เด็ก 67 มั่นใจคุณภาพมทร.ธัญบุรี แห่สมัครรอบ TCAS 2 มากถึง 2 เท่าของแผนรับ
10/04/2024

เด็ก 67 มั่นใจคุณภาพมทร.ธัญบุรี แห่สมัครรอบ TCAS 2 มากถึง 2 เท่าของแผนรับ

ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบTCAS ขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงรอบ TCAS 2 หรือรอบโควตา โดยมีแผนรับ จำนวน 1,194 คน มีผู้สมัคร 2,312 คน เป็นจำนวนเกือบ 2 เท่าของแผนรับ โดยผ่านการคัดเลือก 1,076 คน คิดเป็น 90% ของแผนการรับ ทั้งนี้คาดดว่าในรอบโควต้านี้มหาวิทยาลัยจะได้นักศึกษาครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ เพราะรอบนี้จะมีโควตาของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายที่แต่ละคณะได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมด้วย ซึ่งจากการแผนการรับนักศึกษาทั้งรอบ TCAS1 และ TCAS2 เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยมีจำนวนตัวเลขที่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์มากกว่า 90% แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเชื่อมั่นมาตรฐานการศึกษาของมทร.ธัญบุรี และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตอบรับกับความต้องการของผู้เรียน

ในส่วนของการรับตรงระดับชั้น ปวช. ปวส. และกศน.นั้น ปัจจุบันได้ผ่านรอบโควตา และสอบตรงแล้ว โดยรอบโควตา มีแผนรับ 1,354 คน มีผู้สมัคร 2,466 คน ผ่านการคัดเลือก 1,320 คน รอบสอบตรง แผนรับ 1,123 คน ผู้สมัคร 2,307 คน ผ่านการคัดเลือก 777 คน ส่วนรอบสุดท้ายคือรอบรับตรง จำนวนรับ 336 คน อยู่ระหว่างการรับสมัครและขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 603 คน ทั้งนี้เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในรอบนี้จะเป็นการสอบข้อเขียนและสอบสมรรถนะ โดย 3 สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาบัญชีและวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ณัชติพงศ์ ยังได้กล่าวถึงการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าศึกษาโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต หรือ Credit Bank) ว่า โครงการดังกล่าวมทร.ธัญบุรีได้ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี ระดับปริญญาตรี เปิด 83 หลักสูตร ทุกสาขาวิชา ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 33 หลักสูตร โดยผู้เรียนกลุ่มหลัก มี 2 กลุ่ม คือ คนวัยทำงานจากสถานประกอบการ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีแรกของโครงการผู้เข้าเรียนส่วนใหญ่จะมาสมัครเรียนเพียง ในสาขาละ 2-3 คน แต่ระยะ 2 ปีหลัง จะมีการรวมกลุ่มกันจากสถานประกอบการ หรือนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของมทร.ธัญบุรี โดยกลุ่มผู้เรียนวัยทำงานจะเลือกเรียนวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก ส่วนนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาในคณะแพทย์บูรณาการและคณะศิลปศาสตร์

ทั้งนี้เชื่อว่า การเรียนแบบระบบธนาคารหน่วยกิตในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าจะเริ่มได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากผู้เรียน เนื่องจากคนวัยทำงาน ต้องการได้รับใบปริญญาโดยใช้ประสบการณ์ในการทำงาน การฝึกอบรม สมรรถนะที่มีอยู่เทียบกับวิชาที่เรียน ส่วนนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับม.ปลายต้องการเรียนในระบบนี้ เพื่อย่นระยะเวลาการเรียนระดับปริญญาตรีให้ลดลง รวมถึงการเรียนการสอนในระบบนี้กระทรวงอว.ยังให้การสนับสนุน และผู้ที่เข้าอบรมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก็สามารถนำมาใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยขณะนี้มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนในโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พ.ค. 67 ผ่านระบบออนไลน์ www.oreg.rmutt.ac.th