ม.รังสิต ชวนครูสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพครู-การศึกษา สู่ความยั่งยืน

ม.รังสิต ชวนครูสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับคุณภาพครู-การศึกษา สู่ความยั่งยืน

 

จากความร่วมมือ 1 มหาวิทยาลัย 3 โรงเรียน ร่วมด้วย ช่วยกัน พัฒนาคน งาน เพื่อชุมชน จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง กับโรงเรียนวัดนาวง โรงเรียนวัดรังสิต และโรงเรียนสุลักขณะ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านงานบริการวิชาการสู่ชุมชน พัฒนาการศึกษาเน้นพื้นฐานการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีผู้ใหญ่ร่วมลงนาม ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง นายชาญ กองนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนสุลักขณะ และนางเสาวนีย์ ดาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต พร้อมผู้บริหารทางโรงเรียน และมหาวิทยาลัยรังสิต ไปแล้วนั้น

ภารกิจแรกที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน และมหาวิทยาลัย นั่นคือ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ การสร้างแรงบันดาลใจ และการทำงานเป็นทีม” เพื่อยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณครูทั้งสามโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการจะเน้นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีขบวนการและแนวคิดที่หลากหลาย เพื่อการนำไปสู่เป้าหมายของคุณภาพที่ต้องการ ภายใต้ปัจจัยประกอบที่แตกต่างกันด้านต่างๆ อาทิ การสร้างทัศนคติ ปรับแนวคิด (Mindset) หรือกรอบแนวคิด เปิดโลกทรรศน์ และทัศนคติ เปลี่ยนวิธีคิดและความเชื่อของคนแต่ละคนที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจให้เกิดพลังบวก

เพราะเราเชื่อว่าวิธีคิดของคนเราสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา อาจจะเป็นไปในทางที่ดีหรือแย่ลง หากเราเปิดรับพลังบวกเรื่อยๆ พร้อมทั้งปิดกลั้นด้านลบ ได้แก่ การเปิดรับความคิดระหว่างกัน อยู่ในสังคมที่ดี ดังนั้นความคิดดีๆ ชีวิตจะดีจากการรับพลังบวกเช่นกัน การพัฒนาทัศนคติจะช่วยมีการเติบโตนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของอนาคตการศึกษา ฉะนั้นการศึกษาจะดีเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี จึงขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของคุณครูผู้เป็นรากฐานสำคัญของผู้ผลิตเยาวชนไทย การก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกันเพื่อผลักดันการศึกษาของชาติไปสู่นวัตกรรมที่มีความพร้อมทุกด้าน มหาวิทยาลัยรังสิตมีความพร้อมที่จะอำนวยในการสร้างคุณภาพการศึกษา ความร่วมมือการบริการวิชาการกับชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ โรงเรียนวัดนา วงโรงเรียนวัดรังสิต และโรงเรียนสุขลักษณะ โดยหน่วยงานภายใต้การกำกับของฝ่ายกิจการนักศึกษานี้ จึงได้นำศักยภาพและความพร้อมด้านต่างๆ มาบริการวิชาการให้กับโรงเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาต่อยอด

ทั้งนี้ สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ และสมาคมศิษย์เก่านักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแชร์ความรู้ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม มาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดพลังบวกนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ทำให้แต่ละสถาบันได้มีโอกาสร่วมกันหาข้อคิดและแนวทางพัฒนาการศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางสร้างคุณภาพการศึกษาในอนาคต

#สำนักข่าวการศึกษาไทย

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

ทุนRotary Yoneyamaที่ญี่ปุ่น

Fri Nov 29 , 2019
Rotary Yoneyama Scholarships ทุนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดทั้งในแง่ความหลากหลายของโปรแกรมเรียนและจำนวนทุนที่ให้ ล่าสุดกำลังเปิดรับใบสมัครจากผู้สมัครต่างชาติสำหรับปี 2020 ระดับปริญญาตรีขึ้นไปถึงบัณฑิตศึกษา มูลค่าเป็นเงินเดือน ๆ ละ […]

Breaking News