มทร.ธัญบุรี ผนึกสถาบันการอาชีวะ พัฒนากำลังคน ยกระดับ ‘คุณภาพการศึกษา’

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการอาชีวศึกษา (สอ.) และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ พัฒนากลไก การรับเข้าศึกษาต่อ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการอาชีวศึกษา (สอ.) และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน … Continue reading มทร.ธัญบุรี ผนึกสถาบันการอาชีวะ พัฒนากำลังคน ยกระดับ ‘คุณภาพการศึกษา’