โรงเรียนนายเรืออากาศรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือกติวเข้มก่อนสอบเข้าเตรียมทหาร

โครงการช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา มีผลการศึกษาดีและสนใจจะสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการของตนเองโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการช้างเผือก ซึ่งใช้ข้อสอบ แนวเดียวกันกับการสอบ
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการช้างเผือก ตามที่ทางราชการกำหนด

การสมัครสอบแบ่งเป็น ๒ ประเภท ตามคุณสมบัติ
๑. ประเภทช้างเผือก สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสมบัติดังนี้
๑.๑ เป็นนักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีคะแนนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓) ของปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ ไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
๑.๒ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๗
๑.๓ ผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

๒. ประเภทสมทบ ต้องชำระค่าสมัครร่วมโครงการเป็นเงิน ๒๕๐ บาทคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ นักเรียนชายกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า* มีคะแนนเฉลี่ยภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓) ไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕ ไม่จำกัดพื้นที่สถานศึกษา
๒.๒ ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๗
๒.๓ ผู้สมัคร บิดาและมารดาผู้ให้กำเนิด จะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

หมายเหตุ *เทียบเท่าหมายถึงการเทียบวุฒิการศึกษา ที่ออกให้โดยกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ผู้ที่ศึกษาระดับ ปวช.๑ – ๒ ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ยกเว้นผู้ที่ศึกษา ปวช.๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด
วิธีการสมัครสอบและการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร
สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.preadmission.nkrafa.com หรือ http://www.nkrafa.rtaf.mi.th
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำหรับผู้สมัครสอบประเภทสมทบ ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ จำนวน ๒๕๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินที่พิมพ์จาก
ระบบรับสมัคร ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

‪ระเบียบการที่ http://www.nkrafa.rtaf.mi.th/images/63.pdf

‪เว็บไซต์รับสมัคร‬
‪- www.preadmission.nkrafa.com
‪- www.nkrafa.rtaf.mi.th

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

จุฬาฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ

Tue Oct 1 , 2019
จุฬาฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีความสำคัญอย่างมากในมหาวิทยาลัย และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน ไม่มีใครอยากประสบอุบัติเหตุ ได้รับอันตรายจากสารเคมีที่สะสมเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว การปลูกฝังให้นิสิตผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อนจะจบออกไปประกอบวิชาชีพในการทำงานในหน่วยงานต่างๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง […]

Breaking News