อธิการบดีมทร.ธัญบุรีพร้อมผู้บริหารเข้ารับรางวัลในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2565
18/08/2022

อธิการบดีมทร.ธัญบุรีพร้อมผู้บริหารเข้ารับรางวัลในโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ปี 2565

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับรางวัลสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่น และรางวัลบุคลากรดีเด่น ได้แก่ นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี และ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2565 (From Gen Z to be CEO) โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

1. นางสาวพิณภัสสร ฉัตรจิรพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
2. นางสาวณภัสร สนใจยิ่ง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
3. นางสาววิราภรณ์ สร้อยมาลี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
4. นายกฤติภูมิ เกียรติวิวัฒนกูล คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5. นายเจษฎา การะมัด คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
6. นายธีรวัฒน์ แข็งขัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7. นายธนภัทร อินธงไชย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
8. นางสาวนาตาชา โชติสวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
9. นางสาวคาริสา เยี้ยซาน ตัน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
10. นายณคม ราชนาวี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี


โดยมีพิธีรับรางวัล Gen Z Top 100 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ True Digital Park ถนนสุขุมวิท 101

.