มทร.ศรีวิชัย เปิดบ้านต้อนรับ พร้อมร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Pahang ประเทศมาเลเซีย
25/02/2024

มทร.ศรีวิชัย เปิดบ้านต้อนรับ พร้อมร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Malaysia Pahang ประเทศมาเลเซีย

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา Universiti Malaysia Pahang

คณะผู้บริหารนำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี ดร.ลมุล เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย คณบดี และ ตัวแทนจากคณะและวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 85 คน จาก Universiti Malaysia Pahang ประเทศมาเลเซีย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน และประชุมหารือ พบปะผู้บริหารเพื่อสร้างความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย ในด้านบันทึกความเข้าใจ MoU และระดับคณะ

ทั้งนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้การต้อนรับและ สถานที่เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ จากการพบปะหารีอ ทางมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Pahang ยินดีร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน