (Portfolio Audition A) เรียนป.ตรีดุริยางคศาสตรบัณฑิต

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2565

*โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาตามความเหมาะสม

TCAS65 #1: (Portfolio) Audition A
ขั้นตอนการพิจารณา
#รายละเอียดกำหนดการ
01 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) สัดส่วนคะแนน 30%

02 ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) เข้าสอบสัมภาษณ์ด้านทักษณะคติ วัดแววความเป็นนักดนตรี สัดส่วนคะแนน 70%

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย

1.จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากอาจารย์ผู้สอนเครื่องมือเอก และอาจารย์ที่ปรึกษา

2.เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงคุณสมบัติพื้นฐาน 5 ข้อ

ตัวอย่าง

– ใบประกาศนียบัตรรางวัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ใบสอบเทียบระดับความรู้ความสามารถมาตรฐานดนตรี (Trinity, ABRSM, อื่นๆ) (ถ้ามี)
– ใบประกาศหรือรับรองการเข้าร่วมอบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาที่ 5 ให้ส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2564)

2.วีดีโอบันทึกการบรรเลงสดในเครื่องมือเอกตามบทเพลงที่กำหนด หรือบทเพลงที่มีความยาก เทียบเท่ากับเพลงที่กำหนดซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อบทเพลงจาก (http://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php) บรรเลงบทเพลงทุกบทเพลงให้กระทำต่อ เนี่องกันในการบันทึกภาพ/เสียงเพียงครั้งเดียว โดยวีดีโอนี้จะต้องไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงใด ๆ ทั้งสิ้น Upload VDO ไปยังYoutube แล้วนำ Link มากรอกใน Online Application

หมายเหตุ เอกสาร 1-3 ให้นำส่งในรูปแบบไฟล์ PDF โดย Upload ผ่าน Online Application

ปฏิทินการสอบคัดเลือกระบบ TCAS 65 รอบ 1 (Portfolio) Audition A

#รายละเอียดกำหนดการ 
01 รับสมัคร และส่ง Portfolio เข้าระบบ(Portfolio) การรับสมัครของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (เก็บค่าสมัครสอบ) วันที่1 ตุลาคม 2564 – 28 ตุลาคม 2564

02 ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 ตุลาคม 2564

03 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

04 ทดสอบ และสัมภาษณ์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

05 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

06 รับทราบข้อตกลงการยืนยันสิทธิ์ วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564

07 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

08 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

09 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ กรณีที่การรับแต่ละรอบไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จำนวนการรับนักศึกษาจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

สถาบันฯ เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในทางดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนั้น เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับพระปณิธาน และบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สถาบัน ฯ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pgvim.ac.th/admission/

 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เลือกอนาคตดี ๆ 4,601 ที่นั่ง “สวนสุนันทา” รับรอบ 1 Portfolio เริ่มวันนี้ – 7 ม.ค.65

Thu Oct 14 , 2021
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) จำนวน 4,601 […]

Breaking News