มทร.ธัญบุรี จัดอาสาสมัครสุขภาพของมหาวิทยาลัย “อสม.มทร.ธัญบุรี” เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิดระลอก 2 ที่อาจเกิดขึ้น มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการอาสาสมัครสุขภาพของมหาวิทยาลัย (อสม.มทร.ธัญบุรี) ขึ้นเพื่อเฝ้าระวังสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ภายในมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้ามาใน มทร.ธัญบุรี เพื่อขอรับบริการและมีนักศึกษาต้องเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการทำโครงงานร่วมกัน มีการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นภายในมหาวิทยาลัย ในการเรียน โดยคิดเป็น 40% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

“รูปแบบการทำงานจะมีลักษณะคล้ายกับอสม.ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา จำนวน 1,500 คน โดยกองพัฒนานักศึกษาจะทำหน้านี้พิจารณาคัดเลือก อสม.จากนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ที่ยากจนให้เข้ารับการอบรมเดือนละ 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยมีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน และจะได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือน โดย 6 เดือนแรก ให้ค่าตอบแทนคนละ 1,000 บาท และ 6 เดือนหลังได้รับค่าตอบแทนคนละ 100 บาท มีระยะเวลาการทำงาน 1 ปี หลังจากนั้นจะมีการอบรม อสม.ชุดใหม่ขึ้นมาทดแทน คาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี” ผศ.ดร.สมหมายกล่าว

ด้าน นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามทร.ธัญบุรี กล่าวว่า อสม.เปรียบเหมือนวัคซีน ที่ทำให้ประเทศไทยปลอดผู้ติดเชื้อ จนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น จึงคิดว่ามหาวิทยาลัยควรมีการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่ง อสม.ชุดนี้ จะต้องทำหน้าที่เตือนเพื่อนนักศึกษาด้วยกันให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ รักษาระยะห่างเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น CPR การสำลัก เป็นต้น โดยจะเริ่มโครงการในเดือน ส.ค.นี้.

…………………

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก วิรัช โหตระไวศยะ

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

วิทยาลัยการทัพบกดูงานสวนสุนันทาต้นแบบการจัดการระบบสารสนเทศที่ดี

Thu Jul 30 , 2020
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ […]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Breaking News